Logo BIP

Dziennik zmian - archiwalna wersja artykułu

REGULAMIN BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w TORUNIU z dnia 20 września 2013 roku

wykonał: Marcin Żynda typ akcji: Edycja artykułu

 

Regulamin Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej
w Toruniu

I. PRZEPISY OGÓLNE
§ 1. Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu (dalej zwana Biblioteką) służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb biblioteczno-informacyjnych nauczycieli, studentów przygotowujących się do zawodu pedagoga oraz innych osób zainteresowanych sprawami kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego kadr pedagogicznych. Wspiera użytkowników w procesie ustawicznego kształcenia i zarządzania własnym rozwojem.
§ 2. Biblioteka obejmuje swoim działaniem teren województwa kujawsko-pomorskiego.
§ 3. (uchylony)
§ 4. (uchylony)
§ 5. Zbiory udostępnia się:

 

 • na zewnątrz – wypożyczając je czytelnikom indywidualnym lub innym bibliotekom (wypożyczenia międzybiblioteczne),
 • na miejscu – w czytelniach oraz w Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej.

§ 6. Godziny otwarcia Biblioteki oraz wchodzących w jej skład jednostek organizacyjnych ustala Dyrektor Biblioteki. Zawiadamia on również czytelników o zmianie harmonogramu pracy Biblioteki i jej poszczególnych agend, a także o czasowym zawieszeniu działalności.
§ 7. Prawo do wypożyczania zbiorów Biblioteki na zewnątrz mają:

 • osoby dorosłe mające stały meldunek na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
 • studenci uczelni wyższych i słuchacze szkół pomaturalnych i policealnych, które umieszczają Bibliotekę w swojej „obiegówce”,
 • uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu Torunia i powiatu toruńskiego po podpisaniu deklaracji przez rodzica bądź opiekuna prawnego i uzyskaniu poręczenia szkoły,
 • inne biblioteki, szkoły, placówki oświatowe, instytucje kultury i inne instytucje w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych,
 • inne osoby - po wpłaceniu kaucji na konto Biblioteki.

§ 8. Osoby zainteresowane zbiorami Biblioteki, a nieuprawnione do wypożyczania na zewnątrz, mogą z nich korzystać na miejscu – w czytelniach lub w poszczególnych agendach.
II. UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW
§ 9. Zasady zapisu i korzystania z kart bibliotecznych

 1. Zapisujący się Czytelnik jest zobowiązany do:
  a. zapoznania się z regulaminem Biblioteki i złożenia pisemnego oświadczenia (na formularzu zobowiązania), w którym zobowiązuje się do jego przestrzegania,
  b. podpisania zgody (na formularzu zobowiązania) na przetwarzanie danych osobowych dla celów statystycznych, w tym dokumentowania i kontroli wypożyczeń materiałów bibliotecznych – brak pisemnej zgody na przetwarzanie danych uniemożliwi wypożyczanie zbiorów na zewnątrz,
  c. powiadamiania Biblioteki o każdej zmianie danych, m.in. adresu zamieszkania oraz stałego lub tymczasowego zameldowania,
  d. zapoznawania się z bieżącymi informacjami, podawanymi do wiadomości Czytelników, dotyczących zasad korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki.
 2. Dokumenty wymagane przy zapisie:
  a. nauczyciele – dowód osobisty oraz dokument potwierdzający zatrudnienie (np. aktualna legitymacja służbowa lub umowa o pracę),
  b. studenci uczelni wyższych i słuchacze szkół pomaturalnych i policealnych – dowód osobisty oraz legitymacja studencka/szkolna,
  c. dorośli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych – dowód osobisty oraz legitymacja szkolna i poręczenie szkoły,
  d. uczniowie niepełnoletni szkół ponadgimnazjalnych – legitymacja szkolna oraz dowód osobisty okazany przez rodzica/opiekuna prawnego i poręczenie szkoły,
  e. inni czytelnicy – dowód osobisty oraz, w przypadku osób spoza województwa kujawsko-pomorskiego, dowód wpłaty kaucji,
  f. inne biblioteki, szkoły i instytucje - podpisanie porozumienia.
 3. Warunkiem wypożyczania materiałów bibliotecznych jest posiadanie ważnej karty bibliotecznej. Kartę wydaje bibliotekarz dyżurujący w Wypożyczalni.
 4. Czytelnik zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Wypożyczalni o utracie karty bibliotecznej. Za straty powstałe wskutek zaniedbania tego obowiązku odpowiedzialność ponosi Czytelnik.

§ 10. Wypożyczenia zbiorów poza Bibliotekę

 1. Zbiory wypożyczane są wyłącznie na podstawie zamówień elektronicznych dokonywanych w module OPAC systemu PROLIB.
 2. System elektronicznej rejestracji wypożyczeń i zwrotów nie przewiduje pisemnego potwierdzania zwrotu książek. Czytelnicy mogą każdorazowo sprawdzać stan swojego konta w komputerze, a ewentualne wątpliwości zgłaszać niezwłocznie w Wypożyczalni.
 3. Poza Bibliotekę nie wypożycza się książek oznaczonych na kartach katalogowych: „P”, „PB”, „CM”, „korzystać na miejscu” („knm”), czasopism oznaczonych sygnaturą zaczynającą się od „0...”, materiałów bibliotecznych wydanych przed rokiem 1949, zbiorów w złym stanie zachowania oraz materiałów bibliotecznych sprowadzonych z innych bibliotek.
 4. Zbiory wypożyczane są na okres 30 dni.
 5. W Bibliotece można wypożyczyć jednorazowo:
  • 8 woluminów – nauczyciele,
  • 6 woluminów - studenci,
  • 4 woluminy – pozostali Czytelnicy.
 6. Terminy realizacji zamówień podawane są do wiadomości Czytelników w Wypożyczalni i czytelniach.
 7. Zamówienia zrealizowane przechowywane są w Wypożyczalni przez 3 dni.
 8. Czytelnik może zarezerwować materiały biblioteczne.
 9. Czytelnik może przedłużyć 3-krotnie okres wypożyczenia materiałów bibliotecznych, ale tylko wtedy, jeśli nie zostały zarezerwowane przez innych Czytelników. Prolongata powinna być dokonana lub zgłoszona najpóźniej w dniu, w którym upływa termin zwrotu wypożyczonych materiałów.
 10. W przypadkach szczególnie uzasadnionych Biblioteka może żądać zwrotu materiałów bibliotecznych przed ustalonym terminem lub zastrzec wcześniejszy termin ich zwrotu w chwili wypożyczenia.
 11. W stosunku do Czytelników niereagujących na upomnienia Biblioteka będzie dochodzić zwrotu materiałów bibliotecznych na drodze prawnej.
 12. Materiały biblioteczne udostępniane są po uregulowaniu kar, kaucji i innych zobowiązań finansowych wobec Biblioteki.
 13. Za zagubione lub zniszczone materiały biblioteczne Biblioteka żąda zwrotu innego egzemplarza tego samego tytułu bądź opłaty w wysokości ustalonej przez Bibliotekę. Za zagubienie lub zniszczenie jednego woluminu dzieła wielotomowego pobiera się należność jak za całe dzieło, a pozostałe tomy stanowią nadal własność Biblioteki. Czytelnik może również odkupić całe dzieło wielotomowe i wówczas zdekompletowane dzieło może stać się jego własnością pod warunkiem, że odkupi wydanie ekwiwalentne.
 14. Stopień zużycia książki nie ma wpływu na zmniejszenie wysokości odszkodowania. Do wysokości odszkodowania dolicza się wartość oprawy introligatorskiej.
 15. Obowiązkiem Czytelnika jest zawiadomienie bibliotekarza osobiście, telefonicznie lub drogą elektroniczną, że otrzymał zniszczoną książkę (brakujące strony, podkreślenia itp.).

§ 11. Wypożyczenia międzybiblioteczne

 1. Biblioteka udostępnia swoje zbiory na zasadzie wypożyczeń międzybibliotecznych.
 2. Czytelnik, który jest nauczycielem, może zamówić zbiory z innych bibliotek.
 3. Po realizacji takiego zamówienia nauczyciel pokrywa koszty sprowadzenia i odesłania materiałów bibliotecznych.
 4. Ze sprowadzonych materiałów można korzystać jedynie w czytelniach.

§ 12. Udostępnianie zbiorów w czytelniach

 1. Do korzystania z materiałów bibliotecznych w czytelniach uprawnione są wszystkie zainteresowane osoby.
 2. Korzystający z czytelni jest zobowiązany:
  • pozostawić w szatni okrycie wierzchnie i wszystkie torby (niezbędne i wartościowe drobiazgi można wnieść jedynie w przezroczystej foliowej torebce),
  • zapoznać się z Regulaminem Czytelni,
  • pozostawić dyżurującemu bibliotekarzowi ważną kartę biblioteczną lub dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamość,
  • powiadomić dyżurującego bibliotekarza, że wnosi do Czytelni materiały własne (np. książki, czasopisma, dokumenty elektroniczne) i okazać je do wglądu,
  • wyłączyć sygnały dźwiękowe w telefonach komórkowych i innych urządzeniach elektronicznych.
 3. Korzystający z Czytelni ma prawo wnieść do Czytelni komputer przenośny. Torbę od komputera należy zostawić dyżurującemu bibliotekarzowi.
 4. Pracownicy Biblioteki uprawnieni są do kontrolowania materiałów wynoszonych przez Czytelników z Czytelni.
 5. W Czytelni Ogólnej korzysta się z:
  • księgozbioru podręcznego oznaczonego literą P,
  • czasopism bieżących i roczników archiwalnych,
  • materiałów bibliotecznych z magazynu zbiorów oznaczonych symbolem „knm” lub napisem „korzystać na miejscu”,
  • materiałów bibliotecznych z magazynu zbiorów,
  • materiałów sprowadzonych z innych bibliotek,
  • własnych materiałów zgłoszonych wcześniej bibliotekarzowi i okazanych do wglądu.
 6. W Czytelni Bibliograficznej korzysta się z:
  • księgozbioru podręcznego oznaczonego literą PB,
  • bieżących czasopism bibliotekarskich i roczników archiwalnych,
  • materiałów bibliotecznych z magazynu zbiorów, oznaczonych symbolem „knm” lub napisem „korzystać na miejscu”,
  • materiałów bibliotecznych z magazynu zbiorów,
  • materiałów sprowadzonych z innych bibliotek,
  • własnych materiałów zgłoszonych wcześniej bibliotekarzowi i okazanych do wglądu.
 7. Czytelnicy mogą korzystać z wolnego dostępu do zbiorów podręcznych.
 8. Jednorazowo Czytelnik może korzystać z 10 woluminów. Zasada ta nie dotyczy gazet i nieoprawionych czasopism.
 9. Czytelnik nie może samodzielnie włączać na półki przeglądanych książek lub czasopism. W ich miejsce powinien włożyć zakładki. Po przejrzeniu wybranych materiałów powinien odłożyć je na stolik lub szafkę przy odpowiednim regale.
 10. Wybrane materiały biblioteczne Czytelnik powinien zgłosić bibliotekarzowi w celu zarejestrowania udostępnienia.
 11. Zrealizowane zamówienia przechowywane są w Czytelni przez 1 dzień.
 12. Materiałów bibliotecznych nie wolno wynosić poza obręb Czytelni. Po zakończeniu pracy należy je zwrócić dyżurującemu bibliotekarzowi.
 13. Wszystkie materiały biblioteczne są zabezpieczone magnetycznie i jakakolwiek próba ich wyniesienia poza Czytelnię sygnalizowana jest poprzez bramkę elektroniczną.
 14. W przypadku zasygnalizowania przez bramkę próby wyniesienia zbiorów z Czytelni, dyżurujący bibliotekarz ma prawo zatrzymać czytelnika i wyjaśnić przyczyny zaistniałej sytuacji.
 15. Materiałów bibliotecznych z księgozbiorów podręcznych nie wypożycza się na zewnątrz.
 16. Ostatnie 10 minut przed zamknięciem Czytelni przeznaczone jest na zwrot materiałów dyżurującemu bibliotekarzowi.
 17. W Czytelni Ogólnej, Informatorium i Czytelni Bibliograficznej obowiązują osobne regulaminy.

§ 13. Udostępnianie zbiorów w Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM)

 1. Z zasobów ICIM może korzystać każdy zainteresowany czytelnik.
 2. W ICIM czytelnicy mają zapewniony dostęp do Internetu, pakietu multimedialnych usług dodatkowych oraz księgozbioru umożliwiającego zdobywanie i poszerzanie wiedzy z zakresu technologii informacyjnej.
 3. Korzystanie ze zbiorów odbywa się pod nadzorem dyżurującego bibliotekarza, który służy również fachową pomocą w obsłudze sprzętu i zainstalowanych programów komputerowych.
 4. W ICIM obowiązuje osobny regulamin.

III. USŁUGI INFORMACYJNE
§ 14. Biblioteka świadczy usługi informacyjne w oparciu o:

 • własne katalogi, kartoteki tradycyjne i elektroniczne,
 • katalogi bibliotek polskich i światowych dostępne w sieci Internet,
 • bibliograficzne i pełnotekstowe bazy danych oraz zasoby cyfrowe dostępne bezpłatnie w sieci Internet,
 • bazy danych na CD-ROM,
 • księgozbiór podręczny.

§ 15. Działalność informacyjna prowadzona jest w Informatorium przez pracowników Wydziału Informacyjno-Bibliograficznego.
§ 16. Bibliotekarze dyżurujący w Czytelni Ogólnej i Wypożyczalni udzielają przede wszystkim informacji bibliotecznych.
§ 17. Bibliotekarze dyżurujący w Informatorium:

 • udzielają informacji bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych i rzeczowych na miejscu, telefonicznie i drogą elektroniczną,
 • pomagają w poszukiwaniu piśmiennictwa na dany temat, w doborze materiałów do prac magisterskich, seminaryjnych, licencjackich, referatów, wypracowań itp.,
 • udzielają pomocy przy korzystaniu z zasobów i usług Internetu,
 • tworzą wydruki komputerowe wyszukanych informacji,
 • skanują materiały,
 • realizują kwerendy bibliograficzne.

§ 18. Usługi informacyjne nie obejmują sporządzania zestawień literatury przedmiotowej do prac dyplomowych, licencjackich, magisterskich i doktorskich.
§ 19. Szczegółowe warunki użytkowania sprzętu komputerowego i reprograficznego oraz korzystania ze stanowisk komputerowych określa osobny regulamin.
IV. PRZEPISY KOŃCOWE
§ 20. Usługi Biblioteki są ogólnie dostępne i bezpłatne. Wyjątek stanowią opłaty pobierane za:

 • korzystanie z usług wypożyczalni przez osoby spoza województwa kujawsko-pomorskiego – w formie kaucji,
 • niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych,
 • monitowanie Czytelników,
 • uszkodzenie, zniszczenie lub zagubienie materiałów bibliotecznych,
 • usługi informacyjne i bibliograficzne,
 • usługi reprograficzne (kserokopiowanie), skanowanie, drukowanie – w tym drukowanie duplikatów kart bibliotecznych,
 • wypożyczenia międzybiblioteczne.

§ 21. Wysokość opłat ustalana jest przez Dyrektora Biblioteki w formie aneksu do niniejszego regulaminu.
§ 22. Czytelnicy mają prawo zgłaszać dezyderaty dotyczące uzupełniania zbiorów bibliotecznych oraz skargi i wnioski dotyczące działania Biblioteki.
§ 23. Czytelnicy zobowiązani są do szanowania udostępnionych im materiałów bibliotecznych i sprzętów. Zabrania się niszczenia zbiorów (wyrywania kart, podkreślania tekstu, wpisywania uwag itp.) oraz wyposażenia Biblioteki.
§ 24. Czytelnicy korzystający ze zbiorów i wyposażenia Biblioteki ponoszą odpowiedzialność za wszystkie straty powstałe z ich winy.
§ 25. W Bibliotece obowiązują zasady dobrego wychowania, zachowanie ciszy i porządku. Zabronione jest zachowanie uciążliwe dla innych osób przebywających w Bibliotece, m.in. prowadzenie głośnych rozmów, głośne nastawianie odtwarzaczy osobistych. Korzystanie z telefonów komórkowych dozwolone jest jedynie w strefie szatni.
§ 26. Zabronione jest wnoszenie posiłków i napojów z wyjątkiem wody w plastikowych butelkach z zakrętkami.
§ 27. Zabronione jest palenie tytoniu, spożywanie alkoholu i przyjmowanie środków odurzających.
§ 28. Czytelnicy korzystający z usług Biblioteki zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
§ 29. Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu może stanowić podstawę do pozbawienia Czytelnika prawa do korzystania z usług Biblioteki.
§ 30. Uwagi, skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania Biblioteki przyjmuje Dyrektor osobiście we wszystkie wtorki w godzinach od 11:00 do 16:00 oraz w formie pisemnej bądź elektronicznej za pośrednictwem formularza umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie domowej Biblioteki.
§ 31. Traci moc Regulamin Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu z dnia 28 czerwca 2007 roku.
§ 32. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 września 2013 roku. Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu Toruń, 17 września 2013 r.

dokument w formacie DOC