Logo BIP

Regulamin Czytelni Bibliograficznej

 

1. Do korzystania z materiałów bibliotecznych w Czytelni Bibliograficznej uprawnione są wszystkie zainteresowane osoby.

2. Korzystający z Czytelni jest zobowiązany:

  • pozostawić w szatni okrycie wierzchnie i wszystkie torby; niezbędne drobiazgi można wnieść w przezroczystej foliowej torebce,
  • zapoznać się z Regulaminem Czytelni,
  • przedłożyć dyżurującemu bibliotekarzowi ważną kartę biblioteczną lub dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamość,
  • powiadomić dyżurującego bibliotekarza, że wnosi do Czytelni materiały własne (np. książki, czasopisma, dokumenty elektroniczne) i okazać je do wglądu,
  • wyłączyć sygnały dźwiękowe w telefonach komórkowych i innych urządzeniach elektronicznych.

3. Korzystający z Czytelni ma prawo wnieść do Czytelni komputer przenośny. Torbę od komputera należy zostawić dyżurującemu bibliotekarzowi.

4. Pracownicy Biblioteki uprawnieni są do kontrolowania materiałów wynoszonych przez Czytelników z Czytelni.

5. Zbiory udostępniane są w wolnym dostępie oraz na podstawie zamówień elektronicznych dokonywanych w module OPAC systemu PROLIB.

6. W Czytelni użytkownicy korzystać mogą z:

  • księgozbioru podręcznego,
  • kartkowych kartotek zagadnieniowych zawierających informacje o artykułach z czasopism z dziedziny pedagogiki, psychologii, socjologii i metodyk nauczania do roku 2001,
  • baz katalogowych i bibliograficznych dostępnych zarówno w sieci Biblioteki, jak i zewnętrznych,
  • zestawień bibliograficznych i bieżących czasopism bibliotekarskich znajdujących się w pomieszczeniu Informatorium i udostępnianych przez dyżurującego bibliotekarza.

7. Wszystkie materiały biblioteczne są zabezpieczone magnetycznie i każda próba ich wyniesienia poza Czytelnię sygnalizowana jest przez bramkę elektroniczną.

8. W przypadku zasygnalizowania przez bramkę próby wyniesienia zbiorów z Czytelni osoba dyżurująca ma prawo zatrzymać czytelnika i wyjaśnić przyczyny zaistniałej sytuacji.

8. Książki lub czasopisma wybrane przez Czytelnika do pracy należy zgłosić bibliotekarzowi w celu zarejestrowania udostępnienia.

9. Czytelnik nie może samodzielnie odkładać przeglądanych książek lub czasopism. Po przejrzeniu wybranych materiałów należy odłożyć je na stolik.

10. Zrealizowane zamówienia przechowywane są w Czytelni przez 1 dzień.

11. Czytelnik zobowiązany jest do zgłaszania dyżurującemu bibliotekarzowi dłuższych wyjść z Czytelni oraz do zwrotu wszystkich udostępnionych materiałów po zakończeniu pracy.

12. Ostatnie 10 minut przed zamknięciem Czytelni przeznaczone jest na zwrot wykorzystywanych materiałów dyżurującemu bibliotekarzowi.

13. Korzystający z Czytelni są odpowiedzialni za wszystkie straty powstałe z ich winy.

14. Niestosowanie się do postanowień niniejszego Regulaminu może stanowić podstawę do pozbawienia Czytelnika prawa do korzystania z Czytelni.

15. Uwagi, skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania Czytelni przyjmuje Dyrektor osobiście we wszystkie wtorki w godzinach od 11:00 do 16:00 oraz w formie pisemnej bądź elektronicznej za pośrednictwem formularza umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie domowej Biblioteki.

16. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2007 roku.

 

Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu

Elżbieta Wykrzykowska

Toruń, 28 czerwca 2007 r.

dokument w formacie DOC