Logo BIP

Informacje o podmiocie


Podstawa prawna działalności biblioteki

 

  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2020 poz. 1327)
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2020 poz. 910)
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 60)
  • Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. 2019 poz. 1479)
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz.U. 2013 poz. 369)
  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 869)
  • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz.U. 2008 nr 205 poz. 1283)
  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 2215)
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie ramowego statutu publicznej biblioteki pedagogicznej (Dz.U. nr 89 poz. 825)
  • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. 2020 poz. 1668)

Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu działa jako jednostka budżetowa.

 

Pełna nazwa Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
Ulica Generała Jana Henryka Dąbrowskiego 4
Kod pocztowy 87-100
Miejscowość Toruń
Nr telefonu 56 653 97 56
Nr faxu 56 653 97 56
Adres strony www http://bptorun.edu.pl/
Adres email biblioteka@bptorun.edu.pl
Adres ePUAP /BPEDTORUN/SkrytkaESP
Godziny urzędowania Administracja 7.00-15.00
Czytelnia, Informatorium i Wypożyczalnia
10.00-19.00
- soboty 09.00-15.00