Logo BIP

Dziennik zmian - archiwalna wersja artykułu

Informacje o podmiocie

wykonał: Marcin Żynda typ akcji: Edycja akapitu artykułu


Podstawa prawna działalności biblioteki

 

  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - Dz. U. Nr 67 poz. 329 z 1996 r. z późniejszymi zmianami
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe Dz.U. 2017 poz. 59
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe Dz.U. 2017 poz. 60
  • Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642, poz. 908, z 2013 r. poz. 829)
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 369)
  • Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. 1998 Nr 155 poz. 1014)
  • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz.U. nr 205, poz. 1283).
  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 191).
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie ramowego statutu publicznej biblioteki pedagogicznej (Dz. U. Nr 89, poz. 825)
  • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa – Dz. U. Nr 91 poz. 576 z dn. 18 lipca 1998 r.

Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu działa jako jednostka budżetowa.

 

Pełna nazwa Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
Ulica Jana Henryka Dąbrowskiego 4
Kod pocztowy 87-100
Miejscowość Toruń
Nr telefonu (56) 653 97 56
Nr faxu (56) 653 97 56
Adres strony www http://bptorun.edu.pl/
Adres email biblioteka@bptorun.edu.pl
Godziny urzędowania Administracja 7.00-15.00
Czytelnia, Informatorium i Wypożyczalnia
10.00-19.00
- soboty 10.00-15.00