plen
Aktualności
2018-02-20 01:31:00 Nauczyciel matematyki w sieci – drugie spotkanie sieci współpracy i samokształcenia

29 stycznia 2018 r. w sali dydaktycznej Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu odbyło się kolejne, drugie spotkanie sieci Nauczyciel matematyki w sieci. Było to kolejne spotkanie sieci współorganizowanej przez Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli oraz Bibliotekę Pedagogiczną im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu, a przeznaczonej dla nauczycieli matematyki wszystkich etapów edukacyjnych. Sieć jest kontynuacją sieci współpracy i samokształcenia Edukacja matematyczna i nowe technologie prowadzonej w latach 2015-2017.

W spotkaniu wzięło udział 21 osób – moderator, koordynatorzy oraz członkowie sieci. Uczestników spotkania, w imieniu organizatorów, powitała pani Barbara Szefler, doradczyni metodyczna matematyki szkół ponadgimnazjalnych i jednocześnie moderator sieci Nauczyciel matematyki w sieci. Następnie przedstawiła koordynatora sieci z ramienia TODMiDN – panią Ewę Marię Sosnę (doradczynię metodyczną matematyki szkół podstawowych) oraz wymieniła koordynatorów z ramienia Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu, nauczycieli bibliotekarzy: Marzenę Jarocką, Izabellę Milewską-Wartę i Joannę Wosik.

Kolejnym punktem spotkania było podpisanie przez nowych uczestników deklaracji uczestnictwa w pracach sieci oraz zgody na zamieszczanie zdjęć ze spotkań na stronach internetowych TODMiDN i Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu. Pani Barbara Szefler zaprezentowała materiały opublikowane na platformie Moodle TODMiDN z wcześniejszych spotkań sieci.

Następnie rozpoczęła się zasadnicza część zajęć poświęcona Analizie zmian w podstawie programowej z matematyki wprowadzonych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.

Uczestnicy zajęć otrzymali tekst nowej podstawy programowej z matematyki oraz poprzedniej obowiązującej przed 2017 rokiem. Następnie nauczyciele zostali poproszeni o zaznaczenie zmienionych lub usuniętych fragmentów w treściach nauczania w klasach IV-VI, które obowiązują od 2017 roku. W dalszej części spotkania pani Barbara Szefler porównała obie podstawy programowe nauczania matematyki i drobiazgowo przeanalizowała wprowadzone zmiany. Wskazała również na prawdopodobne efekty, jakie zostaną osiągnięte przez uczniów w procesie nauczania matematycznego na skutek wprowadzonych zmian.

Kolejnym punktem zajęć była analiza nowej podstawy programowej z matematyki dla klas VII-VIII oraz projektu nowej podstawy programowej dla liceów z uwzględnieniem poziomu podstawowego i rozszerzonego. Pani Barbara Szefler omówiła projekt nowej podstawy programowej dla szkół ponadpodstawowych, który obowiązywać będzie od roku szkolnego 2019/2020. Prelegentka wskazała, że znaczna część materiału została przełożona z gimnazjum do liceum m.in. potęgi o wykładnikach niedodatnich, wyłączanie poza nawias jednomianu z sumy algebraicznej, równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą sprzeczne i tożsamościowe, układy dwóch równań liniowych z dwiema niewiadomymi, elementy geometrii okręgu, w tym wielokąty wpisane w okrąg i opisane na okręgu, zastosowania twierdzenia Pitagorasa do obliczeń w geometrii okręgu, długość łuku i pole wycinka kołowego, podobieństwo trójkątów, konstrukcje geometryczne, bryły obrotowe: walec, stożek, kula, obliczanie objętości i pola powierzchni walca, stożka i kuli, funkcje, proporcjonalność prosta i odwrotna.

Kolejnym punktem spotkania była dyskusja, podczas której wybrzmiały obawy nauczycieli, dotyczące przypuszczeń, że uczniowie zgodnie z nową podstawą programową, kończąc szkołę podstawową opanują mniej treści nauczania z matematyki, niż było to wcześniej przewidziane dla uczniów kończących gimnazjum. Podniesiono również problem związany ze znacznym rozbudowaniem treści nauczania z matematyki w szkole średniej. Podczas dyskusji nauczyciele wymienili się wiedzą na temat nowych podręczników do nauki matematyki, które stosują w swojej pracy zawodowej.

Podczas spotkania członkowie sieci mieli okazję przejrzeć pozycje z księgozbioru Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu, związane z nauczaniem matematyki. Wyboru książek dokonała pani Marzena Jarocka, nauczyciel bibliotekarz Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu. Lista przygotowanych pozycji została zaprezentowana poniżej, a także zamieszczona na platformie Moodle TODMiDN w zasobie Nauczyciel matematyki w sieci.

Kończąc drugie spotkanie sieci pani Barbara Szefler zaprosiła uczestników na spotkanie sieci Nauczyciel matematyki w sieci przewidziane na 19 marca 2018 r. Spotkanie poświęcone będzie dyskalkulii i błędom na matematyce. Dodatkowo informacje o terminie i tematyce kolejnego spotkania zostaną przekazane za pomocą poczty elektronicznej, a także opublikowane na platformie Moodle TODMiDN i Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu. Barbara Szefler poprosiła wszystkich nauczycieli o systematyczne zapoznawanie się z materiałami publikowanymi na platformie Moodle, a także zabieranie głosu na forum dyskusyjnym sieci.

 

Galeria zdjęć

Książki prezentowane na spotkaniu

Edukacja matematyczna - lista książek do pobrania

 
 

 
 
 
 
 
 
 


 ilość odsłon: 842
lista informacji
Komentarze użytkowników:
Dodaj swój komentarz:

Musisz być zalogowany aby dodać swój komentarz
Jeśli nie posiadasz jeszcze konta załóż je teraz
Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem zaloguj się

katalogi PROLIB
Moodle ibuk
Dostępne publikacje
katalogi PROMAX Bazy danych
BIP
elektroniczna biblioteka pedagogiczna
edupolis
ostatnia aktualizacja:
2019-11-14 12:36:27

Biblioteka Pedagogiczna

im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
 ul. Dąbrowskiego 4, 87-100 Toruń
Tel/fax: 056 6539756

 email: biblioteka@bptorun.edu.pl

Godziny otwarcia od poniedziałku do piątku

10:00 - 19:00, soboty: 10:00 - 15:00

 

 

Projektowanie stron Toruń