Logo BIP

Dziennik zmian - archiwalna wersja artykułu

Sprzęt komputerowy

wykonał: Marcin Żynda typ akcji: Edycja artykułu
REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I REPROGRAFICZNEGO W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W TORUNIU

1. Z komputerów znajdujących się w Bibliotece mogą korzystać wszyscy użytkownicy. 2. Stanowiska komputerowe mogą być użytkowane jednorazowo tylko przez półtorej godziny ( w Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej przez 1 godzinę). Po upływie tego czasu użytkownik jest zobowiązany ustąpić miejsce kolejnemu czytelnikowi. Ewentualna przerwa w korzystaniu ze stanowiska komputerowego nie powinna przekroczyć 15 minut. Po tym czasie stanowisko zostanie udostępnione innemu użytkownikowi. 3. Czytelnik może dokonać rezerwacji stanowiska komputerowego telefonicznie, elektronicznie lub osobiście u dyżurującego bibliotekarza. 4. Rezerwacją nie są objęte terminale. 5. Korzystanie z Internetu dozwolone jest wyłącznie do celów edukacyjnych, dydaktycznych oraz naukowych. Internet nie może być wykorzystywany do wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców, wyszukiwania informacji o treściach obrażających uczucia innych, celów komercyjnych oraz gier i zabaw. 6. W czytelniach korzystać można tylko z zainstalowanych programów, zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w konfiguracji oprogramowania. 7. Dyżurujący bibliotekarze służą pomocą w obsłudze zainstalowanych programów. 8. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje monitorowanie jego pracy w dowolnym czasie przez pracowników Biblioteki. W przypadku stwierdzenia naruszenia powyższych zasad następuje natychmiastowe przerwanie sesji użytkownika. 9. Bazy danych i inne materiały z nośników danych są udostępniane przez dyżurujących bibliotekarzy i pod ich opieką. Użytkownik otrzymuje dostęp do uruchomionej przez bibliotekarza aplikacji z nośnika CD. Czytelnik ma obowiązek zgłosić bibliotekarzowi, że zakończył pracę z nośnikiem CD. 10. Czytelnik ma prawo do zapisywania w obecności bibliotekarza danych na płytach CD oraz nośnikach z pamięcią przenośną wyposażoną w port USB po wcześniejszym okazaniu ich dyżurującemu bibliotekarzowi w celu kontroli antywirusowej danych. 11. Komputer multimedialny w Czytelni Ogólnej służy przede wszystkim do przeglądania materiałów elektronicznych tam zgromadzonych oraz do wyszukiwania informacji w Internecie niezbędnych do pracy z wykorzystywanymi w Czytelni materiałami bibliotecznymi. 12. Korzystanie ze skanerów i drukarek jest możliwe jedynie za pośrednictwem dyżurujących bibliotekarzy. 13. Kserokopiarki są samoobsługowe i należy z nich korzystać przy użyciu wykupionych w Bibliotece kart magnetycznych. 14. Wysokość opłat za korzystanie ze skanerów, drukarek i kserokopiarek ustalana jest przez Dyrektora Biblioteki w formie aneksu do Regulaminu Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu. 15. Wszelkie zauważone uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy sprzętu komputerowego i reprograficznego należy natychmiast zgłosić dyżurującemu bibliotekarzowi. 16. W wypadku umyślnego uszkodzenia sprzętu użytkownik ponosi odpowiedzialność materialną za straty lub koszt naprawy. 17. Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu może stanowić podstawę do pozbawienia Czytelnika prawa do korzystania ze sprzętu komputerowego i reprograficznego. 18. Uwagi, skargi i wnioski dotyczące zasad korzystania ze sprzętu komputerowego i reprograficznego przyjmuje Dyrektor Biblioteki osobiście we wszystkie wtorki w godzinach od 1100 do 1600 oraz w formie pisemnej bądź elektronicznej za pośrednictwem formularza umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie domowej Biblioteki. 19. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2007 roku. Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu Elżbieta Wykrzykowska Toruń, 28 czerwca 2007 r.

dokument w formacie DOC