plen
Sponsorzy - Energa


W 2004 roku naszej Bibliotece udało się pozyskać hojnego sponsora - Koncern Energetyczny ENERGA SA - Oddział w Toruniu. Pracują w nim osoby, które doceniają rolę biblioteki dla uczącej się młodzieży i pragną wesprzeć nas w zakupie nowości wydawniczych. Do tej pory podarowali nam 445 książek, a to jeszcze nie koniec pomocy dla nas. My ze swej strony staramy się promować naszego sponsora poprzez umieszczanie na wewnętrznej stronie okładki informacji, że jest to książka podarowana przez Koncern Energetyczny ENERGA SA - Oddział w Toruniu. Również tu, na naszej stronie internetowej, prezentujemy wykazy książek zakupionych dzięki pomocy Koncernu. Liczymy, że współpraca pomiędzy biblioteką a Koncernem Energetycznym ENERGA SA - Oddział w Toruniu dalej będzie się układała tak pomyślnie, jak dotychczas, a nasze zbiory wzbogacą się o kolejne cenne nowości.

 


Wykaz książek podarowanych Bibliotece Pedagogicznej przez Koncern Energetyczny ENERGA SA - Oddział w Toruniu: 1. Ciekawa biologia : książka nauczyciela : scenariusze lekcji. Cz.1. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 2005. Sygnatury: 96964
 2. Aparat bezpieczeństwa wobec emigracji politycznej i Polonii. Monografie / Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu - Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej 2005. - t.19. Sygnatury: 97361
 3. Autorytet i godność służb penitencjarnych a skuteczność metod resocjalizacji. - Lublin: Wydaw. KUL 2004. Sygnatury: 97358
 4. Doświadczenie indywidualne : szczególny rodzaj poznania i wyróżniona postać pamięci. Psychologia Osobowości - Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego 2003. - 5. Sygnatury: 97340
 5. Edukacja i wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością w wybranych krajach europejskich. - Kraków: Impuls 2005. Sygnatury: 97351
 6. Encyklopedia terroryzmu. - Warszawa: Bellona 2004. Sygnatury: 97332
 7. Literatura włoska w toku : o wybranych współczesnych pisarzach Italii. - Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 2006. Sygnatury: 97364
 8. Metodologia pedagogiki zorientowanej humanistycznie. - Kraków: Impuls 2006. Sygnatury: 97362
 9. Psychologia porównawcza. Nowe Tendencje w Psychologii - Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, Wydaw. Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej "Academica" 2006. - t.11. Sygnatury: 97337, 97338
 10. Sztuka romańska : architektura, rzeźba, malarstwo. - Konigswinter: Konemann 2004. Sygnatury: 97329
 11. Wielcy mistrzowie malarstwa europejskiego. - Warszawa: Arkady 2005. Sygnatury: 97330
 12. A d a m s k i   F r a n c i s z e k : Rodzina : wymiar społeczno-kulturowy. - Kraków: Uniwersytet Jagielloński 2002. Sygnatury: 90863 P, 91813, 92509, 97357
 13. B a b i ń s k i   G r z e g o r z : Metodologia a rzeczywistość społeczna : dylematy badań etnicznych. - Kraków: Nomos 2004. Sygnatury: 97343
 14. B a r n a r d   A l a n : Antropologia : zarys teorii i historii. Seria Antropologiczna - Warszawa: Państ. Instytut Wydawniczy 2006. Sygnatury: 97339
 15. B l o c k   J o e l   D . : Intymność w związku : bliskość, czułość, akceptacja. Pomoc Psychologiczna - Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2006. Sygnatury: 97347
 16. B o c h e ń s k i   T o m a s z : Czarny humor w twórczości Witkacego, Gombrowicza, Schulza : lata trzydzieste. Modernizm w Polsce : studia nad nowoczesną polską literaturą, sztuką, kulturą i myślą humanistyczną - Kraków: Universitas 2005. - t.11. Sygnatury: 97371
 17. B o u r d i e u   P i e r r e , Passeron Jean-Claude: Reprodukcja : elementy teorii systemu nauczania. Biblioteka Socjologiczna - Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN 2006. Sygnatury: 97369
 18. B o y   Ż e l e ń s k i   T a d e u s z : W perspektywie czasu. - Warszawa: Iskry 2006. Sygnatury: 97354
 19. B r e m o n d   A l i c e , Couet Jean-Francois, Davie Anne: Kompendium wiedzy o socjologii. - Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN 2006. Sygnatury: 97370
 20. C h o m s k y   N o a m : Hegemonia albo przetrwanie : amerykańskie dążenie do globalnej dominacji. - Warszawa: Studio Emka 2005. Sygnatury: 97363
 21. D a s z c z y ń s k a   Z o f i a : Matematyka : zadania tekstowe : klasy I-III gimnazjum. - Kraków: Greg [b.r.]. Sygnatury: 97365
 22. D u d e k   Z e n o n   W a l d e m a r , Pankalla Andrzej: Psychologia kultury : doświadczenia graniczne i transkulturowe. - Warszawa: Eneteia 2005. Sygnatury: 97356
 23. D y e r   L a u r a : Mowa dziecka : zrozum i rozwiń mowę dziecka. - Warszawa: Liber 2006. Sygnatury: 97367
 24. E l i a d e   M i r c e a : Aspekty mitu. - Warszawa: Wydaw. KR 1998. Sygnatury: 97373
 25. F a l k i e w i c z - S z u l t   M a ł g o r z a t a : Przemoc symboliczna w przedszkolu. - Kraków: Impuls 2006. Sygnatury: 97349
 26. F o u c a u l t   M i c h e l : Nadzorować i karać : narodziny więzienia. - Warszawa: Aletheia 1998. Sygnatury: 85324, 97374
 27. G e e r t z   C l i f f o r d : Interpretacja kultur : wybrane eseje. Cultura - Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego 2005. Sygnatury: 97341
 28. G r u n b e r g   K a r o l , Serczyk Jerzy: Droga do rozbioru Polski 1918-1939 : nowe ustalenia. - Warszawa: Książka i Wiedza 2005. Sygnatury: 97375
 29. H a ł a s   E l ż b i e t a : Interakcjonizm symboliczny : społeczny kontekst znaczeń. - Wyd. nowe . - Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN 2006. Sygnatury: 97368
 30. H e s s e   H e r m a n n : Wilk stepowy. - Wyd. 4 . - Wrocław: Wydaw. Dolnośląskie 1994. Sygnatury: 59635, 79231, 97377
 31. H e y d e c k e r   J o e   J . , Leeb Johannes: Proces w Norymberdze. - Warszawa: Świat Książki 2006. Sygnatury: 97336
 32. J a k u b o w s k i   W i t o l d : Edukacja w świecie kultury popularnej. - Kraków: Impuls 2006. Sygnatury: 97350
 33. J a n i o n   M a r i a : Romantyzm i jego media. Klasycy Współczesnej Polskiej Myśli Humanistycznej - Kraków: Universitas 2001. Sygnatury: 97345
 34. J e r o f i e j e w   W i k t o r : Dobry Stalin : powieść. - Warszawa: Czytelnik 2005. Sygnatury: 97379
 35. K a n i a   J o a n n a : Jak przygotować prezentację maturalną z języka polskiego ?. - Kraków: Zielona Sowa 2006. Sygnatury: 97333
 36. K o r d o n   B e a t a : Plastyka : program nauczania, poradnik dla nauczyciela : klasy 4-6 szkoły podstawowej. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 2005. Sygnatury: 97334
 37. K o s i ń s k i   K r z y s z t o f : Oficjalne i prywatne życie młodzieży w czasach PRL. - Warszawa: Rosner & Wspólnicy 2006. Sygnatury: 97359
 38. K r o n e n b e r g e r   M a ł g o r z a t a : Rytmika : rytm, ruch, muzyka, estetyka, kształcenie, wychowanie, profilaktyka, terapia, taniec, teatr. - Łódź: Global Enterprises 2006. Sygnatury: 97366
 39. K r z y s z t o f o w i c z - K o z a k o w s k a   S t e f a n i a , Stolot Franciszek: Historia malarstwa polskiego. - Kraków: Kluszczyński 2000. Sygnatury: 97331
 40. K w i e t n i e w s k a   M a r z e n a : Pani na opak : miniatury sceniczne. - Wyd. 4, zm., uzup. . - Kraków: Impuls 2006. Sygnatury: 97346
 41. L a n c k o r o ń s k a   K a r o l i n a : Szkice wspomnień. Biblioteka Więzi - Warszawa: Więź 2005. - t.183. Sygnatury: 97378
 42. L a s o t a   M a r e k : Donos na Wojtyłę : Karol Wojtyła w teczkach bezpieki. - Kraków: Znak 2006. Sygnatury: 97360
 43. Ł a c i a k   B e a t a : Obyczajowość polska czasu transformacji czyli Wojna postu z karnawałem. Obyczaje : prawo i polityka, życie codzienne - Warszawa: Trio 2005. Sygnatury: 97344
 44. M a r y n o w i c z - H e t k a   E w a : Pedagogika społeczna : podręcznik akademicki. [T.] 1. - Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN 2006. Sygnatury: 97325, 97326 P, 97327
 45. M i k u l i k   B e a t a : Plastyka : scenariusze lekcji dla klas 4-6 szkoły podstawowej. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 2005. Sygnatury: 97335
 46. N ę c k a   E d w a r d , Orzechowski Jarosław, Szymura Błażej: Psychologia poznawcza. - Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, Wydaw. Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej "Academica" 2006. Sygnatury: 97324, 97328
 47. O b i r e k   S t a n i s ł a w : Przed Bogiem. - Warszawa: W.A.B. 2005. Sygnatury: 97376
 48. P l u t e c k a   K a t a r z y n a : Kompetencje zawodowe surdopedagoga z wadą słuchu. - Kraków: Impuls 2006. Sygnatury: 97348
 49. S t a n i e k   M a r z e n a : Konpekty zajęć rytmiczno-muzycznych dla grupy 5-6-latków na cały rok szkolny. Cz.1. - Kraków: Impuls 2006. Sygnatury: 97352, 97353
 50. S t o c z k o w s k i   W i k t o r : Ludzie, bogowie i przybysze z kosmosu. Biblioteka Myśli Współczesnej - Warszawa: Państ. Instytut Wydawniczy 2005. Sygnatury: 97381
 51. S z u m s k i   G r z e g o r z : Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych : sens i granice zmiany edukacyjnej. Krótkie Wykłady z Pedagogiki - Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, Wydaw. Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej 2006. Sygnatury: 97372
 52. W a n g e r i n   W a l t e r : Najpiękniejsze historie biblijne. - Wyd. 2, popr. . - Poznań: Zysk i S-ka 2005. Sygnatury: 97355
 53. W i t k o w s k i   M i c h a ł : Lubiewo. - Wyd. 2, popr. i uzup. . - Kraków: Korporacja ha!art 2005. Sygnatury: 97380
 54. W o l n y - Z m o r z y ń s k i   K a z i m i e r z , Kaliszewski Andrzej, Furman Wojciech: Gatunki dziennikarskie : teoria, praktyka, język. Edukacja Medialna : podręcznik akademicki - Warszawa: Wydaw. Akademickie i Profesjonalne 2006. Sygnatury: 97342W imieniu bibliotekarzy i naszych Czytelników dziękujemy!
do góry »  

drukuj  zapisz  
katalogi PROLIB
Moodle ibuk
Dostępne publikacje
katalogi PROMAX Bazy danych
BIP
elektroniczna biblioteka pedagogiczna
edupolis
ostatnia aktualizacja:
2019-10-18 13:00:46

Biblioteka Pedagogiczna

im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
 ul. Dąbrowskiego 4, 87-100 Toruń
Tel/fax: 056 6539756

 email: biblioteka@bptorun.edu.pl

Godziny otwarcia od poniedziałku do piątku

10:00 - 19:00, soboty: 10:00 - 15:00

 

 

Projektowanie stron Toruń