Logo BIP

Regulamin Informatorium

 

1. Z komputerów znajdujących się w Informatorium, na których jest udostępniany Internet oraz bazy danych mogą korzystać wszystkie zainteresowane osoby.

2. W celu skorzystania z usług Informatorium użytkownik jest zobowiązany:

  • pozostawić w szatni okrycie wierzchnie i wszystkie torby; niezbędne drobiazgi można wnieść w przezroczystej foliowej torebce,
  • przedłożyć dyżurującemu bibliotekarzowi ważną kartę biblioteczną lub dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamość,
  • powiadomić dyżurującego bibliotekarza, że wnosi do Informatorium materiały własne (np. książki, czasopisma, dokumenty elektroniczne) i okazać je do wglądu,
  • wyłączyć sygnały dźwiękowe w telefonach komórkowych i innych urządzeniach elektronicznych.

3. Czytelnik chcący skorzystać z Informatorium ma prawo wnieść do Informatorium komputer przenośny. Torbę od komputera należy zostawić dyżurującemu bibliotekarzowi.

4. Pracownicy Biblioteki uprawnieni są do kontrolowania materiałów wynoszonych przez Czytelników z Informatorium.

5. W Informatorium udzielane są informacje biblioteczne, katalogowe, bibliograficzne i rzeczowe.

6. W Informatorium korzystać można tylko z zainstalowanych programów; zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w konfiguracji oprogramowania.

7. Dyżurni bibliotekarze służą pomocą w zakresie prowadzonych poszukiwań, pomagają w sprecyzowaniu tematyki poszukiwań oraz w obsłudze zainstalowanych programów.

8. Korzystanie z Internetu dozwolone jest wyłącznie do celów naukowych, edukacyjnych oraz dydaktycznych. Internet nie może być wykorzystywany do wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców, wyszukiwania informacji o treściach obrażających uczucia innych, pracy zarobkowej oraz gier i zabaw.

9. Bazy danych na dyskach są udostępniane przez dyżurującego bibliotekarza i pod jego opieką. Użytkownik otrzymuje dostęp do uruchomionego przez dyżurującego bibliotekarza programu bazy danych.

10. Stanowiska komputerowe mogą być użytkowane jednorazowo tylko przez okres półtorej godziny. Po upływie tego czasu użytkownik jest zobowiązany ustąpić miejsca kolejnemu czytelnikowi. Ewentualna przerwa w korzystaniu ze stanowiska komputerowego nie powinna przekroczyć 15 minut . Po tym czasie stanowisko zostanie udostępnione innemu użytkownikowi.

11. Czytelnik może dokonać rezerwacji stanowiska komputerowego telefonicznie, drogą elektroniczną lub osobiście u dyżurującego bibliotekarza.

12. Użytkownik Informatorium przyjmuje do wiadomości i akceptuje monitorowanie jego pracy w dowolnym czasie przez osoby uprawnione. W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad niniejszego Regulaminu następuje natychmiastowe przerwanie sesji użytkownika.

13. Wyszukane informacje czytelnicy mogą zapisywać na płytach CD lub wykonywać odpłatnie wydruki.

14. Czytelnicy mogą odpłatnie skanować materiały udostępniane w Informatorium.

15. Czytelnicy mają prawo do korzystania z pamięci przenośnych wyposażonych w port USB po wcześniejszej kontroli antywirusowej dokonanej przez bibliotekarza.

16. Użytkownicy Informatorium mają wolny dostęp do zgromadzonych tam czasopism bibliotekarskich.

17. Czytelnicy nie mają wolnego dostępu do zgromadzonych w Informatorium zestawień bibliograficznych. Udostępnia je dyżurujący bibliotekarz.

18. W Informatorium obowiązuje zakaz korzystania z poczty elektronicznej oraz innych programów i usług komunikacyjnych.

19. Zabrania się prowadzenia rozmów telefonicznych.

20. Bazy danych na CD-ROM udostępniane są wyłącznie na miejscu.

21. Wysokość opłat za skanowanie, wydruki oraz usługi informacyjne i bibliograficzne ustalona jest w aneksie do Regulaminu Biblioteki Pedagogicznej.

22. Korzystający z Informatorium są odpowiedzialni za wszystkie straty powstałe z ich winy.

23. Niestosowanie się do postanowień niniejszego Regulaminu może stanowić podstawę do pozbawienia Czytelnika prawa do korzystania z Informatorium.

24. Uwagi, skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania Informatorium przyjmuje Dyrektor osobiście we wszystkie wtorki w godzinach od 11:00 do 16:00 oraz w formie pisemnej bądź elektronicznej za pośrednictwem formularza umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie domowej Biblioteki.

25. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2007 roku.

 

Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu

Elżbieta Wykrzykowska

Toruń, 28 czerwca 2007 r.

dokument w formacie DOC