Logo BIP

Dziennik zmian - archiwalna wersja artykułu

Rejestry, ewidencje, archiwa prowadzone w Bibliotece

wykonał: Marcin Żynda typ akcji: Edycja artykułu

Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu prowadzi nastęujące rejestry, ewidencje i archiwa:

Administracja

 • Rejestr druków ścisłego zarachowania
 • Rejestr pieczątek
 • Książka korespondencyjna
 • Ewidencja czasu pracy
 • Rejestr skarg i wniosków
 • Rejestr zamówień publicznych
 • Rejestr uchwał rady pedagogicznej
 • Księga protokołów rady pedagogicznej (dostępna dla członków rady pedagogicznej oraz przedstawicieli jednostek nadzorujących Bibliotekę Pedagogiczną w Toruniu)
 • Księga zarządzeń Dyrektora Biblioteki Pedagogicznej
 • Rejestr aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
 • Książka wizytacji
 • Archiwum zakładowe

Ewidencja materiałów bibliotecznych

 • Inwentarze
 • Księgi i rejestry ubytków
 • Protokoły ubytków
 • Ewidencja wpływów
 • Rejestry zamówień
 • Rejestr akcesji
 • Akcesja tymczasowa
 • Bazy adresowe dostawców

Udostępnianie zbiorów i informacji

 • Katalogi i kartoteki materiałów bibliotecznych
 • Ewidencja czytelników (ochrona danych osobowych)
 • Kartoteki wypożyczonych i udostępnionych zbiorów
 • Rejestr wypożyczeń międzybibliotecznych
 • Statystyki odwiedzin, wypożyczeń i udostępnień
 • Ewidencja monitów pocztowych
 • Rejestr wpłaconych i wypłaconych kaucji

Działalność edukacyjna i kulturalna

 • Rejestr lekcji bibliotecznych
 • Rejestr szkoleń i imprez oświatowo-kulturalnych
 • Rejestr wydawanych zaświadczeń

Księgowość i finanse

 • Rejestr zaświadczeń o zatrudnieniu
 • Rejestr zaświadczeń o wysokości wynagrodzeń pracowniczych dla ZUS