BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W TORUNIU   
::Dane podstawowe
Informacje o podmiocie
::Władze i struktura organizacyjna
Dyrektor biblioteki
Struktura organizacyjna
Instrukcja załatwiania
spraw
Skargi i wnioski
::Oficjalne dokumenty
Statut biblioteki
Regulaminy
udostępniania zbiorów
Sprawozdania
::Inne informacje i dokumenty
Rejestry i ewidencje
prowadzone w Bibliotece
Mienie Biblioteki
Oświadczenia majątkowe
Informacje
nieudostępnione w BIP
::Ogłoszenia
Przetargi
Nabór pracowników
::Informacje o biuletynie
Statystyki odwiedzin
Redakcja serwisu
Formularz kontaktowy
Dziennik zmian
Instrukcja obsługi BIP
Ochrona danych
osobowych

od: 2004-12-01
suma odsłon: 371701

ostatnia edycja treści:
2020-05-07 10:36:43Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu

STATUT Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu

(Tekst wg stanu na dzień 1 kwietnia 2017 r.)Rozdział 1

Postanowienia ogólne§ 1


1. Pełna nazwa biblioteki brzmi: Biblioteka Pedagogiczna imienia generał brygady profesor Elżbiety Zawackiej w Toruniu,

2. Biblioteka może stosować skrót nazwy: Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu.

3. Siedziba biblioteki znajduje się w Toruniu przy ul. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 4.

4. Bibliotece nadaje imię organ prowadzący, na wniosek rady pedagogicznej.


§ 2


Bibliotekę prowadzi Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


§ 3


Nadzór pedagogiczny nad biblioteką sprawuje Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty.Rozdział 2

Cele i zadania biblioteki§ 4


1. Celem Biblioteki jest spełnianie potrzeb kształcących się i doskonalących nauczycieli, studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli.

2. Do zadań biblioteki należy:

1) gromadzenie, opracowanie, ochrona, przechowywanie i udostępnianie użytkownikom materiałów bibliotecznych, w tym dokumentów piśmienniczych, zapisów obrazu i dźwięku oraz zbiorów multimedialnych, obejmujących w szczególności:

a) literaturę z zakresu pedagogiki i nauk pokrewnych, w języku polskim i w językach obcych,
b) publikacje naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy objętych ramowymi planami nauczania,
c) literaturę piękną i dzieła klasyki światowej oraz książki z zestawu lektur dla ucznia,
d) piśmiennictwo z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej,
e) programy nauczania i podręczniki szkolne,
f) materiały dotyczące problematyki oświatowej regionu;

2) prowadzenie działalności informacyjnej i bibliograficznej;

3) inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej;

4) organizowanie i prowadzenie wspomagania:

     a) szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
w tym w wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej,

     b) bibliotek szkolnych.


5) wspieranie nauczycieli w realizacji zajęć dydaktycznych i wewnątrzszkolnego doskonalenia.

2. Biblioteka może ponadto:

1) organizować doskonalenie zawodowe pracowników bibliotek pedagogicznych i bibliotek szkolnych;

2) prowadzić działalność wydawniczą;

3) organizować i prowadzić działalność edukacyjną i kulturalną, w szczególności otwarte zajęcia edukacyjne, lekcje biblioteczne i spotkania autorskie;

4) współpracować ze szkołami wyższymi, zakładami kształcenia nauczycieli i placówkami doskonalenia nauczycieli oraz innymi bibliotekami w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli.Rozdział 3

Organy biblioteki
§ 5


Organami biblioteki są:

1) dyrektor biblioteki;
2) rada pedagogiczna.


§ 6


1. Dyrektor biblioteki w szczególności:

1) kieruje działalnością biblioteki i reprezentuje ją na zewnątrz;

2) sprawuje nadzór pedagogiczny;

3) realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;

4) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym biblioteki i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę biblioteki;

5) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;

2. Dyrektor biblioteki jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w bibliotece bibliotekarzy i pracowników nie będących bibliotekarzami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

1) zatrudniania i zwalniania bibliotekarzy oraz innych pracowników biblioteki;

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych bibliotekarzom i innym pracownikom biblioteki;

3) występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla bibliotekarzy i pozostałych pracowników biblioteki.


§ 7


1. Radę pedagogiczną tworzą wszyscy pracownicy pedagogiczni biblioteki.

2. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

1) zatwierdzanie planów pracy biblioteki;

2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w bibliotece;

3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli bibliotekarzy zatrudnionych w bibliotece.

4) ustalanie sposobu wykorzystywania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad biblioteką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy biblioteki.


3. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy biblioteki;

2) projekt planu finansowego biblioteki;

3) wnioski dyrektora o przyznanie bibliotekarzom odznaczeń, nagród i innych.

4) propozycje dyrektora biblioteki w sprawach przydziału nauczycielom bibliotekarzom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych.

4. Dyrektor biblioteki wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 2, niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący bibliotekę lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym bibliotekę uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

5. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji dyrektora oraz do dyrektora o odwołanie bibliotekarza z funkcji kierowniczej w bibliotece.

6. W przypadku określonym w ust. 5, organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

7. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu biblioteki albo jego zmian i przedstawia do uchwalenia radzie pedagogicznej i go uchwala.

8. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

9. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady są protokołowane.Rozdział 4

Organizacja biblioteki§ 8


W bibliotece funkcjonują:

1) Wydział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów;

2) Wydział Udostępniania Zbiorów;

3) Wydział Informacyjno-Bibliograficzny;

4) Wydział Organizacyjno-Administracyjny.§ 9


1. Biblioteka może posiadać filie.

2. Filię biblioteki tworzy, przekształca i likwiduje organ prowadzący na wniosek dyrektora biblioteki, po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty, w ramach posiadanych środków.§ 10


1. Szczegółową organizację działania biblioteki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji biblioteki, opracowany przez dyrektora biblioteki, z uwzględnieniem rocznego planu pracy oraz planu finansowego biblioteki – do dnia 30 kwietnia danego roku. Arkusz organizacji biblioteki zatwierdza organ prowadzący bibliotekę do dnia 31 maja danego roku.

2. W arkuszu organizacji biblioteki zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników biblioteki, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz ogólną liczbę godzin pracy biblioteki finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.§ 11


Biblioteka czynna jest dla czytelników  :

1) od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 19.00;
2) w soboty w godz. 10.00 - 15.00;
3) w okresie wakacji w godz. 10.00 - 15.00 (oprócz sobót).


§ 12


Na warunkach określonych Regulaminem Biblioteki zbiory biblioteczne są powszechnie dostępne dla czytelników, z pierwszeństwem dla osób prowadzących działalność pedagogiczną i osób przygotowujących się do zawodu nauczyciela.Rozdział 5

Pracownicy biblioteki§ 13


1. W bibliotece zatrudnieni są:

1) bibliotekarze;
2) pracownicy administracyjni;
3) pracownicy obsługi;
4) specjaliści.

2. Zasady zatrudniania bibliotekarzy i pozostałych pracowników, o których mowa w ust.1 określają odrębne przepisy.

3. Do zakresu zadań bibliotekarzy należy:

1) gromadzenie i uzupełnianie zbiorów, zgodnie z ustalonymi zasadami, profilem księgozbioru i przyjętym kierunkiem gromadzenia;

2) ewidencja zbiorów, zgodnie z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem wydanym przez ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;

3) formalne i rzeczowe opracowanie zbiorów, zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami bibliotecznymi i bibliograficznymi;

4) tworzenie komputerowych baz danych;

5) prowadzenie katalogu alfabetycznego i rzeczowego zbiorów;

6) prowadzenie międzybibliotecznej wymiany dubletów i druków zbędnych;

7) przechowywanie i zabezpieczanie przed zniszczeniem zbiorów bibliotecznych;

8) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu i poza bibliotekę, zgodnie z obowiązującym regulaminem biblioteki;

9) prowadzenie ewidencji udostępnionych zbiorów;

10) prowadzenie kartotek zagadnieniowych z pedagogiki i dziedzin pokrewnych oraz metodyk nauczania;

11) udzielanie czytelnikom informacji bibliotecznych, bibliograficznych i rzeczowych;

12) działalność promocyjna biblioteki;

13) organizowanie i prowadzenie wspomagania:
    a) szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w tym w wykorzystywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej,

    b) bibliotek szkolnych.


14) współdziałanie ze szkołami wyższymi, z zakładami kształcenia i doskonalenia nauczycieli oraz innymi bibliotekami w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli i bibliotekarzy;

15) wykonywanie innych prac, zgodnych z indywidualnym przydziałem czynności.

4. Do zakresu zadań pracowników administracyjnych należy:

1) prowadzenie rachunkowości i gospodarki finansowej biblioteki, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

2) dokonywanie kontroli wewnętrznej;

3) określanie trybu, według którego mają być wykonywane prace niezbędne do zapewnienia prawidłowej gospodarki finansowej;

4) prowadzenie spraw kadrowych i socjalnych;

5) prowadzenie sekretariatu biblioteki;

6) zaopatrzenie biblioteki w sprzęt, urządzenia techniczne, materiały biurowe, druki biblioteczne, środki utrzymania czystości itp.;

7) przechowywanie i zabezpieczanie przed zniszczeniem zbiorów bibliotecznych;

8) obsługa magazynu zbiorów bibliotecznych.

5. Do zakresu zadań pracowników obsługi należy utrzymywanie czystości we wszystkich pomieszczeniach biblioteki.


§ 14


Biblioteka organizuje praktyki zawodowe dla studentów i słuchaczy przygotowujących się do zawodu nauczyciela bibliotekarza na podstawie pisemnego porozumienia dyrektora biblioteki zawartego ze szkołą wyższą lub zakładem kształcenia nauczycieli.
Rozdział 6

Księgozbiór biblioteki§ 15


1. Biblioteka gromadzi i uzupełnia swoje zbiory poprzez:

1) zakup;

2) prenumeratę;

3) wymianę międzybiblioteczną;

4) dary.

2. Biblioteka gromadzi książki, czasopisma i inne druki oraz zapisy obrazu i dźwięku obejmujące w szczególności:

1) literaturę z zakresu pedagogiki i nauk pokrewnych w języku polskim i językach obcych;

2) publikacje naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy objętych ramowymi planami nauczania;

3) literaturę piękną i dzieła klasyki światowej oraz książki z zestawu lektur dla ucznia;

4) piśmiennictwo z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej;

5) programy nauczania i podręczniki szkolne;

6) materiały dotyczące problemów oświaty w regionie.Rozdział 7

Forma gospodarki finansowej


§ 16
Zasady prowadzenia gospodarki finansowej biblioteki określają odrębne przepisy.

zamieszczono: 2004-12-04 09:33:20
wprowadził(a): Aldona Zawałkiewicz
informację wytworzył(a): Elżbieta Wykrzykowska
ostatnia modyfikacja: 2017-05-24 14:13:06
ilość odsłon podstrony: 11696
do góry>>

drukuj  zapisz