BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W TORUNIU   
::Dane podstawowe
Informacje o podmiocie
::Władze i struktura organizacyjna
Dyrektor biblioteki
Struktura organizacyjna
Instrukcja załatwiania
spraw
Skargi i wnioski
::Oficjalne dokumenty
Statut biblioteki
Regulaminy
udostępniania zbiorów
Sprawozdania
::Inne informacje i dokumenty
Rejestry i ewidencje
prowadzone w Bibliotece
Mienie Biblioteki
Oświadczenia majątkowe
Informacje
nieudostępnione w BIP
::Ogłoszenia
Przetargi
Nabór pracowników
::Informacje o biuletynie
Statystyki odwiedzin
Redakcja serwisu
Formularz kontaktowy
Dziennik zmian
Instrukcja obsługi BIP
Ochrona danych
osobowych

od: 2004-12-01
suma odsłon: 371714

ostatnia edycja treści:
2020-05-07 10:36:43Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu

Przetargi
ZAMÓWIENIA WYŁĄCZONE ZE STOSOWANIA USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHBP.DYR.251.02.12.2019


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU ROZEZNANIA RYNKU z dnia 13 listopada 2019 roku


Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu, jako Zamawiający, informuje o unieważnieniu rozeznania rynku z dnia 13 listopada 2019 r  . na zakup i dostawę książek dla zadania związanego z realizacją projektu współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER pn. Toruńska szkoła ćwiczeń dla województwa kujawsko-pomorskiego.

Uzasadnienie

Nie wpłynęła żadna oferta.


Toruń, 13.11.2019 r.


ROZEZNANIE RYNKU
z dnia 13 listopada 2019 r.Przedmiot zamówienia: zakup i dostawa książek dla zadania związanego z realizacją projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER pn. Toruńska szkoła ćwiczeń dla województwa kujawsko-pomorskiego realizowanego przez Bibliotekę Pedagogiczną im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w ToruniuPliki do pobrania


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dotyczy zapytania ofertowego z dnia 29 października 2019 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
z dnia 29 października 2019 r.Przedmiot zamówienia: zakup i dostawa laptopów dla zadania pn. Zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych, realizowanego przez Bibliotekę Pedagogiczną im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w ToruniuPliki do pobrania


ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Pytanie 1:

Dzień dobry,
Chciałbym zadać pytanie do oferty na dostawę 16 laptopów, a dokładnie chodzi o wejścia USB. Dzisiaj nie znajdziemy laptopa z 3 wejściami 3.0/3.1. Najczęstszym rozwiązaniem jest interfejs 2x USB 3.1 oraz 1x Typu- C, które także kwalifikuje się do 3 generacji USB. Wówczas prosiłbym o dopuszczenie minimum 2x USB 3.1 oraz 1x Typu-C.

Odpowiedź Zamawiającego:

W załączniku nr 1 do przesłanego zapytania ofertowego, znalazł się zapis dotyczący interfejsów, który w odniesieniu do portów USB brzmi "Porty USB: min 3 x USB 3.1".
Zamawiający celowo nie zawężał typu portów do określonego typu (Typ A, Typ C, itd.). Tak więc laptopy posiadające łącznie min. 3 porty USB 3.1 – zarówno Typ A, jak i Typ C USB 3.1 gen 1 (zwane też USB 3.0 wg wcześniej stosowanego nazewnictwa) – spełniają specyfikację Zamawiającego.
Pytanie 2:

Jestem zainteresowany wzięciem udziału w przetargu o numerze BP.DYR.251.01.07.2019, którego przedmiotem jest 16 notebooków. Mógłbym prosić o podanie modelu źródłowego wg którego została sporządzona specyfikacja? Zastanawia mnie, czy do min. 3 portów USB 3.1 zalicza się też port typu USB-C, czy też muszą to być min. 3 porty USB-A. Drugie pytanie: czy chodzi o USB 3.1 gen 1, czyli USB 3.0 wg. starej nomenklatury? Z góry dziękuję.

Odpowiedź Zamawiającego:

Specyfikacja nie została sporządzona na podstawie konkretnego modelu urządzenia.
Zamawiający celowo nie zawężał typu portów do określonego typu (Typ A, Typ C, itd.). Tak więc laptopy posiadające łącznie min. 3 porty USB 3.1 – zarówno Typ A, jak i Typ C USB 3.1 gen 1 (zwane też USB 3.0 wg wcześniej stosowanego nazewnictwa) – spełniają specyfikację Zamawiającego.
Pytanie 3:

WNIOSEK O MODYFIKACJĘ OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

W nawiązaniu do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych realizowanego przez Bibliotekę Pedagogiczną im. Gen. Bryg. Prof. Elżbiety Zawackiej firma (NAZWA FIRMY) prosi o ustosunkowanie się do poniższego wniosku:

Stan faktyczny:

W opisie przedmiotu zamówienia w punkcie dotyczącym interfejsów laptopów Zamawiający wymaga 3 portów UBS 3.1  .

Wniosek 1:

Wnosimy o modyfikację wskazanego zapisu i dopuszczenie do realizacji zamówienia laptopów z dwoma portami USB 3.1 i jednym portem USB 2.0 spełniając jednocześnie pozostałe wymagane parametry przez Zamawiającego.

Uzasadnienie:

Dysproporcja w cenie między urządzeniami oferującymi 3 porty USB 3.1 a 2 porty USB 3.1 i jeden port USB 2.0 jest bardzo duża. Trzeba mieć na uwadze  , że zazwyczaj 3 porty nie są wykorzystywane w laptopach a z kolei do portów USB zostają podłączone takie peryferia jak mysz czy drukarka  , które są urządzeniami działającymi niezależnie i identycznie nie obniżając swoich parametrów bez względu na to czy będą podłączone do portów USB o standardach 3.1 czy 2.0.
Wobec powyższego niezasadnym jest wymóg 3 portów USB 3.1.
W przypadku odmiennego od powyższego stanowiska Zamawiającego, wnosimy o stosowne uzasadnienie podtrzymania zapisów na podstawie Art. 6 ust.1 ustawy o Dostępie do informacji publicznej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zdaniem Zamawiającego specyfikacja dotycząca portów nie jest wygórowana. Zamawiający celowo nie zawężał typu portów do określonego typu (Typ A, Typ C, itd.). Tak więc laptopy posiadające łącznie min. 3 porty USB 3.1 – zarówno Typ A, jak i Typ C USB 3.1 gen 1 (zwane też USB 3.0 wg wcześniej stosowanego nazewnictwa) – spełniają specyfikację Zamawiającego. Oferta rynkowa dotycząca laptopów wyposażonych w porty według powyższej specyfikacji jest, wg rozeznania Zamawiającego, bardzo szeroka.


Mając na uwadze powyższe, Zamawiający informuje, że nie zmienia treści zapisu w punkcie dotyczącym interfejsu USB w opisie przedmiotu zamówienia.

Odpowiadając na wniosek o stosowne uzasadnienie podtrzymania zapisów na podstawie art. 6 ust.1 ustawy o Dostępie do informacji publicznej wyjaśniamy, że parametry wyspecyfikowane w opisie przedmiotu zamówienia podyktowane są wymaganiami Zamawiającego.
Pytanie 4:

W nawiązaniu do ogłoszonego przez Państwa ww. postępowania, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu komputerowego, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniżej zadane pytania dotyczące oprogramowania: komputery przenośne 16 szt.

Pytanie 1

Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu?

Odpowiedź Zamawiającego – Ad. Pytanie 1
Tak. Zawarty w specyfikacji przedmiotu zamówienia wymóg, aby sprzęt był fabrycznie nowy, odnosi się zarówno do sprzętu, jak i systemu operacyjnego, które Zamawiający traktuje jako integralną całość.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera?

Odpowiedź Zamawiającego – Ad. Pytanie 2

Tak. Specyfikacja przedmiotu zamówienia wskazuje system Windows 10 Pro 64-bit. Ze względu na mnogość możliwych konfiguracji sprzętowych, jest przyjętym standardem, że system operacyjny jest preinstalowany przez producenta komputera. System preinstalowany zawiera właściwe sterowniki i ustawienia, a tym samym zapewnia właściwe działanie sprzętu.


Pytanie 3

Czy Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności, na przykład z tzw. naklejkami GML (Genuine Microsoft Label) lub naklejkami COA (Certificate of Authenticity) stosowanymi przez producenta sprzętu lub inną formą uwiarygodniania oryginalności wymaganą przez producenta oprogramowania stosowną w zależności od dostarczanej wersji?

Odpowiedź Zamawiającego – Ad. Pytanie 3

Tak. Dostarczony system powinien zawierać właściwe atrybuty legalności, stosownie do wskazanego w specyfikacji systemu operacyjnego.

Pytanie 4

Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje możliwość zastosowanie procedury sprawdzającej legalność dostarczonego oprogramowania?

Odpowiedź Zamawiającego – Ad. Pytanie 4

Tak. Zgodnie z zapisami §2 pkt. 3 umowy, Zamawiający i Wykonawca zobowiązani będą podpisać protokół odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń. Tym samym, Zamawiający zastrzega sobie wszelkie kroki celem sprawdzenia braku usterek oraz spełnienia wszystkich parametrów zawartych w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie 5

Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku wystąpienia wątpliwości co do jego legalności?


Odpowiedź Zamawiającego – Ad. Pytanie 5

Tak. Zgodnie z zapisami §2 pkt. 3 umowy, Zamawiający i Wykonawca zobowiązani będą podpisać protokół odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń. Tym samym, Zamawiający zastrzega sobie wszelkie kroki celem sprawdzenia braku usterek oraz spełnienia wszystkich parametrów zawartych w opisie przedmiotu zamówienia.
Pytanie 5:

Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury sprawdzającej legalność zainstalowanego oprogramowania?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak. Zgodnie z zapisami §2 pkt. 3 umowy, Zamawiający i Wykonawca zobowiązani będą podpisać protokół odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń. Tym samym, Zamawiający zastrzega sobie wszelkie kroki celem sprawdzenia braku usterek oraz spełnienia wszystkich parametrów zawartych w opisie przedmiotu zamówienia.
Pytanie 6:

Czy Zamawiający dopuści: Częstotliwość szyny pamięci: min. 2400 MHz  ?
Zgodnie z informacją na stronie producenta procesor i5-8265U, zainstalowane pamięci, obsłuży z maksymalną prędkością 2400 MHz. Procesor który wykorzysta pamięci 2666 MHz znacząco podniesie cenę laptopa.

Odpowiedź Zamawiającego:

Specyfikacja sprzętowa zawarta w opisie przedmiotu zamówienia powstała na podstawie przeglądu dostępnych na rynku ofert. Zamawiający opiera się więc na specyfikacji całego systemu deklarowanej przez producenta, nie zaś na specyfikacji technicznej poszczególnych komponentów. W omawianym przypadku, na rynku dostępnych jest wiele ofert laptopów, które w specyfikacji zawierają procesor i5-8265U oraz pamięć opisaną jako DDR4 2666 MHz.
Wg najlepszej wiedzy Zamawiającego, odpowiedź na pytanie czy komputer z w/w procesorem może wykorzystać pamięć 2666 MHz nie jest jednoznacznie negatywna. Taki wniosek opieramy na opinii pracownika firmy Intel, zamieszczonej na stronach wsparcia technicznego, pod adresem: https://forums.int el.com/s/question/0D70P000006IHtmSAG.
Mając na uwadze powyższe, Zamawiający informuje, że nie zmienia treści zapisu w punkcie dotyczącym pamięci RAM w opisie przedmiotu zamówienia.
Pytanie 7:

Laptopy -  ,,Pamięć RAM"

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie laptopów, których częstotliwość szyny pamięci wynosi 2400 MHz i które spełniają wszystkie pozostałe zapisy OPZ? Dopuszczenie laptopa o częstotliwości szyny pamięci 2400MHz pozwoli na zwiększenie konkurencyjności ofert, a także zaoferowanie znacznie tańszych urządzeń nie wpływając jednocześnie na wydajność i szybkość działania zaoferowanych komputerów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Specyfikacja sprzętowa zawarta w opisie przedmiotu zamówienia powstała na podstawie przeglądu dostępnych na rynku ofert. Zamawiający opiera się więc na specyfikacji całego systemu deklarowanej przez producenta, nie zaś na specyfikacji technicznej poszczególnych komponentów. W omawianym przypadku, na rynku dostępnych jest wiele ofert laptopów, które w specyfikacji zawierają procesor i5-8265U oraz pamięć opisaną jako DDR4 2666 MHz.
Wg najlepszej wiedzy Zamawiającego, odpowiedź na pytanie czy komputer z w/w procesorem może wykorzystać pamięć 2666 MHz nie jest jednoznacznie negatywna. Taki wniosek opieramy na opinii pracownika firmy Intel, zamieszczonej na stronach wsparcia technicznego, pod adresem: https://forums.int el.com/s/question/0D70P000006IHtmSAG
Mając na uwadze powyższe, Zamawiający informuje, że nie zmienia treści zapisu w punkcie dotyczącym pamięci RAM w opisie przedmiotu zamówienia.
Toruń, 18.10.2019 r.


BP.DYR.251.02.08.2019


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGOBiblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu jako zamawiający, informuje o unieważnieniu zapytania ofertowego z dnia 8 października 2019 r. na zakup i dostawę książek dla zadania związanego z realizacją projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER pn. Toruńska szkoła ćwiczeń dla województwa kujawsko-pomorskiego.


Uzasadnienie

W zapytaniu ofertowym zamawiający w rozdziale X zastrzegł sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
z dnia 8 października 2019 r.
Przedmiot zamówienia: zakup i dostawa książek dla zadania związanego z realizacją projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER pn. Toruńska szkoła ćwiczeń dla województwa kujawsko-pomorskiego realizowanego przez Bibliotekę Pedagogiczną im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w ToruniuPliki do pobrania
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania z dnia 17 września 2019 r. na zakup
i dostawę książek dla zadania związanego z realizacją projektu współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER pn. Toruńska szkoła ćwiczeń
dla województwa kujawsko-pomorskiego.

Uzasadnienie

W postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta w terminie przewidzianym na składanie ofert, tj. do dnia 3 października 2019 r. do godziny 15.00


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIAPrzedmiot zamówienia: zakup i dostawa książek dla zadania związanego z realizacją projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER pn. Toruńska szkoła ćwiczeń dla województwa kujawsko-pomorskiego realizowanego przez Bibliotekę Pedagogiczną im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w ToruniuPliki do pobrania


Nr sprawy: ZP-4/D/2010


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Nazwa zadania: Dostawa książek dla Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 3394418 - 2010 r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu, ul. Dąbrowskiego 4, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6539756, faks 056 6539756.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa samorządu wojewódzkiego.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II. 1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa książek dla Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu.

II. 2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.


II. 3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wykonywana własnym transportem Wykonawcy i na jego koszt do siedziby Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu, ul. gen. J.H. Dąbrowskiego 4 oraz do Filii w Brodnicy ul. Matejki 5 (dla BP w Toruniu 712 tytułów książek w łącznej liczbie 836 egz. dla Filii w Brodnicy 78 tytułów książek w łącznej liczbie 145 egz.) Książki i materiały biblioteczne pochodzą z produkcji wydawniczej z lat 1999-2010.


II. 4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.11.30.00-5, 32.35.30.00-2, 32.35.45.00-4.


SEKCJA III: PROCEDURA


III. 1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III. 2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie


SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV. 1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.11.2010.

IV. 2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV. 3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV. 4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:


• GŁÓWNA KSIĘGARNIA SZKOLNA GAJEWICZ, GAWIN, WIDŁAK S.J.,
Al. Daszyńskiego 16, 31-534 KRAKÓW, kraj/woj. małopolskie.IV. 5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 32.100 PLN.

IV. 6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

• Cena wybranej oferty: 31.307,27 netto (31.484,00 brutto)

• Oferta z najniższą ceną: 31.307,27 netto  / Oferta z najwyższą ceną: 32.290,03

• Waluta: PLN.


Numer ogłoszenia w BZP: 321861 - 2010; data zamieszczenia: 15.11.2010ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nazwa zadania: Dostawa książek i materiałów audiowizualnych dla Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu


Nr sprawy: ZP-4/D/2010


1. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy PZP, Zamawiający tzn. Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:


Główna Księgarnia Szkolna

Gajewicz, Gawin, Widłak s.j.

31-534 Kraków

Al. Daszyńskiego 16


Uzasadnienie wyboru: Oferta ww. Wykonawcy zawiera najniższą cenę i uzyskała maksymalną ilość punktów.


Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia  : 10 listopada 2010r.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust.1 ustawy PZP oraz Kodeks Cywilny.


W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:


1. Nazwa wykonawcy: Główna Księgarnia Szkolna Gajewicz, Gawin, Widłak s.j.; Adres Wykonawcy: 31-534 Kraków Al. Daszyńskiego 16; Cena oferty brutto 31.484; Liczba pkt. w kryterium cena -  ,-100.

2. Nazwa wykowancy: Księgarnia Centrum Andrzej Nehring; Adres wykonawcy: 87-100 Toruń ul. Chełmińska 4; Cena oferty brutto 32.290,03  ;Liczba pkt. w kryterium cena - 97,5.


2. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 2 ustawy PZP Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

3. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 3 ustawy PZP Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy

4. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 3 ustawy PZP Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszystkich formalności po upływie 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej (odwołanie, skarga do sądu) wobec czynności:

1) wykluczenie wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2) odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w SIWZ oraz w Dziale VI „Środki ochrony prawnej” PZP art. od 179 do 198 g (Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.).

(-) Elżbieta Wykrzykowska
Toruń, 3 listopada 2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


Dostawa książek i materiałów audiowizualnych dla Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu


I. 1) NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu, ul. Dąbrowskiego 4, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6539756, faks 056 6539756.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.bptorun.edu.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: jednostka budżetowa samorządu wojewódzkiego.

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa książek i materiałów audiowizualnych dla Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wykonywana własnym transportem Wykonawcy i na jego koszt do siedziby Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu, ul. gen. J.H. Dąbrowskiego 4 oraz do Filii w Brodnicy ul. Matejki 5 (dla BP w Toruniu 712 tytułów książek i materiałów audiowizualnych w łącznej liczbie 836 egz. dla Filii w Brodnicy 78
tytułów książek w łącznej liczbie 145 egz.)
Książki i materiały audiowizualne pochodzą z produkcji wydawniczej z lat 1999-2010.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22113000- 5 – Książki biblioteczne; 32353000-2-Nagrania dźwiękowe; 32354500-4- Filmy wideo

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 10.12.2010.


INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI: nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

• III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: oświadczenie

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: oświadczenie

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: oświadczenie

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: oświadczenie

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: oświadczenie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: nie dotyczy

• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  : przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY  : Nie przewiduje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://www.bptorun.edu.pl/bip/index.php?idtf=przetargi


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. gen. J.H. Dąbrowskiego 4 p. 22.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.11.2010 godzina 11:00, miejsce: Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. gen. J.H. Dąbrowskiego 4 p. 22.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Numer ogłoszenia w BZP  : 339418 – 2010; data zamieszczenia: 20.10.2010Pliki do pobrania


Nr sprawy ZP-3/D/2010


Biblioteka Pedagogiczna
im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
ul. gen. J. H. Dąbrowskiego 4
87-100 Toruń
tel./faks (056) 653 97 56
http://www.bptorun.edu.pl/
e-mail: dyrekcja@bptorun.edu.pl
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIAdot. postępowania na dostawę książek i materiałów audiowizualnych dla Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu.


Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta.


Toruń, 8 października 2010


(-) Elżbieta Wykrzykowska


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


Dostawa książek i materiałów audiowizualnych dla Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu


I. 1) NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu, ul. Dąbrowskiego 4, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6539756, faks 056 6539756.


Adres strony internetowejzamawiającego: www.bptorun.edu.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: jednostka budżetowa samorządu wojewódzkiego.

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa książek i materiałów audiowizualnych dla Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wykonywana własnym transportem Wykonawcy i na jego koszt do siedziby Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu, ul. gen. J.H. Dąbrowskiego 4 oraz do Filii w Brodnicy ul. Matejki 5 (dla BP w Toruniu 837 tytułów książek i materiałów audiowizualnych w łącznej liczbie 950 egz. dla Filii w Brodnicy 78
tytułów książek w łącznej liczbie 145 egz.)
Książki i materiały audiowizualne pochodzą z produkcji wydawniczej z lat 1999-2010.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22113000- 5 – Książki biblioteczne; 32353000-2-Nagrania dźwiękowe; 32354500-4- Filmy wideo

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 22.11.2010.


INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI: nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

• III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: oświadczenie

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: oświadczenie

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: oświadczenie

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: oświadczenie

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: oświadczenie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: nie dotyczy

• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  : przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY  : Nie przewiduje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://www.bptorun.edu.pl/bip/index.php?idtf=przetargi


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. gen. J.H. Dąbrowskiego 4 p. 22.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.10.2010 godzina 11:00, miejsce: Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. gen. J.H. Dąbrowskiego 4 p. 22.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Numer ogłoszenia w BZP  : 268897 – 2010; data zamieszczenia: 30.09.2010Pliki do pobraniaNr sprawy: ZP-2/D/2010


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Nazwa zadania: Dostawa książek dla Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 148985 - 2010 r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu, ul. Dąbrowskiego 4, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6539756, faks 056 6539756.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa samorządu wojewódzkiego.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II. 1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa książek dla Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu.

II. 2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II. 3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wykonywana własnym transportem Wykonawcy i na jego koszt do siedziby Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu, ul. gen. J.H. Dąbrowskiego 4 oraz do Filii w Brodnicy ul. Matejki 5 (dla BP w Toruniu 560 tytułów książek w łącznej liczbie 605 egz. dla Filii w Brodnicy 35 tytułów książek w łącznej liczbie 69 egz.) Książki i materiały biblioteczne pochodzą z produkcji wydawniczej z lat 1995-2010.

II. 4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.11.30.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III. 1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III. 2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV. 1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.06.2010.

IV. 2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV. 3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV. 4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

• PH-D KSIĄŻNICA POLSKA Sp. z o.o. Centrum Książki, pl. Jana Pawła II 2/3, 10-959 OLSZTYN, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.


IV. 5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 26359,01 PLN.

IV. 6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

• Cena wybranej oferty: 18981,20

• Oferta z najniższą ceną: 18981,20  / Oferta z najwyższą ceną: 22022,70

• Waluta: PLN.


Numer ogłoszenia w BZP: 169045 - 2010; data zamieszczenia: 29.06.2010
Toruń, 17 czerwca 2010r.


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nazwa zadania: Dostawa książek

Nr sprawy: ZP-2/D/2010


1. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy PZP, Zamawiający tzn. Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

PH-D KSIĄŻNICA POLSKA Sp. z o.o. „Centrum Książki”
10-959 Olsztyn pl. Jana Pawła II 2/3
Uzasadnienie wyboru: Oferta ww. Wykonawcy zawiera najniższą cenę i uzyskała maksymalną ilość punktów.


Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia  : 25 czerwca 2010 r.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust.1 ustawy PZP oraz Kodeks Cywilny.


W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

1. Nazwa wykonawcy: PH-D KSIĄŻNICA POLSKA Sp. z o.o. „Centrum Książki”; Adres wykonawcy: 10-959 Olsztyn pl. Jana Pawła II 2/3; Cena oferty brutto: 18.981,20; Liczba pkt. w kryterium cena: 100

2. Nazwa wykonawcy: P.H. KOWALSKA Hurtownia Książek; Adres wykonawcy: 17-300 Siemiatycze ul. Pałacowa 14a; Cena oferty brutto: 20.230,00; Liczba pkt. w kryterium cena: 93,83

3. Nazwa wykonawcy: Główna Księgarnia Szkolna Gajewicz, Gawin, Widłak s.j.; Adres wykonawcy: 31-534 Kraków Al. Daszyńskiego 16; Cena oferty brutto: 20.340,00; Liczba pkt. w kryterium cena: 93,32

4. Nazwa wykonawcy: Księgarnia Centrum Andrzej Nehring; Adres wykonawcy: 87-100 Toruń ul. Chełmińska 4; Cena oferty brutto: 22.022,74; Liczba pkt. w kryterium cena: 86,19

2. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 2 ustawy PZP Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

3. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 3 ustawy PZP Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy

4. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 3 ustawy PZP Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszystkich formalności po upływie 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej (odwołanie, skarga do sądu) wobec czynności:

1) wykluczenie wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2) odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w SIWZ oraz w Dziale VI „Środki ochrony prawnej” PZP art. od 179 do 198 g (Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.).

(-) Elżbieta Wykrzykowska
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dostawa książek dla Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu


I. 1) NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu, ul. Dąbrowskiego 4, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6539756, faks 056 6539756.


Adres strony internetowej zamawiającego:
http://www.bptorun.edu.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: jednostka budżetowa samorządu wojewódzkiego.


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa książek dla Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wykonywana własnym transportem Wykonawcy i na jego koszt do siedziby Biblioteki w Toruniu, ul. gen. J.H. Dąbrowskiego 4 oraz do Filii w Brodnicy ul. Matejki 5 (dla BP w Toruniu 560 tytułów książek w łącznej liczbie 605 egz. dla Filii w Brodnicy 35 tytułów książek w łącznej liczbie 69 egz.)
2. Książki i materiały biblioteczne pochodzą z produkcji wydawniczej z lat 1995-2010.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.11.30.00-5.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2010.


INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM: nie dotyczy


III.2) ZALICZKI: NIE przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


- III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: oświadczenie


- III.3.2) Wiedza i doświadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: oświadczenie


- III.3.3) Potencjał techniczny


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: oświadczenie


- III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: oświadczenie


- III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: oświadczenie


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


- III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: nie dotyczy

- III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczeniaIII.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT: najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna? nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY: Nie przewiduje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bptorun.edu.pl/bip/index.php?idtf=przetargi

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. gen. J.H. Dąbrowskiego 4 p. 22.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.06.2010 godzina 11:00, miejsce: Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. gen. J.H. Dąbrowskiego 4 p. 22.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nieNumer ogłoszenia w BZP  : 148985 - 2010; data zamieszczenia: 10.06.2010Pliki


Nr sprawy: ZP-1/D/2010


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Nazwa zadania: Dostawa książek i materiałów bibliotecznych

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 109412 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu, ul. Dąbrowskiego 4, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6539756, faks 056 6539756.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa samorządu wojewódzkiego.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa książek i materiałów bibliotecznych.


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: książki i materiały biblioteczne wydane w latach 2002-2010 w liczbie: dla BP w Toruniu 306 tytułów-353 egz. dla Filii w Brodnicy - 31 tytułów- 57 egz.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.11.30.00-5.


SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie


SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
10.05.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

• Księgarnia Prawnicza IURIS PRUDENTIA, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5,
20-031 LUBLIN, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 16233,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

• Cena wybranej oferty:
11508,34

Oferta z najniższą ceną: 11508,34  / Oferta z najwyższą ceną: 13568,37


Waluta: PLN.


Informacja o zamieszczeniu ogłoszenia w BZP: Numer ogłoszenia: 117729 - 2010; data zamieszczenia: 11.05.2010
Toruń, 27 kwietnia 2010 r.


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nazwa zadania: Dostawa książek i materiałów bibliotecznych


Nr sprawy: ZP-1/D/2010


1. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy PZP, Zamawiający tzn. Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Księgarnia Prawnicza IURIS PRUDENTIA
20-031 LUBLIN pl. M. Curie-Skłodowskiej 5


Uzasadnienie wyboru: Oferta ww. Wykonawcy zawiera najniższą cenę i uzyskała maksymalną ilość punktów.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia: 05 maja 2010r.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust.1 ustawy PZP oraz Kodeks Cywilny.


W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:


I. Nazwa wykonawcy: P.H. KOWALSKA Hurtownia Książek, adres wykonawcy: 17-300 Siemiatycze ul. Pałacowa 14a, cena oferty brutto: 12 837, licza pkt. w kryterium cena: 89,65


II. Nazwa wykonawcy: Księgarnia Prawnicza IURIS PRUDENTIA, adres wykonawcy: 20-031 LUBLIN pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, cena oferty brutto: 11 508, liczba pkt. w kryterium cena: 100,00


III. Nazwa wykonawcy: Księgarnia Centrum Andrzej Nehring, adres wykonawcy: 87-100 Toruń ul. Chełmińska 4, cena oferty brutto: 13 568, liczba pkt. w kryterium cena: 84,82.


IV. Nazwa wykonawcy: Główna Księgarnia Szkolna Gajewicz, Gawin, Widłak s.j., adres wykonawcy: 31-534 KRAKÓW Al. Daszyńskiego 16, cena oferty brutto: 12 834, liczba pkt. w kryterium cena: 89,67.


2. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 2 ustawy PZP Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

3. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 3 ustawy PZP Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

4. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 3 ustawy PZP Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszystkich formalności po upływie 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej (odwołanie, skarga do sądu) wobec czynności:

1) wykluczenie wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2) odrzucenia oferty wykonawcy.

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w SIWZ oraz w Dziale VI „Środki ochrony prawnej” PZP art. od 179 do 198 g (Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.).


(-) Elżbieta WykrzykowskaNumer sprawy: ZP-1/D/2010 - Dostawa książek i materiałów bibliotecznych

Zamawiający: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu

ZMIANA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIAPostępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego:


Biblioteka Pedagogiczna

im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej

w Toruniu

ul. gen. J. H. Dąbrowskiego 4

87-100 Toruń
tel./faks (056) 653 97 56

http://www.bptorun.edu.pl
e-mail: dyrekcja@bptorun.edu.pl

2. W Formularzu cenowym stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ wprowadza się następującą zmianę:


Usunięta zostaje poz. Nr 88 – Calgren F.  : Janusz Korczak  ; wychowanie do wolności; Wydawnictwo IMPULS 2010 r. – 2 egz.


Zmiana spowodowana jest błędną informacją bibliograficzną.

Zatwierdził:
(-) Elżbieta Wykrzykowska
Toruń, 21 kwietnia 2010 r.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIUSEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu  , ul. Dąbrowskiego 4, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6539756, faks 056 6539756.


• Adres strony internetowej zamawiającego: www.bptorun.edu.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa samorządu województwa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa książek i materiałów bibliotecznych.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: książki i materiały biblioteczne wydane w latach 2002-2010 w liczbie: dla BP w Toruniu 306 tytułów-353 egz. dla Filii w Brodnicy - 31 tytułów- 57 egz.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.11.30.00-5.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2010.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI


• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://www.bptorun.edu.pl/bip/index.php?idtf=przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 87-100 Toruń ul. gen. J.H. Dąbrowskiego 4 p. 22.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.04.2010 godzina 11:00, miejsce: Biblioteka Peagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu 87-100 Toruń ul. gen. J.H. Dąbrowskiego 4 p. 22.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Informacja o zamieszczeniu ogłoszenia w BZP:
Numer ogłoszenia: 109412 - 2010; data zamieszczenia: 19.04.2010ZP-3/D/2009

Toruń, 24 listopada 2009

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTYdot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nazwa zadania: Dostawa książek i materiałów bibliotecznych


Nr sprawy: ZP-3/D/2009


1. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy PZP Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Księgarnia CENTRUM Andrzej Nehring
ul. Chełmińska 4
87-100 TORUŃUzasadnienie wyboru: Oferta ww. Wykonawcy była jedyną ofertą złożoną w tym postępowaniu i uzyskała maksymalną ilość punktów.Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia  : 25 listopada 2009r.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust.1 ustawy PZP oraz Kodeks Cywilny.


Wartość złożonej oferty: 39.396,19 PLN


2. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 2 ustawy PZP Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.


Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2004
ZP-1/RB/2005

Toruñ, 5 lipca 2005 r.


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu, 87-100 Toruñ, ul. Prosta 4, woj. kujawsko - pomorskie, tel./fax.(056) 66 34 130, 66 34 150, www.bptorun.wx.pl, bptorun@poczta.onet.pl

informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlano-adaptacyjnych na zadaniu pn.:
„Adaptacja budynku dawnego szpitala wojskowego na potrzeby
Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu. Etap III”

wybrana została oferta KONSORCJUM FIRM  : DOMPOL Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane AGAD Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Budowlane TB INVEST
Lider: DOMPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Bartkiewiczówny 98


za cenę ofertową 3.839.037,37 zł brutto.


zamieszczono: 2005-05-18 13:08:12
wprowadził(a): Aldona Zawałkiewicz
informację wytworzył(a): Dorota Komendzińska
ostatnia modyfikacja: 2019-11-27 08:43:42
ilość odsłon podstrony: 65785
do góry>>

drukuj  zapisz