Logo BIP

Dziennik zmian - archiwalna wersja artykułu

REGULAMIN INTERNETOWEGO CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ Z DNIA 30 czerwca 2007 r.

wykonał: Marcin Żynda typ akcji: Edycja artykułu
REGULAMIN INTERNETOWEGO CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ

1. Korzystanie z Internetu, multimediów i programów użytkowych ma służyć wyłącznie celom edukacyjnym, samokształceniu oraz edukacji ustawicznej. 2. Ze stanowisk w ICIM mogą bezpłatnie korzystać wszyscy zainteresowani, posiadający elementarną znajomość obsługi komputera. 3. Osoby pełnoletnie korzystające z ICIM są zobowiązane okazać dyżurującemu bibliotekarzowi dowód osobisty, a uczniowie ważną legitymację szkolną. 4. ICIM jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach ustalonych przez Dyrektora. Ostatnie 15 minut przed zamknięciem przeznaczone jest na zakończenie pracy przy stacjach roboczych. 5. Stanowiska komputerowe mogą być użytkowane przez 1 osobę przez 1 godzinę. Przedłużenie czasu udostępnienia stanowiska jest możliwe po uzyskaniu zgody dyżu¬rującego bibliotekarza, jeśli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych użytkow¬ników. Stanowisko pozostawione na dłużej niż 15 minut zostanie udostępnione innemu użytkownikowi. 6. Użytkownicy ICIM mają prawo do:

  • korzystania z baz danych,
  • przeglądania zasobów sieci Internet,
  • pracy z pakietem Office 2003,
  • korzystania z zainstalowanych wydawnictw multimedialnych (odtwarzanie nagrań wyłącznie przez własne słuchawki),
  • odtwarzania swoich danych wyłącznie z płyt CD oraz zapisywania danych na własnych płytach CD, po wcześniejszym okazaniu ich dyżurującemu bibliotekarzowi w celu kontroli antywirusowej danych,
  • korzystania z materiałów własnych (np. książek, czasopism) po powiadomieniu dyżurującego bibliotekarza i okazaniu ich do wglądu.

7. W ICIM można korzystać tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalo¬wania innych programów i dokonywania zmian w konfiguracji oprogramowania. 8. Internet nie może być wykorzystywany do wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców, wyszukiwania informacji o treściach obrażających uczucia innych, pracy zarobkowej oraz gier i zabaw. 9. W przypadku stwierdzenia naruszenia powyższych zasad następuje natychmiastowe przerwanie sesji użytkownika. 10. Wszelkie zauważone uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputerów należy zgłosić dyżurującemu bibliotekarzowi. 11. W wypadku umyślnego uszkodzenia sprzętu użytkownik ponosi odpowiedzialność materialną za straty lub koszt naprawy. 12. Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu może stanowić podstawę do pozbawienia Czytelnika prawa do korzystania z usług ICIM. 13. Uwagi, skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania ICIM przyjmuje Dyrektor osobiście we wszystkie wtorki w godzinach od 1100 do 1600 oraz w formie pisemnej bądź elektronicznej za pośrednictwem formularza umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie domowej Biblioteki. 14. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2007 roku. Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu Elżbieta Wykrzykowska Toruń, 28 czerwca 2007 r.

dokument w formacie DOC