BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W TORUNIU   
::Dane podstawowe
Informacje o podmiocie
::Władze i struktura organizacyjna
Dyrektor biblioteki
Struktura organizacyjna
Instrukcja załatwiania
spraw
Skargi i wnioski
::Oficjalne dokumenty
Statut biblioteki
Regulaminy
udostępniania zbiorów
Sprawozdania
::Inne informacje i dokumenty
Rejestry i ewidencje
prowadzone w Bibliotece
Mienie Biblioteki
Oświadczenia majątkowe
Informacje
nieudostępnione w BIP
::Ogłoszenia
Przetargi
Nabór pracowników
::Informacje o biuletynie
Statystyki odwiedzin
Redakcja serwisu
Formularz kontaktowy
Dziennik zmian
Instrukcja obsługi BIP
Ochrona danych
osobowych

od: 2004-12-01
suma odsłon: 348351

ostatnia edycja treści:
2019-10-18 17:00:48Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu

Przetargi
Toruń, 18.10.2019 r.


BP.DYR.251.02.08.2019


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGOBiblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu jako zamawiający, informuje o unieważnieniu zapytania ofertowego z dnia 8 października 2019 r. na zakup i dostawę książek dla zadania związanego z realizacją projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER pn. Toruńska szkoła ćwiczeń dla województwa kujawsko-pomorskiego.


Uzasadnienie

W zapytaniu ofertowym zamawiający w rozdziale X zastrzegł sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
z dnia 8 października 2019 r.

Przedmiot zamówienia: zakup i dostawa książek dla zadania związanego z realizacją projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER pn. Toruńska szkoła ćwiczeń dla województwa kujawsko-pomorskiego realizowanego przez Bibliotekę Pedagogiczną im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w ToruniuPliki do pobrania


ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania z dnia 17 września 2019 r. na zakup
i dostawę książek dla zadania związanego z realizacją projektu współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER pn. Toruńska szkoła ćwiczeń
dla województwa kujawsko-pomorskiego.

Uzasadnienie

W postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta w terminie przewidzianym na składanie ofert, tj. do dnia 3 października 2019 r. do godziny 15.00


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia: zakup i dostawa książek dla zadania związanego z realizacją projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER pn. Toruńska szkoła ćwiczeń dla województwa kujawsko-pomorskiego realizowanego przez Bibliotekę Pedagogiczną im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w ToruniuPliki do pobrania

Nr sprawy: ZP-4/D/2010


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Nazwa zadania: Dostawa książek dla Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 3394418 - 2010 r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu, ul. Dąbrowskiego 4, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6539756, faks 056 6539756.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa samorządu wojewódzkiego.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II. 1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa książek dla Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu.

II. 2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.


II. 3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wykonywana własnym transportem Wykonawcy i na jego koszt do siedziby Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu, ul. gen. J.H. Dąbrowskiego 4 oraz do Filii w Brodnicy ul. Matejki 5 (dla BP w Toruniu 712 tytułów książek w łącznej liczbie 836 egz. dla Filii w Brodnicy 78 tytułów książek w łącznej liczbie 145 egz.) Książki i materiały biblioteczne pochodzą z produkcji wydawniczej z lat 1999-2010.


II. 4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.11.30.00-5, 32.35.30.00-2, 32.35.45.00-4.


SEKCJA III: PROCEDURA


III. 1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III. 2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie


SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV. 1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.11.2010.

IV. 2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV. 3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV. 4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:


• GŁÓWNA KSIĘGARNIA SZKOLNA GAJEWICZ, GAWIN, WIDŁAK S.J.,
Al. Daszyńskiego 16, 31-534 KRAKÓW, kraj/woj. małopolskie.IV. 5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 32.100 PLN.

IV. 6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

• Cena wybranej oferty: 31.307,27 netto (31.484,00 brutto)

• Oferta z najniższą ceną: 31.307,27 netto  / Oferta z najwyższą ceną: 32.290,03

• Waluta: PLN.


Numer ogłoszenia w BZP: 321861 - 2010; data zamieszczenia: 15.11.2010ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nazwa zadania: Dostawa książek i materiałów audiowizualnych dla Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu


Nr sprawy: ZP-4/D/2010


1. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy PZP, Zamawiający tzn. Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:


Główna Księgarnia Szkolna

Gajewicz, Gawin, Widłak s.j.

31-534 Kraków

Al. Daszyńskiego 16


Uzasadnienie wyboru: Oferta ww. Wykonawcy zawiera najniższą cenę i uzyskała maksymalną ilość punktów.


Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia  : 10 listopada 2010r.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust.1 ustawy PZP oraz Kodeks Cywilny.


W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:


1. Nazwa wykonawcy: Główna Księgarnia Szkolna Gajewicz, Gawin, Widłak s.j.; Adres Wykonawcy: 31-534 Kraków Al. Daszyńskiego 16; Cena oferty brutto 31.484; Liczba pkt. w kryterium cena -  ,-100.

2. Nazwa wykowancy: Księgarnia Centrum Andrzej Nehring; Adres wykonawcy: 87-100 Toruń ul. Chełmińska 4; Cena oferty brutto 32.290,03  ;Liczba pkt. w kryterium cena - 97,5.


2. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 2 ustawy PZP Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

3. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 3 ustawy PZP Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy

4. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 3 ustawy PZP Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszystkich formalności po upływie 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej (odwołanie, skarga do sądu) wobec czynności:

1) wykluczenie wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2) odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w SIWZ oraz w Dziale VI „Środki ochrony prawnej” PZP art. od 179 do 198 g (Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.).

(-) Elżbieta Wykrzykowska
Toruń, 3 listopada 2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


Dostawa książek i materiałów audiowizualnych dla Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu


I. 1) NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu, ul. Dąbrowskiego 4, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6539756, faks 056 6539756.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.bptorun.edu.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: jednostka budżetowa samorządu wojewódzkiego.

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa książek i materiałów audiowizualnych dla Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wykonywana własnym transportem Wykonawcy i na jego koszt do siedziby Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu, ul. gen. J.H. Dąbrowskiego 4 oraz do Filii w Brodnicy ul. Matejki 5 (dla BP w Toruniu 712 tytułów książek i materiałów audiowizualnych w łącznej liczbie 836 egz. dla Filii w Brodnicy 78
tytułów książek w łącznej liczbie 145 egz.)
Książki i materiały audiowizualne pochodzą z produkcji wydawniczej z lat 1999-2010.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22113000- 5 – Książki biblioteczne; 32353000-2-Nagrania dźwiękowe; 32354500-4- Filmy wideo

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 10.12.2010.


INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI: nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

• III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: oświadczenie

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: oświadczenie

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: oświadczenie

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: oświadczenie

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: oświadczenie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: nie dotyczy

• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  : przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY  : Nie przewiduje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://www.bptorun.edu.pl/bip/index.php?idtf=przetargi


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. gen. J.H. Dąbrowskiego 4 p. 22.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.11.2010 godzina 11:00, miejsce: Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. gen. J.H. Dąbrowskiego 4 p. 22.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Numer ogłoszenia w BZP  : 339418 – 2010; data zamieszczenia: 20.10.2010Pliki do pobrania


Nr sprawy ZP-3/D/2010


Biblioteka Pedagogiczna
im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
ul. gen. J. H. Dąbrowskiego 4
87-100 Toruń
tel./faks (056) 653 97 56
http://www.bptorun.edu.pl/
e-mail: dyrekcja@bptorun.edu.pl
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIAdot. postępowania na dostawę książek i materiałów audiowizualnych dla Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu.


Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta.


Toruń, 8 października 2010


(-) Elżbieta Wykrzykowska


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


Dostawa książek i materiałów audiowizualnych dla Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu


I. 1) NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu, ul. Dąbrowskiego 4, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6539756, faks 056 6539756.


Adres strony internetowejzamawiającego: www.bptorun.edu.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: jednostka budżetowa samorządu wojewódzkiego.

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa książek i materiałów audiowizualnych dla Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wykonywana własnym transportem Wykonawcy i na jego koszt do siedziby Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu, ul. gen. J.H. Dąbrowskiego 4 oraz do Filii w Brodnicy ul. Matejki 5 (dla BP w Toruniu 837 tytułów książek i materiałów audiowizualnych w łącznej liczbie 950 egz. dla Filii w Brodnicy 78
tytułów książek w łącznej liczbie 145 egz.)
Książki i materiały audiowizualne pochodzą z produkcji wydawniczej z lat 1999-2010.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22113000- 5 – Książki biblioteczne; 32353000-2-Nagrania dźwiękowe; 32354500-4- Filmy wideo

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 22.11.2010.


INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI: nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

• III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: oświadczenie

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: oświadczenie

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: oświadczenie

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: oświadczenie

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: oświadczenie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: nie dotyczy

• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  : przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY  : Nie przewiduje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://www.bptorun.edu.pl/bip/index.php?idtf=przetargi


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. gen. J.H. Dąbrowskiego 4 p. 22.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.10.2010 godzina 11:00, miejsce: Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. gen. J.H. Dąbrowskiego 4 p. 22.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Numer ogłoszenia w BZP  : 268897 – 2010; data zamieszczenia: 30.09.2010Pliki do pobraniaNr sprawy: ZP-2/D/2010


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Nazwa zadania: Dostawa książek dla Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 148985 - 2010 r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu, ul. Dąbrowskiego 4, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6539756, faks 056 6539756.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa samorządu wojewódzkiego.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II. 1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa książek dla Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu.

II. 2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II. 3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wykonywana własnym transportem Wykonawcy i na jego koszt do siedziby Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu, ul. gen. J.H. Dąbrowskiego 4 oraz do Filii w Brodnicy ul. Matejki 5 (dla BP w Toruniu 560 tytułów książek w łącznej liczbie 605 egz. dla Filii w Brodnicy 35 tytułów książek w łącznej liczbie 69 egz.) Książki i materiały biblioteczne pochodzą z produkcji wydawniczej z lat 1995-2010.

II. 4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.11.30.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III. 1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III. 2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV. 1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.06.2010.

IV. 2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV. 3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV. 4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

• PH-D KSIĄŻNICA POLSKA Sp. z o.o. Centrum Książki, pl. Jana Pawła II 2/3, 10-959 OLSZTYN, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.


IV. 5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 26359,01 PLN.

IV. 6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

• Cena wybranej oferty: 18981,20

• Oferta z najniższą ceną: 18981,20  / Oferta z najwyższą ceną: 22022,70

• Waluta: PLN.


Numer ogłoszenia w BZP: 169045 - 2010; data zamieszczenia: 29.06.2010
Toruń, 17 czerwca 2010r.


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nazwa zadania: Dostawa książek

Nr sprawy: ZP-2/D/2010


1. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy PZP, Zamawiający tzn. Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

PH-D KSIĄŻNICA POLSKA Sp. z o.o. „Centrum Książki”
10-959 Olsztyn pl. Jana Pawła II 2/3
Uzasadnienie wyboru: Oferta ww. Wykonawcy zawiera najniższą cenę i uzyskała maksymalną ilość punktów.


Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia  : 25 czerwca 2010 r.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust.1 ustawy PZP oraz Kodeks Cywilny.


W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

1. Nazwa wykonawcy: PH-D KSIĄŻNICA POLSKA Sp. z o.o. „Centrum Książki”; Adres wykonawcy: 10-959 Olsztyn pl. Jana Pawła II 2/3; Cena oferty brutto: 18.981,20; Liczba pkt. w kryterium cena: 100

2. Nazwa wykonawcy: P.H. KOWALSKA Hurtownia Książek; Adres wykonawcy: 17-300 Siemiatycze ul. Pałacowa 14a; Cena oferty brutto: 20.230,00; Liczba pkt. w kryterium cena: 93,83

3. Nazwa wykonawcy: Główna Księgarnia Szkolna Gajewicz, Gawin, Widłak s.j.; Adres wykonawcy: 31-534 Kraków Al. Daszyńskiego 16; Cena oferty brutto: 20.340,00; Liczba pkt. w kryterium cena: 93,32

4. Nazwa wykonawcy: Księgarnia Centrum Andrzej Nehring; Adres wykonawcy: 87-100 Toruń ul. Chełmińska 4; Cena oferty brutto: 22.022,74; Liczba pkt. w kryterium cena: 86,19

2. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 2 ustawy PZP Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

3. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 3 ustawy PZP Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy

4. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 3 ustawy PZP Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszystkich formalności po upływie 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej (odwołanie, skarga do sądu) wobec czynności:

1) wykluczenie wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2) odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w SIWZ oraz w Dziale VI „Środki ochrony prawnej” PZP art. od 179 do 198 g (Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.).

(-) Elżbieta Wykrzykowska
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dostawa książek dla Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu


I. 1) NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu, ul. Dąbrowskiego 4, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6539756, faks 056 6539756.


Adres strony internetowej zamawiającego:
http://www.bptorun.edu.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: jednostka budżetowa samorządu wojewódzkiego.


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa książek dla Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wykonywana własnym transportem Wykonawcy i na jego koszt do siedziby Biblioteki w Toruniu, ul. gen. J.H. Dąbrowskiego 4 oraz do Filii w Brodnicy ul. Matejki 5 (dla BP w Toruniu 560 tytułów książek w łącznej liczbie 605 egz. dla Filii w Brodnicy 35 tytułów książek w łącznej liczbie 69 egz.)
2. Książki i materiały biblioteczne pochodzą z produkcji wydawniczej z lat 1995-2010.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.11.30.00-5.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2010.


INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM: nie dotyczy


III.2) ZALICZKI: NIE przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


- III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: oświadczenie


- III.3.2) Wiedza i doświadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: oświadczenie


- III.3.3) Potencjał techniczny


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: oświadczenie


- III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: oświadczenie


- III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: oświadczenie


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


- III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: nie dotyczy

- III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczeniaIII.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT: najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna? nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY: Nie przewiduje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bptorun.edu.pl/bip/index.php?idtf=przetargi

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. gen. J.H. Dąbrowskiego 4 p. 22.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.06.2010 godzina 11:00, miejsce: Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. gen. J.H. Dąbrowskiego 4 p. 22.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nieNumer ogłoszenia w BZP  : 148985 - 2010; data zamieszczenia: 10.06.2010Pliki


Nr sprawy: ZP-1/D/2010


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Nazwa zadania: Dostawa książek i materiałów bibliotecznych

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 109412 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu, ul. Dąbrowskiego 4, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6539756, faks 056 6539756.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa samorządu wojewódzkiego.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa książek i materiałów bibliotecznych.


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: książki i materiały biblioteczne wydane w latach 2002-2010 w liczbie: dla BP w Toruniu 306 tytułów-353 egz. dla Filii w Brodnicy - 31 tytułów- 57 egz.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.11.30.00-5.


SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie


SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
10.05.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

• Księgarnia Prawnicza IURIS PRUDENTIA, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5,
20-031 LUBLIN, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 16233,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

• Cena wybranej oferty:
11508,34

Oferta z najniższą ceną: 11508,34  / Oferta z najwyższą ceną: 13568,37


Waluta: PLN.


Informacja o zamieszczeniu ogłoszenia w BZP: Numer ogłoszenia: 117729 - 2010; data zamieszczenia: 11.05.2010
Toruń, 27 kwietnia 2010 r.


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nazwa zadania: Dostawa książek i materiałów bibliotecznych


Nr sprawy: ZP-1/D/2010


1. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy PZP, Zamawiający tzn. Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Księgarnia Prawnicza IURIS PRUDENTIA
20-031 LUBLIN pl. M. Curie-Skłodowskiej 5


Uzasadnienie wyboru: Oferta ww. Wykonawcy zawiera najniższą cenę i uzyskała maksymalną ilość punktów.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia: 05 maja 2010r.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust.1 ustawy PZP oraz Kodeks Cywilny.


W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:


I. Nazwa wykonawcy: P.H. KOWALSKA Hurtownia Książek, adres wykonawcy: 17-300 Siemiatycze ul. Pałacowa 14a, cena oferty brutto: 12 837, licza pkt. w kryterium cena: 89,65


II. Nazwa wykonawcy: Księgarnia Prawnicza IURIS PRUDENTIA, adres wykonawcy: 20-031 LUBLIN pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, cena oferty brutto: 11 508, liczba pkt. w kryterium cena: 100,00


III. Nazwa wykonawcy: Księgarnia Centrum Andrzej Nehring, adres wykonawcy: 87-100 Toruń ul. Chełmińska 4, cena oferty brutto: 13 568, liczba pkt. w kryterium cena: 84,82.


IV. Nazwa wykonawcy: Główna Księgarnia Szkolna Gajewicz, Gawin, Widłak s.j., adres wykonawcy: 31-534 KRAKÓW Al. Daszyńskiego 16, cena oferty brutto: 12 834, liczba pkt. w kryterium cena: 89,67.


2. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 2 ustawy PZP Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

3. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 3 ustawy PZP Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

4. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 3 ustawy PZP Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszystkich formalności po upływie 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej (odwołanie, skarga do sądu) wobec czynności:

1) wykluczenie wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2) odrzucenia oferty wykonawcy.

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w SIWZ oraz w Dziale VI „Środki ochrony prawnej” PZP art. od 179 do 198 g (Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.).


(-) Elżbieta WykrzykowskaNumer sprawy: ZP-1/D/2010 - Dostawa książek i materiałów bibliotecznych

Zamawiający: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu

ZMIANA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIAPostępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego:


Biblioteka Pedagogiczna

im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej

w Toruniu

ul. gen. J. H. Dąbrowskiego 4

87-100 Toruń
tel./faks (056) 653 97 56

http://www.bptorun.edu.pl
e-mail: dyrekcja@bptorun.edu.pl

2. W Formularzu cenowym stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ wprowadza się następującą zmianę:


Usunięta zostaje poz. Nr 88 – Calgren F.  : Janusz Korczak  ; wychowanie do wolności; Wydawnictwo IMPULS 2010 r. – 2 egz.


Zmiana spowodowana jest błędną informacją bibliograficzną.

Zatwierdził:
(-) Elżbieta Wykrzykowska
Toruń, 21 kwietnia 2010 r.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIUSEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu  , ul. Dąbrowskiego 4, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6539756, faks 056 6539756.


• Adres strony internetowej zamawiającego: www.bptorun.edu.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa samorządu województwa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa książek i materiałów bibliotecznych.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: książki i materiały biblioteczne wydane w latach 2002-2010 w liczbie: dla BP w Toruniu 306 tytułów-353 egz. dla Filii w Brodnicy - 31 tytułów- 57 egz.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.11.30.00-5.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2010.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI


• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://www.bptorun.edu.pl/bip/index.php?idtf=przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 87-100 Toruń ul. gen. J.H. Dąbrowskiego 4 p. 22.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.04.2010 godzina 11:00, miejsce: Biblioteka Peagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu 87-100 Toruń ul. gen. J.H. Dąbrowskiego 4 p. 22.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Informacja o zamieszczeniu ogłoszenia w BZP:
Numer ogłoszenia: 109412 - 2010; data zamieszczenia: 19.04.2010ZP-3/D/2009

Toruń, 24 listopada 2009

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTYdot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nazwa zadania: Dostawa książek i materiałów bibliotecznych


Nr sprawy: ZP-3/D/2009


1. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy PZP Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Księgarnia CENTRUM Andrzej Nehring
ul. Chełmińska 4
87-100 TORUŃUzasadnienie wyboru: Oferta ww. Wykonawcy była jedyną ofertą złożoną w tym postępowaniu i uzyskała maksymalną ilość punktów.Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia  : 25 listopada 2009r.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust.1 ustawy PZP oraz Kodeks Cywilny.


Wartość złożonej oferty: 39.396,19 PLN


2. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 2 ustawy PZP Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.


Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2004 r. Nr 19 poz 177 z p. zm.) – dział VI „Środki ochrony prawnej”. Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego.
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

(-) Elżbieta Wykrzykowska
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Nr sprawy: ZP-3/D/2009Nazwa zadania: Dostawa książek i materiałów bibliotecznych


1. Tryb postępowania:


Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podst. art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058)

2. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 24 listopada 2009 r. godz. 11:00
w siedzibie zamawiającego: Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu 87-100 Toruń ul. gen. J.H. Dąbrowskiego 4, pok. 22 (sekretariat)

3. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 24 listopada 2009 r. godz. 11:05
w siedzibie zamawiającego: Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu – 87-100 Toruń ul. gen. J.H. Dąbrowskiego 4, pok. 23
ZP-2/D/2009
Toruń, 30 września 2009
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Nazwa zadania: Dostawa książek i materiałów bibliotecznych


Nr sprawy: ZP-2/D/2009


1. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy PZP Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Księgarnia CENTRUM Andrzej Nehring
ul. Chełmińska 4
87-100 TORUŃ


Uzasadnienie wyboru: Oferta ww. Wykonawcy była najtańszą ofertą złożoną w tym postępowaniu i uzyskała maksymalną ilość punktów.Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia  : 7października 2009r.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust.1 ustawy PZP oraz Kodeks Cywilny.
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Księgarnia CENTRUM Andrzej Nehring, ul. Chełmińska 4, 87-100 TORUŃ cena oferty brutto: 11.240,89 zł

• „KODEKS 2002” Sp. z o.o. LIPNIKI 97, 86-005 Białe Błota Księgarnia KODEKS Ul. Gagarina 152 87-100 TORUŃ cena oferty brutto: 11.740,72 złWszyscy Wykonawcy złożyli prawidłowe oferty.


2. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 2 ustawy PZP Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.


Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2004 r. Nr 19 poz 177 z p. zm.) – dział VI „Środki ochrony prawnej”. Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego.
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

(-) Elżbieta Wykrzykowska
BP-ZP-1/D/2009
TORUŃ, 2009-09-22
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIAdot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

NR sprawy  : ZP-1/D/2009.

Nazwa zadania: Dostawa książek i materiałów bibliotecznychDziałając na podst. art. 93 ust.3 p.2 Prawa zamówień publicznych, Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu informuje, postępowanie w trybie zapytania o cenę, zostało unieważnione.
Uzasadnienie Faktyczne i prawne:

 1. Zamawiający odrzucił ofertę złożoną przez wykonawcę niezaproszonego do składania ofert (Art. 89 ust.1 p.5. PZP)
 2. W postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej dwóch ofert nie podlegających odrzuceniu (Art.93 ust.1 p.2. PZP)
Elżbieta Wykrzykowska

(imię i nazwisko)

podpis przedstawiciela zamawiającegoOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM


Nr sprawy: ZP-1/D/2009Nazwa zadania: Dostawa książek i materiałów bibliotecznych 1. Tryb postępowania:

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania o cene na podst. art. 69-73 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058)

 2. Miejsce i termin składania ofert:

  Oferty należy składać do dnia: 22 września 2009 r. godz. 11:00
  w siedzibie zamawiającego: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu – 87-100 Toruń ul. gen. J.H. Dąbrowskiego 4, pok. 22 (sekretariat)

 3. Miejsce i termin otwarcia ofert:

  Oferty zostaną otwarte dnia: 22 września 2009 r. godz. 11:05
  w siedzibie zamawiającego: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu – 87-100 Toruń ul. gen. J.H. Dąbrowskiego 4, pok. 23


SIWZ


FORMULARZ CENOWY


ZP-1/D/2008

Toruń, 16 grudnia 2008
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.NR sprawy  : ZP-1/D/2008.

Nazwa zadania: Zakup książek i materiałów bibliotecznychDziałając na podst. art. 92 ust.1 p.1 Prawa zamówień publicznych Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie zapytania o cenę, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę, którą złożył Wykonawca:


Księgarnia CENTRUM Andrzej Nehring,
87-100 Toruń ul. Chełmińska 4
Uzasadnienie wyboru: w postępowaniu wpłynęła tylko 1 oferta

Cena ofertowa: 26 087,39 zł brutto


Elżbieta WykrzykowskaNr sprawy: ZP-3/D/2007


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu
ul. Dąbrowskiego 4,
87-100 Toruń
tel: (056) 653 97 56
faks: (056) 653 97 56


zawiadamia, że w postępowaniu ZP-3/D/2007, w trybie zamówienia z wolnej ręki  , na:

Dostawę książek oraz dokumentów elektronicznych i multimedialnych
dla Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu


zamówienie zostało udzielone Wykonawcy:

Księgarnia „CENTRUM” Andrzej Nehring

ul. Chełmińska 4

87-100 ToruńWartość zamówienia  : 148.823 PLN


ZP-2/D/2007
Toruń, 2 października 2007
Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu
ul. gen. J. H. Dąbrowskiego 4
87-100 Toruń
tel./faks (056) 653 97 56
http://www.bptorun.edu.pl/
e-mail: dyrekcja@bptorun.edu.pl
ZAWIADOMIENIE UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIAdot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym: „Dostawa książek oraz dokumentów elektronicznych i multimedialnych dla Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu”.
Nr sprawy: ZP-2/D/2007Działając na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy PZP Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione ponieważ nie złożono żadnej oferty.Elżbieta WykrzykowskaOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu, ul. Dąbrowskiego 4, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel/faks 056 6539756,
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.bptorun.edu.pl
• Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dot. dynamicznego systemu zakupów:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: jednostka budżetowa samorządu wojewódzkiego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa książek oraz dokumentów elektronicznych i multimedialnych dla Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa książek oraz dokumentów elektronicznych i multimedialnych wykonywana własnym transportem Wykonawcy i na jego koszt do siedziby Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu, ul. gen. J.H. Dąbrowskiego 4 oraz do Filii w Brodnicy ul. Matejki 5 na warunkach określonych w SIWZ


II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.11.30.00-5, 25.26.00.00-1, 25.26.30.00-2, 25.33.00.00-3, 30.24.17.00-7, 32.32.13.00-2.


II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 21.12.2007.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA


III.2) WARUNKI UDZIAŁU


• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy  :
1) spełniają wymagania określone w art. 22 ust. 1 i nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych;
2) przedłożą ofertę w sposób określony w SIWZ;
Wymagane warunki udziału w postępowaniu zamawiający uzna za spełnione jeżeli Wykonawca przedłoży dokumenty i oświadczenia, o których mowa w SIWZ - zgodne z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane ( Dz. U. Nr 87 z 2006 r. poz. 605 ).
Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wyszczególnionych w SIWZ. Niespełnienie chociażby jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wraz z ofertą należy złożyć następujące dokumenty i oświadczenia  :
1) oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w art. 22 ust. 1 i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ
2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
3) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego udzielone przez Wykonawców składających ofertę wspólnie
4) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert  .
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokumenty wymienione powyżej w ppkt 1, 2 i 4 muszą złożyć wszystkie podmioty, w imieniu których składana jest oferta.
Dokumenty muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.


SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:
Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://www.bptorun.edu.pl/bip/index.php?idtf=przetargi


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 87-100 Toruń ul. gen J.H. Dąbrowskiego 4 p. 22.


IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.10.2007 godzina 11:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego: 87-100 Toruń ul. gen J.H. Dąbrowskiego 4 p. 22.


IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Kryterium najniższa cena będzie oceniane punktowo na podstawie wysokości marży naliczonej bibliotece od ceny hurtowej, podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty.
Numer ogłoszenia w Biu
ZP-1/RB/2005

Toruñ, 5 lipca 2005 r.


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu, 87-100 Toruñ, ul. Prosta 4, woj. kujawsko - pomorskie, tel./fax.(056) 66 34 130, 66 34 150, www.bptorun.wx.pl, bptorun@poczta.onet.pl

informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlano-adaptacyjnych na zadaniu pn.:
„Adaptacja budynku dawnego szpitala wojskowego na potrzeby
Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu. Etap III”

wybrana została oferta KONSORCJUM FIRM  : DOMPOL Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane AGAD Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Budowlane TB INVEST
Lider: DOMPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Bartkiewiczówny 98


za cenę ofertową 3.839.037,37 zł brutto.


zamieszczono: 2005-05-18 13:08:12
wprowadził(a): Aldona Zawałkiewicz
informację wytworzył(a): Dorota Komendzińska
ostatnia modyfikacja: 2019-10-18 17:00:48
ilość odsłon podstrony: 62808
do góry>>

drukuj  zapisz