Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
Deklaracja dostępności
2018-11-13

Polecamy czasopisma dla bibliotekarzy oraz miłośników książek i bibliotek

Serdecznie zapraszamy do korzystania ze znajdujących się w naszych zbiorach czasopism fachowych. Prezentowane poniżej periodyki stanowią cenne źródło informacji przede wszystkim z zakresu bibliotekoznawstwa, bibliologii oraz informatologii.

 

Biblioteka w Szkole : miesięcznik nauczycieli bibliotekarzy

Miesięcznik adresowany do szkół wszystkich typów. Lekturą czasopisma zainteresowani są nie tylko bibliotekarze szkolni, ale również dyrektorzy szkół, nauczyciele przedmiotów humanistycznych i klas I-III, bibliotekarze z bibliotek pedagogicznych i publicznych.

Miesięcznik powstał w 1991 r. Jego zawartość obejmuje przede wszystkim materiały praktyczne - m.in. porady ekspertów, scenariusze zajęć, materiały repertuarowe i promocyjne oraz wiele porad prawnych. Poza tym opinie, dyskusje, informacje środowiskowe.

Misja, charakter

„Działamy, by biblioteka była sercem szkoły. Pełna uczniów, wesoła, aktywna. Pomagamy w cyfryzacji i edukacji medialnej. Przede wszystkim jednak promujemy czytelnictwo. Od początku istnienia staramy się, by nasz miesięcznik był blisko realiów prawdziwej polskiej szkoły. Nie teoretyzujemy, opieramy się na praktyce i faktycznych możliwościach. Chcemy, by biblioteki ostatecznie zerwały z obecnym jeszcze niekiedy szkodliwym stereotypem. Chwalimy biblioteki aktywne, pokazujemy ich przykłady, a te bierne mobilizujemy do działania.”

Prenumeratorzy „Biblioteki w Szkole” otrzymują za darmo kwartalnik „Biblioteka – Centrum Informacji”

Opis zaczerpnięty ze strony internetowej czasopisma

 

Biblioteka – Centrum Informacji

Idea powołania czasopisma pojawiła się w środowisku związanym z miesięcznikiem „Biblioteka w Szkole”. Periodyk nazywa funkcje szkolnego centrum informacji, prezentuje wzorcowe realizacje, a także rozwiązania przyjęte w szkołach, które mogły sobie pozwolić tylko na wydzielenie w czytelni „kącika internetowego”. Czasopismo prezentuje dobre praktyki, a także omawia problemy organizacyjne i techniczne, z którymi spotykają się pracujący w centrach bibliotekarze.

Na łamach czasopisma prezentowane są zagadnienia związane z organizacją pracy, edukacją w centrum oraz kształceniem bibliotekarzy. Jest ono również platformą wymiany doświadczeń. Tematyka kwartalnika w dużej mierze koncentruje się wokół stosowania technologii informacyjnej w pracy bibliotekarza, wzbogaca jego warsztat pracy oraz prezentuje ciekawe i innowacyjne pomysły pracy z uczniem. W czasopiśmie publikowane są również scenariusze zajęć.

Pierwszy numer kwartalnika ukazał się w 2008 r. Prenumeratorzy „Biblioteki w Szkole” otrzymują kwartalnik „Biblioteka – Centrum Informacji” za darmo. Można go również zamówić jako samodzielny tytuł.

Opis czasopisma zaczerpnięty ze strony internetowej czasopisma „Biblioteka w Szkole”

 

Biblioteka. Szkolne Centrum Informacji

Dwumiesięcznik kierowany do nauczycieli bibliotekarzy wszystkich typów szkół. Ukazywał się w latach 2008-2012. Czasopismo poświęcone szeroko pojmowanej działalności bibliotek szkolnych, które poza realizowaniem tradycyjnych zadań, uczestniczą w procesie kształcenia młodych ludzi i przygotowywania ich do życia w społeczeństwie informacyjnym. Zawiera wskazówki pomocne w tworzeniu, prowadzeniu, a także promocji biblioteki, rozwijaniu warsztatu pracy nauczyciela bibliotekarza oraz pracy z czytelnikiem. Czasopismo stanowi cenne źródło wiedzy i inspiracji do własnych działań oraz forum wymiany doświadczeń. Na łamach publikowane są artykuły poświęcone technologiom informacyjnych, edukacji czytelniczej i medialnej, popularyzacji czytelnictwa, scenariusze lekcji bibliotecznych oraz pomysły na prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania i zdolności uczniów. Dwumiesięcznik zawiera również recenzje książek, wywiady, relacje z targów książki, przybliża postacie wielkich twórców literatury oraz ich dzieła. Prezentowana jest także działalność bibliotek szkolnych w innych krajach.

Opis zaczerpnięty z czasopisma
 

 

Bibliotekarz

Periodyk o charakterze fachowym adresowany do bibliotekarzy bibliotek różnych typów, w szczególności publicznych i naukowych. Treści czasopisma dotyczą współczesnych problemów polskiego i światowego bibliotekarstwa w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym. Czasopismo polecane jest szczególnie dla bibliotekarzy zainteresowanych problematyką organizacji i funkcjonowania warsztatu biblioteczno-informacyjnego.

Na łamach „Bibliotekarza” podejmowane są aktualne problemy związane z organizacją i funkcjonowaniem bibliotek. Ważne miejsce zajmują artykuły poświęcone komputeryzacji i nowym technologiom w bibliotekach, zarządzaniu i marketingowi, kształceniu bibliotekarzy, statusowi zawodu bibliotekarskiego. Publikowane są również przeglądy piśmiennictwa oraz informacje o ważniejszych wydarzeniach bibliotekarskich krajowych i zagranicznych.

Bibliotekarz ukazuje się od 1929 r. Wydawany jest przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

Opis czasopisma zaczerpnięty ze strony internetowej Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz spółki Ruch S.A.

 

Poradnik Bibliotekarza : pismo dla bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych

Czasopismo informacyjno-metodyczne, o charakterze popularnym. Adresowane do pracowników wszystkich typów bibliotek, w szczególności jednak do bibliotekarzy bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych, a także animatorów kultury. Swoje treści koncentruje wokół zagadnień upowszechniania czytelnictwa, promocji biblioteki, jej działań edukacyjnych i kulturalnych w środowisku lokalnym oraz wiedzy niezbędnej współczesnemu bibliotekarzowi. Celem periodyku jest m.in. udzielanie porad fachowych, pomocy w prowadzeniu bibliotek, dzielenie się doświadczeniami w pracy bibliotekarza.

Na łamach czasopisma publikowane są m.in:

 • artykuły problemowe z zakresu bibliotekarstwa, informacji naukowej, rynku wydawniczego, literatury i innych dziedzin wiedzy przydatnych współczesnemu bibliotekarzowi,
 • teksty metodyczne,
 • przykłady ciekawych rozwiązań, projektów, działań bibliotek w środowisku,
 • wywiady z bibliotekarzami, pracownikami książki,
 • recenzje fachowych nowości wydawniczych,
 • porady prawne,
 • relacje z konferencji, seminariów, zjazdów, itp.,
 • felietony.


Na uwagę odbiorcy zasługuje  również dodatek do czasopisma „Świat Książki Dziecięcej”.

Poradnik Bibliotekarza ukazuje się od 1949 r. Wydawane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich czasopismo często jest patronem medialnym konferencji zawodowych i targów książki.

Opis czasopisma zaczerpnięty ze strony internetowej Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

 

Biblioterapeuta : biuletyn informacyjny Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego

Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego, wydawany jest nieprzerwanie od 1998 roku. Na łamach czasopisma publikowane są artykuły naukowe o szerokiej tematyce kulturalnej i literackiej oraz z zakresu biblioterapii, edukacji i wspierania osób z niesprawnością. Z zasady w każdym numerze prezentowane są oryginalne scenariusze zajęć biblioterapeutycznych oraz programy biblioterapeutyczne. Drukowane są również recenzje książek, informacje o wydarzeniach, spotkaniach, konferencjach oraz sprawozdania z działalności Towarzystwa i jego Kół. „Biblioterapeuta” bywa również miejscem dla twórczości literackiej i debiutów.

Opis czasopisma zaczerpnięty ze strony internetowej Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego

Przegląd Biblioteczny

Najstarsze polskie czasopismo bibliotekarskie o charakterze naukowym obejmujące wszystkie podstawowe nurty polskiego bibliotekoznawstwa, księgoznawstwa, bibliografii i informacji naukowej. Ukazuje się od 1927 roku. Na jego łamach publikowane są nie tylko artykuły naukowe, ale również m.in. wywiady, sprawozdania z konferencji, recenzje i przeglądy piśmiennictwa.

„Przegląd Biblioteczny” wykazywany jest w Europejskim Indeksie Referencyjnym ERIH PLUS, a zawartość kwartalnika indeksowana jest w bazach: The Central European Journal of Social Science and Humanities, Pol-Index i Polska Bibliografia Bibliologiczna.

Od 2007 roku kwartalnik „Przegląd Biblioteczny” jest wykazywany na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z liczbą 9 punktów.

Opis czasopisma zaczerpnięty ze strony internetowej Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

 

Poradnik Bibliograficzno-Metodyczny

Poradnik zawiera: kalendarz rocznic, obchodów i wydarzeń; zestawienia bibliograficzne – związane z aktualnymi wydarzeniami, problematyką literacką, rocznicami i wydarzeniami historycznymi – oraz osobowe; materiały metodyczne – scenariusze imprez literackich i lekcji bibliotecznych o tematyce jw.; regionalne nowości wydawnicze, wiadomości o imprezach w bibliotekach publicznych woj. wielkopolskiego i artykułach o Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu (WBPiCAK) na łamach prasy; kronikę z polskimi i międzynarodowymi nagrodami i wyróżnieniami literackimi oraz spis osób zmarłych, znaczących postaci w literaturze czy kulturze.

Opis czasopisma zaczerpnięty ze strony internetowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu
 

Zagadnienia Informacji Naukowej – Studia Informacyjne

Głównym celem niniejszego czasopisma jest zapewnienie forum dla rozpowszechniania artykułów naukowych i wyników badań z zakresu nauki o informacji (informatologii) oraz innych dyscyplin, w których podejmowane są analizy społecznych i technologicznych aspektów działalności informacyjnej prowadzonej w różnych sferach współczesnego życia społecznego. Czasopismo służyć ma również rozpowszechnianiu krytycznych recenzji i omówień publikacji z tego zakresu oraz problemowych sprawozdań z ważnych konferencji poświęconych współczesnym problemom informacyjnym.

Profil tematyczny czasopisma ma interdyscyplinarny charakter i obejmuje szeroki zakres problemów podejmowanych przez dyscypliny akademickie i dziedziny działalności zawodowej związane z zapewnianiem dostępu do utrwalonych zasobów informacji i wiedzy oraz ich wykorzystywaniem przez współczesnego człowieka i współczesne społeczeństwo.

Profil tematyczny półrocznika obejmuje m.in. problematykę:
 

 • nauki o informacji w powiązaniu z bibliotekoznawstwem, archiwistyką, muzeologią innymi dyscyplinami zajmującymi się problematyką zachowania i zapewnienia dostępu do dziedzictwa nauki i kultury,
 • zarządzania informacją i wiedzą,
 • komunikacji naukowej i cyfrowej komunikacji naukowej,
 • organizacji informacji i wiedzy,
 • teorii i praktyki metadanych,
 • zagadnienia Web 2.0,
 • zagadnienia Sieci Semantycznej,
 • architektury informacji,
 • projektowania użytecznych serwisów informacyjnych,
 • interakcji człowiek – komputer,
 • przetwarzania języka naturalnego,
 • wyszukiwania informacji,
 • wykorzystywania informacji i zachowań informacyjnych użytkowników,
 • społecznej recepcji nowoczesnych technologii informacyjnych,
 • kompetencji informacyjnych i cyfrowych,
 • polityki informacyjnej,
 • etyki informacyjnej.


Zagadnienia Informacji Naukowej znajdują się na liście B czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (8 pkt). Czasopismo jest indeksowane w bazach: Central European Journal in Social Sciences and Humanities (CEJSH), Cambridge Scientific Abstracts (CSA), Google Scholar, Index Copernicus, EBSCO (Library and Information Science and Technology Abstracts), Pol-index, Polska Bibliografia Bibliologiczna (PBB), Polska Bibliografia Naukowa (PBN), Worldcat. Czasopismo znajduje się na liście referencyjnej ERIH PLUS.

Od numeru 102 (2013/2) łamach czasopisma publikowane są teksty w dwóch językach - polskim i angielskim.

Opis czasopisma zaczerpnięty ze strony internetowej Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

 

Guliwer : czasopismo o książce dla dziecka

Czasopismo w całości poświęcone literaturze dla dzieci i młodzieży. Kwartalnik adresowany jest do środowisk mających zawodowo do czynienia z książką dla dziecka: nauczycieli (także akademickich, kształcących przyszłych pedagogów i bibliotekarzy), pracowników bibliotek, wydawców, księgarzy, twórców (pisarzy, ilustratorów), krytyków literackich i badaczy literatury dla dzieci i młodzieży, ale także do rodziców, pragnących zapewnić dzieciom wartościową lekturę.

W każdym numerze pisma można znaleźć m.in.: recenzje nowości wydawniczych, teksty historyczno-literackie, eseje i rozprawy dotyczące klasyki literatury dla dzieci, wywiady z pisarzami, ilustratorami książek dla dzieci oraz wydawcami. Na łamach czasopisma publikowane są również artykuły opisujące doświadczenia bibliotekarzy i nauczycieli związanych z upowszechnianiem czytelnictwa oraz informacje o ważniejszych wydarzeniach kulturalnych związanych z książką i czytelnictwem w kraju i za granicą.

Opis czasopisma zaczerpnięty ze strony internetowej spółki Ruch S.A.

 

Nowe Książki

„Nowe Książki” to pismo krytyki literackiej i naukowej ukazujące się od 1949 roku. Adresowane jest do środowisk akademickich, literackich, bibliotekarzy oraz czytelników, wydawców, księgarzy – mówiąc najogólniej: do wszystkich miłośników książek. W każdym numerze blisko 100 recenzji i not pisanych przez uznanych krytyków i naukowców. Fikcja, reportaż, książki popularno-naukowe. Literaturoznawstwo, sztuka, psychologia/psycho-terapia, historia kultury, historia idei, historia, prawo, filozofia. Rozmowy z pisarzami, uczonymi, tłumaczami. Co jeszcze? Korespondencje zagraniczne, felietony oraz kronika wydarzeń literackich i księgarskich. Przez ponad sześć dziesięcioleci na łamach pisma publikowali i publikują autorzy wywodzący się ze środowisk akademickich, literackich, dziennikarskich.

Opis zaczerpnięty ze strony internetowej Instytutu Książki

 

Książki : magazyn do czytania

Dwumiesięcznik dla miłośników literatury, którzy znajdą w nim m.in. recenzje książek, opisy wybranych nowości wydawniczych, wywiady z pisarzami, a także felietony znanych polskich i zagranicznych twórców literatury. Na łamach czasopisma publikowane są również opowiadania oraz fragmenty planowanych premier.

Do dwumiesięcznika dołączony jest dodatek „Najlepsze książki dla dzieci i młodszych dorosłych”, w którym czytelnik znajdzie m.in. informacje o premierach książkowych dla dzieci oraz wywiady z pisarzami, a także z ilustratorami książek.

Opis czasopisma zaczerpnięty z portalu wyborcza.pl 

 

 

 

Toruńskie Studia Bibliologiczne

„Toruńskie Studia Bibliologiczne” to czasopismo recenzowane z obszaru nauk humanistyczno-społecznych, którego problematyka koncentruje się na zagadnieniach z zakresu bibliologii i informatologii oraz dyscyplinach pokrewnych, takich jak: medioznawstwo, zarządzanie dokumentacją archiwalną, prasoznawstwo, komunikacja naukowa.

Pismo, ukazujące się od 2008 roku jako półrocznik, ma stanowić platformę prezentacji własnych dokonań naukowych oraz forum wymiany doświadczeń i dyskusji badaczy z kraju i zagranicy. Redakcja przyjmuje niepublikowane wcześniej artykuły i recenzje przygotowane w języku polskim lub którymś z języków konferencyjnych.

Czasopismo jest indeksowane w międzynarodowych bazach Index Copernicus, The Central European Journal of Social Sciences and Humanities, Central and Eastern European Online Library, ERIH PLUS, DOAJ, a także w bazach krajowych ARIANTA i Polska Bibliografia Bibliologiczna. Jest ono zarejestrowane również w zasobach WorldCat, Google Scholar, ViFaOst  i LitDok.

Opis zaczerpnięty ze strony internetowej czasopisma

 

Rocznik Biblioteki Narodowej

„Rocznik Biblioteki Narodowej” jest periodykiem naukowym poświęconym szeroko rozumianej kulturze piśmiennej (a także wybranym zagadnieniom historyczno-artystycznym, ikonograficznym i muzykologicznym) oraz jej funkcjonowaniu zarówno w perspektywie historycznej, jak współczesności. Tematyka materiałów zawartych w „Roczniku BN” dotyczy przede wszystkim bibliologii, bibliotekoznawstwa, historii wraz z naukami pomocniczymi, historii sztuki, muzykologii, edytorstwa i prasoznawstwa.

Opis zaczerpnięty ze strony internetowej Biblioteki Narodowej

Katalog integro
Dostęp do nowości
Czytelnia online IBUK libra
czasopisma
Wakelet
Kalendarz wydarzeń
<marzec 2024>
pnwtśrczptsond
26272829123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Kary i kaucja
Platforma edupolis
Biuletyn Informacji Publicznej
Solidarni z Ukrainą

Kontakt

Biblioteka Pedagogiczna
im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej
w Toruniu

ul. Generała Jana Henryka Dąbrowskiego 4,
87-100 Toruń

Godziny otwarcia w czasie roku szkolnego:
poniedziałek – piątek: 10:00-19:00
sobota: 09:00-15:00

Godziny otwarcia w lipcu i sierpniu:
poniedziałek – piątek: 10:00-15:00
Wypożyczalnia w środy: 10:00-17:00
sobota: nieczynne

Wypożyczalnia

wypozyczalnia@bptorun.edu.pl
Tel. 56 653 97 55
 

Sekretariat

sekretariat@bptorun.edu.pl
Tel. 56 653 97 56
 

Adres ePUAP:
/BPEDTORUN/SkrytkaESP

Kujawy Pomorze
logo Twitter
logo Instagram