Logo BIP

Dziennik zmian - archiwalna wersja artykułu

REGULAMIN BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W TORUNIU FILII W BRODNICY Z DNIA 1 maja 2010 r.

wykonał: Marcin Żynda typ akcji: Usunięcie artykułu
REGULAMIN BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w TORUNIU FILII w BRODNICY

1. Prawo do korzystania ze zbiorów Biblioteki mają:

 • czynni i emerytowani nauczyciele, wychowawcy i psycholodzy,
 • pracownicy instytucji naukowych, oświatowych, kulturalnych,
 • pracownicy administracji samorządowej,
 • studenci,
 • uczniowie szkół ponadgimnazjalnych,
 • inne biblioteki w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych.

2. Osoby zainteresowane zbiorami Biblioteki, a nieuprawnione do wypożyczania na zewnątrz, mogą z nich korzystać na miejscu.
3. Zapisujący się Czytelnik jest zobowiązany do:
a) zapoznania się z regulaminem Biblioteki i złożenia pisemnego oświadczenia (na formularzu zobowiązania), w którym zobowiązuje się do jego przestrzegania,
b) podpisania zgody (na formularzu zobowiązania) na przetwarzanie danych osobowych dla celów statystycznych w tym dokumentowania i kontroli wypożyczeń materiałów bibliotecznych – brak pisemnej zgody na przetwarzanie danych uniemożliwi wypożyczenie zbiorów na zewnątrz,
c) powiadamiania Biblioteki o każdej zmianie danych, m. in. adresu zamieszkania oraz stałego lub tymczasowego zameldowania 4. Przy zapisie Czytelnik zobowiązanych jest okazać ważny dokument stwierdzający tożsamość. 5. Poza Bibliotekę nie wypożycza się zbiorów z czytelni opatrzonych sygnaturą „P” oraz czasopism i zbiorów sprowadzonych z innych bibliotek. 6. W Bibliotece można wypożyczyć jednorazowo:

 • 6 woluminów – nauczyciele, studenci
 • 3 woluminy – pozostali Czytelnicy.

7. Zbiory wypożyczane są na okres 30 dni. 8. Zamówienia zrealizowane przechowywane są w Wypożyczalni przez 3 dni. 9. Czytelnik może zarezerwować materiały biblioteczne, by uzyskać pierwszeństwo w ich otrzymaniu. 10. Czytelnik może przedłużyć 3-krotnie okres wypożyczenia materiałów bibliotecznych, ale tylko wtedy, jeśli nie zostały zarezerwowane przez innych Czytelników. Prolongata powinna być dokonana lub zgłoszona najpóźniej w dniu, w którym upływa termin zwrotu wypożyczonych materiałów. 11. W przypadkach szczególnie uzasadnionych Biblioteka może żądać zwrotu materiałów bibliotecznych przed ustalonym terminem lub zastrzec wcześniejszy termin ich zwrotu w chwili wypożyczenia. 12. W stosunku do Czytelników niereagujących na upomnienia Biblioteka będzie dochodzić zwrotu materiałów bibliotecznych na drodze prawnej. 13. Materiały biblioteczne udostępniane są po uregulowaniu kar i innych zobowiązań finansowych wobec Biblioteki 14. Za zagubione lub zniszczone materiały biblioteczne Biblioteka żąda zwrotu innego egzemplarza tego samego tytułu bądź opłaty w wysokości ustalonej przez Bibliotekę. Za zagubienie bądź zniszczenie jednego woluminu dzieła wielotomowego pobiera się należność jak za całe dzieło, a pozostałe tomy stanowią nadal własność Biblioteki. Czytelnik może również odkupić całe dzieło wielotomowe i wówczas zdekompletowane dzieło może stać się jego własnością pod warunkiem, że odkupi wydanie ekwiwalentne. 15. Stopień zużycia książki nie ma wpływu na zmniejszenie wysokości odszkodowania. 16. Do korzystania ze zbiorów bibliotecznych w Czytelni oraz Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM) uprawnione są wszystkie zainteresowane osoby. 17. W ICIM obowiązuje osobny regulamin. 18. Usługi Biblioteki są ogólnie dostępne i bezpłatne. Wyjątek stanowią opłaty pobierane za:

 • niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych,
 • monitowanie Czytelników,
 • uszkodzenie, zniszczenie lub zagubienie materiałów bibliotecznych,
 • usługi reprograficzne (kserokopiowanie), skanowanie, drukowanie
 • wypożyczenia międzybiblioteczne.

19. Wysokość opłat ustalana jest przez Dyrektora Biblioteki w formie aneksu do niniejszego regulaminu. 20. Czytelnicy mają prawo zgłaszać dezyderaty dotyczące uzupełniania zbiorów bibliotecznych oraz skargi i wnioski dotyczące działania Biblioteki. 21. Czytelnicy zobowiązani są do szanowania udostępnionych im materiałów bibliotecznych i sprzętów. Zabrania się niszczenia zbiorów (wyrywania kart, podkreślania tekstu, wpisywania uwag itp.) oraz wyposażenia Biblioteki. 22. Czytelnicy korzystający ze zbiorów i wyposażenia Biblioteki ponoszą odpowiedzialność za wszystkie straty powstałe z ich winy. 23. W Bibliotece obowiązują zasady dobrego wychowania, zachowanie ciszy i porządku. Zabronione jest zachowanie uciążliwe dla innych osób przebywających w Bibliotece, m. in. prowadzenie głośnych rozmów, głośne nastawianie odtwarzaczy osobistych, korzystanie z telefonów komórkowych. 24. Zabronione jest wnoszenie posiłków i napojów z wyjątkiem wody w plastikowych butelkach z zakrętkami. 25. Zabronione jest palenie tytoniu, spożywanie alkoholu i przyjmowanie środków odurzających. 26. Czytelnicy korzystający z usług Biblioteki zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu. 27. Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu może stanowić podstawę do pozbawienia Czytelnika prawa do korzystania z usług Biblioteki. 28. Uwagi, skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania Biblioteki przyjmuje Dyrektor osobiście we wszystkie wtorki w godzinach od 1100 – 1600 oraz w formie pisemnej bądź elektronicznej za pośrednictwem formularza umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie domowej Biblioteki. 29. Traci moc regulamin Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu Filii w Brodnicy z dnia 30 września 2007 r.
30. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 maja 2010 r. Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu Elżbieta Wykrzykowska Toruń, 1 maja 2010 r.

dokument w formacie DOC