Logo BIP

Statut Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu

(Tekst wg stanu na dzień 1 kwietnia 2017 r.)
 
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
 
§ 1

1. Pełna nazwa biblioteki brzmi: Biblioteka Pedagogiczna imienia generał brygady profesor Elżbiety Zawackiej w Toruniu,


2. Biblioteka może stosować skrót nazwy: Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu.


3. Siedziba biblioteki znajduje się w Toruniu przy ul. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 4.


4. Bibliotece nadaje imię organ prowadzący, na wniosek rady pedagogicznej.

 
§ 2

Bibliotekę prowadzi Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 
§ 3

Nadzór pedagogiczny nad biblioteką sprawuje Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty.

 

Rozdział 2
Cele i zadania biblioteki

 

§ 4

1. Celem Biblioteki jest spełnianie potrzeb kształcących się i doskonalących nauczycieli, studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli.


2. Do zadań biblioteki należy:

1) gromadzenie, opracowanie, ochrona, przechowywanie i udostępnianie użytkownikom materiałów bibliotecznych, w tym dokumentów piśmienniczych, zapisów obrazu i dźwięku oraz zbiorów multimedialnych, obejmujących w szczególności:

   a) literaturę z zakresu pedagogiki i nauk pokrewnych, w języku polskim i w językach obcych,

   b) publikacje naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy objętych ramowymi planami nauczania,

   c) literaturę piękną i dzieła klasyki światowej oraz książki z zestawu lektur dla ucznia,

   d) piśmiennictwo z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej,

   e) programy nauczania i podręczniki szkolne,

   f) materiały dotyczące problematyki oświatowej regionu;

2) prowadzenie działalności informacyjnej i bibliograficznej;

3) inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej;

4) organizowanie i prowadzenie wspomagania:

   a) szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w tym w wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej,

   b) bibliotek szkolnych.

5) wspieranie nauczycieli w realizacji zajęć dydaktycznych i wewnątrzszkolnego doskonalenia.

 

3. Biblioteka może ponadto:

1) organizować doskonalenie zawodowe pracowników bibliotek pedagogicznych i bibliotek szkolnych;

2) prowadzić działalność wydawniczą;

3) organizować i prowadzić działalność edukacyjną i kulturalną, w szczególności otwarte zajęcia edukacyjne, lekcje biblioteczne i spotkania autorskie;

4) współpracować ze szkołami wyższymi, zakładami kształcenia nauczycieli i placówkami doskonalenia nauczycieli oraz innymi bibliotekami w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 

Rozdział 3
Organy biblioteki

 

§ 5

Organami biblioteki są:

1) dyrektor biblioteki;

2) rada pedagogiczna.

 

§ 6

1. Dyrektor biblioteki w szczególności:

1) kieruje działalnością biblioteki i reprezentuje ją na zewnątrz;

2) sprawuje nadzór pedagogiczny;

3) realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;

4) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym biblioteki i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę biblioteki;

5) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;

 

2. Dyrektor biblioteki jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w bibliotece bibliotekarzy i pracowników nie będących bibliotekarzami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

1) zatrudniania i zwalniania bibliotekarzy oraz innych pracowników biblioteki;

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych bibliotekarzom i innym pracownikom biblioteki;

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla bibliotekarzy i pozostałych pracowników biblioteki.

 
§ 7

1. Radę pedagogiczną tworzą wszyscy pracownicy pedagogiczni biblioteki.

 

2. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

1) zatwierdzanie planów pracy biblioteki;

2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w bibliotece;

3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli bibliotekarzy zatrudnionych w bibliotece.

4) ustalanie sposobu wykorzystywania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad biblioteką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy biblioteki.

 

3. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy biblioteki;

2) projekt planu finansowego biblioteki;

3) wnioski dyrektora o przyznanie bibliotekarzom odznaczeń, nagród i innych.

4) propozycje dyrektora biblioteki w sprawach przydziału nauczycielom bibliotekarzom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych.

 

4. Dyrektor biblioteki wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 2, niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący bibliotekę lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym bibliotekę uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

 

5. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji dyrektora oraz do dyrektora o odwołanie bibliotekarza z funkcji kierowniczej w bibliotece.

 

6. W przypadku określonym w ust. 5, organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

 

7. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu biblioteki albo jego zmian i przedstawia do uchwalenia radzie pedagogicznej i go uchwala.

 

8. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

 

9. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady są protokołowane.

 

Rozdział 4
Organizacja biblioteki
 
§ 8

W bibliotece funkcjonują:

1) Wydział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów;

2) Wydział Udostępniania Zbiorów;

3) Wydział Informacyjno-Bibliograficzny;

4) Wydział Organizacyjno-Administracyjny.

 
§ 9

1. Biblioteka może posiadać filie.

 

2. Filię biblioteki tworzy, przekształca i likwiduje organ prowadzący na wniosek dyrektora biblioteki, po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty, w ramach posiadanych środków.

 
§ 10

1. Szczegółową organizację działania biblioteki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji biblioteki, opracowany przez dyrektora biblioteki, z uwzględnieniem rocznego planu pracy oraz planu finansowego biblioteki – do dnia 30 kwietnia danego roku. Arkusz organizacji biblioteki zatwierdza organ prowadzący bibliotekę do dnia 31 maja danego roku.

 

2. W arkuszu organizacji biblioteki zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników biblioteki, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz ogólną liczbę godzin pracy biblioteki finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.

 
§ 11

Biblioteka czynna jest dla czytelników :

1) od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 19.00;

2) w soboty w godz. 10.00 - 15.00;

3) w okresie wakacji w godz. 10.00 - 15.00 (oprócz sobót).

 
§ 12

Na warunkach określonych Regulaminem Biblioteki zbiory biblioteczne są powszechnie dostępne dla czytelników, z pierwszeństwem dla osób prowadzących działalność pedagogiczną i osób przygotowujących się do zawodu nauczyciela.

 

Rozdział 5
Pracownicy biblioteki
 
§ 13

1. W bibliotece zatrudnieni są:

1) bibliotekarze;

2) pracownicy administracyjni;

3) pracownicy obsługi;

4) specjaliści.

 

2. Zasady zatrudniania bibliotekarzy i pozostałych pracowników, o których mowa w ust.1 określają odrębne przepisy.

 

3. Do zakresu zadań bibliotekarzy należy:

1) gromadzenie i uzupełnianie zbiorów, zgodnie z ustalonymi zasadami, profilem księgozbioru i przyjętym kierunkiem gromadzenia;

2) ewidencja zbiorów, zgodnie z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem wydanym przez ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;

3) formalne i rzeczowe opracowanie zbiorów, zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami bibliotecznymi i bibliograficznymi;

4) tworzenie komputerowych baz danych;

5) prowadzenie katalogu alfabetycznego i rzeczowego zbiorów;

6) prowadzenie międzybibliotecznej wymiany dubletów i druków zbędnych;

7) przechowywanie i zabezpieczanie przed zniszczeniem zbiorów bibliotecznych;

8) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu i poza bibliotekę, zgodnie z obowiązującym regulaminem biblioteki;

9) prowadzenie ewidencji udostępnionych zbiorów;

10) prowadzenie kartotek zagadnieniowych z pedagogiki i dziedzin pokrewnych oraz metodyk nauczania;

11) udzielanie czytelnikom informacji bibliotecznych, bibliograficznych i rzeczowych;

12) działalność promocyjna biblioteki;

13) organizowanie i prowadzenie wspomagania:

   a) szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w tym w wykorzystywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej,

   b) bibliotek szkolnych.

14) współdziałanie ze szkołami wyższymi, z zakładami kształcenia i doskonalenia nauczycieli oraz innymi bibliotekami w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli i bibliotekarzy;

15) wykonywanie innych prac, zgodnych z indywidualnym przydziałem czynności.

 

4. Do zakresu zadań pracowników administracyjnych należy:

1) prowadzenie rachunkowości i gospodarki finansowej biblioteki, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

2) dokonywanie kontroli wewnętrznej;

3) określanie trybu, według którego mają być wykonywane prace niezbędne do zapewnienia prawidłowej gospodarki finansowej;

4) prowadzenie spraw kadrowych i socjalnych;

5) prowadzenie sekretariatu biblioteki;

6) zaopatrzenie biblioteki w sprzęt, urządzenia techniczne, materiały biurowe, druki biblioteczne, środki utrzymania czystości itp.;

7) przechowywanie i zabezpieczanie przed zniszczeniem zbiorów bibliotecznych;

8) obsługa magazynu zbiorów bibliotecznych.

 

5. Do zakresu zadań pracowników obsługi należy utrzymywanie czystości we wszystkich pomieszczeniach biblioteki.

 
§ 14

Biblioteka organizuje praktyki zawodowe dla studentów i słuchaczy przygotowujących się do zawodu nauczyciela bibliotekarza na podstawie pisemnego porozumienia dyrektora biblioteki zawartego ze szkołą wyższą lub zakładem kształcenia nauczycieli.

 

Rozdział 6
Księgozbiór biblioteki
 
§ 15

1. Biblioteka gromadzi i uzupełnia swoje zbiory poprzez:

1) zakup;

2) prenumeratę;

3) wymianę międzybiblioteczną;

4) dary.

 

2. Biblioteka gromadzi książki, czasopisma i inne druki oraz zapisy obrazu i dźwięku obejmujące w szczególności:

1) literaturę z zakresu pedagogiki i nauk pokrewnych w języku polskim i językach obcych;

2) publikacje naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy objętych ramowymi planami nauczania;

3) literaturę piękną i dzieła klasyki światowej oraz książki z zestawu lektur dla ucznia;

4) piśmiennictwo z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej;

5) programy nauczania i podręczniki szkolne;

6) materiały dotyczące problemów oświaty w regionie.

 
Rozdział 7
Forma gospodarki finansowej

 

§ 16
Zasady prowadzenia gospodarki finansowej biblioteki określają odrębne przepisy.