plen
Nauczyciel matematyki w sieci

 "Nauczyciel matematyki w sieci" - sieć współpracy i samokształcenia.

Książki prezentowane na spotkaniach pierwszego roku pracy
2017/2018

 


 
 Książki prezentowane na trzecim i czwartym spotkaniu członków sieci
- 19 marca i 16 kwietnia 2018 r.

 Zaburzenia rozwoju umiejętności arytmetycznych : problem diagnozy i terapii

Urszula Oszwa. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005.

PRZEJDŹ DO KATALOGU

Projekt okładki: Ewa Tatiana Beniak

Celem publikacji jest ukazanie istoty specyficznych zaburzeń rozwoju umiejętności arytmetycznych na tle zaburzeń rozwoju umiejętności szkolnych, ze wskazaniem odrębności mechanizmów i objawów dyskalkulii rozwojowej z jednej strony, z drugiej zaś – zwróceniem uwagi na możliwość jej współwystępowania z dysleksją. Praca zawiera przegląd dotychczas prowadzonych badań nad zaburzeniami rozwoju umiejętności arytmetycznych. Od początku lat dziewięćdziesiątych obserwuje się poważny wzrost zainteresowania problematyką specyficznych trudności w uczeniu się matematyki w wielu krajach, co prowadzi do coraz nowszych odkryć i bardziej pogłębionych analiz, ukierunkowanych na zastosowanie uzyskiwanych rezultatów w praktyce psychologicznej i pedagogicznej. Opracowanie otwiera dyskusję na temat problemów związanych z diagnozą dyskalkulii, utrudniających trafne i rzetelne jej rozpoznanie.

Książka jest adresowana do szerokiego kręgu odbiorców, którymi są m.in. rodzice, nauczyciele, psychologowie, terapeuci, pedagodzy szkolni. 

Opis książki zaczerpnięty ze strony internetowej Oficyny Wydawniczej "Impuls"


Niepowodzenia w uczeniu się matematyki u dzieci z klas początkowych : diagnoza i terapia
Edyta Gruszczyk-Kolczyńska. - Katowice : UŚ, 1985.

PRZEJDŹ DO KATALOGU

Rozważania zawarte w tej rozprawie koncentrują się wokół problemu niepowodzeń w zakresie uczenia się matematyki na poziomie klas I-III, przy czym punkt centralny badań jest wyraźnie przesunięty ku uczącemu się dziecku oraz sposobom udzielenia mu pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych związanych z matematyką. W obrębie tego problemu pragniemy omówić następujące, bardziej już szczegółowe cele. Są to:

1. Analiza przyczyn powstawania, a także narastania niepowodzeń w uczeniu się matematyki dzieci na poziomie klas I-III. (...)

2. Opracowanie i zweryfikowanie koncepcji pomocy terapeutycznej dla dzieci, które doznają niepowodzeń w uczeniu się matematyki już w klasach I-III.

Opis zaczerpnięty z 1. rozdziału książki
 

 Dlaczego dzieci nie potrafią uczyć się matematyki?

Edyta Gruszczyk-Kolczyńska. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1989.

PRZEJDŹ DO KATALOGU


Projekt okładki i karty tytułowej: Małgorzata Wickenhagen

Podstawą napisania tej książki są moje dziesięcioletnie badania nad przyczynami niepowodzeń w uczeniu się matematyki u dzieci klas początkowych. Zajmowałam się także metodami pomocy terapeutycznej dla dzieci, które z racji pewnych zaburzeń rozwojowych nie potrafiły sprostać wymaganiom z matematyki. Te wieloletnie badania upoważniają mnie do stwierdzenia, że można uniknąć niepowodzeń w nauczaniu tego podstawowego przedmiotu. Można także pomóc tym dzieciom, które ich już, niestety, doznały lub doznają. Wymaga to jednak pewnej wiedzy o złożoności procesu uczenia się matematyki, a także prawidłowościach rozwoju psychicznego dzieci.

Opis zaczerpnięty ze Wstępu do książki
 

 Aby polubić matematykę : zestaw ćwiczeń terapeutycznych dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej mających specyficzne trudności w uczeniu się matematyki

Alicja Małasiewicz. - Wyd. 4. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2012.

PRZEJDŹ DO KATALOGU

Projekt okładki: Donat Supiński

Książka ta jest kierowana do uczniów klas I–III, którzy mają specyficzne trudności w uczeniu się matematyki. Zawarte tu ćwiczenia usprawniają pamięć, operacje pamięciowe, spostrzeganie oraz orientację przestrzenną – umiejętności niezbędne do dalszej nauki matematyki. Każdemu zagadnieniu został poświęcony jeden rozdział, a ćwiczenia poprzedzone są krótkim teoretycznym wstępem.

W książce poza opisami zadań znajdują się karty do ćwiczeń zawierające układanki, ilustracje lub graficzne przedstawienia działań. Zadania są różnorodne, by nie nużyć ucznia.

Opis książki zaczerpnięty ze strony internetowej Grupy Wydawniczej HARMONIA
 

 Praca z uczniem zdolnym i słabym na matematyce

Katarzyna Makowska. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2010.

PRZEJDŹ DO KATALOGU

Projekt okładki: Maja Witkowska-Ciepluch

Publikacja porusza zagadnienia: Jak pracować na lekcji z uczniem uzdolnionym matematycznie? Skąd się biorą niepowodzenia szkolne uczniów w nauce matematyki? Książka przeznaczona również do realizacji programu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I–III szkół podstawowych (projekt realizowany w ramach projektów systemowych MEN i beneficjentów systemowych).

Opis książki zaczerpnięty ze strony internetowej Wydawnictwa Pedagogicznego ZNP
 

 Matematyczne zadania problemowe w klasach początkowych : między wiedzą osobistą a jej formalizacją

Alina Kalinowska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010.

PRZEJDŹ DO KATALOGU

Projekt okładki: Katarzyna Kerschner

Książka jest zaproszeniem do przemyślenia wyników nauczania matematyki w polskiej szkole. Braki w umiejętnościach matematycznych i wynikająca z tego niechęć do studiowania na kierunkach technicznych to obecnie powszechne i niepokojące zjawisko. Książka próbuje odnaleźć źródła niepowodzeń uczniów w matematyce już na wczesnych etapach nauczania. Konstruktywistyczna perspektywa analizowania uczniowskich strategii stosowanych w rozwiązywaniu zadań matematycznych pozwala odczytywać sposoby rozumienia pojęć matematycznych. Szczególnie istotne dla rozpoznania sposobów pojmowania znaczeń matematycznych przez uczniów są strategie spontanicznie uruchamiane w konfrontacji z problemami matematycznymi. Sposoby radzenia sobie w sytuacjach nowych poznawczo ujawniają jakość konstruowanych znaczeń osobistych, a w konsekwencji użyteczność wiedzy matematycznej na kolejnych etapach kształcenia. Badaniu poddano również spontaniczne strategie kandydatów na nauczycieli edukacji  wczesnoszkolnej. Wyniki świadczą o niskim poziomie myślenia matematycznego przyszłych nauczycieli oraz usztywnieniu matematycznych znaczeń konstruowanych przez nich w trakcie wieloletniego procesu edukacyjnego.

W świetle zaprezentowanych badań pewnym zaskoczeniem może być fakt, że to, co się dzieje na lekcjach matematyki, nie jest tak instrumentalną przestrzenią, jak zwykliśmy sądzić. Wolność, jaką możemy zaproponować uczniom w trakcie poszukiwania własnych strategii matematycznych, nie oznacza chaosu, wręcz przeciwnie – stwarza być może jedyną szansę na prawdziwe rozumienie pojęć matematycznych.

Opis książki zaczerpnięty ze strony internetowej Oficyny Wydawniczej Impuls
 

 Psychologia trudności arytmetycznych u dzieci : doniesienia z badań

Urszula Oszwa (red. nauk.). - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008.

PRZEJDŹ DO KATALOGU

Projekt okładki: Ewa Beniak-Haremska

Monografia sygnalizuje wybrane aspekty psychologii zaburzeń arytmetycznych u dzieci i stanowi zbiór doniesień badawczych z zakresu omawianej problematyki. Celem opracowania jest próba zwartego przedstawienia rezultatów badań nad skalą i oceną problemu przez praktyków, rozwojem umiejętności matematycznych, przejawami i uwarunkowaniami zaburzeń oraz konsekwencjami emocjonalnymi. (…)
Publikacja została opracowana z myślą o szerokim kręgu odbiorców. Kierujemy ją do nauczycieli, zarówno kształcenia zintegrowanego, jak i matematyki, pracującymi z dziećmi mającymi trudności arytmetyczne. Proponujemy jej lekturę pedagogom szkolnym w celu pełniejszego zrozumienia istoty zaburzenia i wynikających z niego wtórnych problemów. Z tych samych powodów zachęcamy do jej przeczytania psychologów praktyków poszukujących literatury na temat coraz bardziej aktualny w progach poradni psychologiczno--pedagogicznych. (...) Będziemy radzi, gdy zainteresuje ona również rodziców dzieci mających trudności z matematyką.

Opis zaczerpnięty ze słowa wstępnego do książki


Wczesna diagnoza dziecięcych trudności w liczeniu : wybrane zagadnienia

Urszula Oszwa (red. nauk.). - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008.
 
PRZEJDŹ DO KATALOGU

Projekt okładki: Ewa Beniak-Haremska

W opracowaniu przedstawiono analizę wskaźników ryzyka specyficznych rozwojowych zaburzeń umiejętności arytmetycznych, z odwołaniem się do wzajemnych zależności między dysleksją a jej implikacjami widocznymi w edukacji matematycznej. Ponadto zaprezentowano wyniki badań poziomu rozwoju umiejętności matematycznych dzieci sześcioletnich, z których wynika, że jest on zróżnicowany i zależy od ocenianego aspektu umiejętności. Badanie wybranych funkcji poznawczych, takich jak percepcja wzrokowo-
-przestrzenna i umiejętności językowe oraz uwaga wykazały obniżony ich poziom w przypadku badanych grup dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki.

Badania należy traktować jako wstęp do dalszych, pogłębionych poszukiwań, prowadzących do rzetelnej i trafnej diagnozy psychologicznej dzieci z problemami w liczeniu, ujawnianymi we wczesnej edukacji szkolnej.

Publikacja została opracowana z myślą o szerokim kręgu odbiorców. Jest skierowana do nauczycieli, zarówno kształcenia zintegrowanego, jak i matematyki, mających codzienny kontakt z dziećmi z trudnościami arytmetycznymi. Zaciekawi również pedagogów szkolnych, psychologów-praktyków, studentów psychologii, pedagogiki i kierunków nauczycielskich. Może być wykorzystana w całości lub fragmentach na zajęciach z zakresu diagnostyki i terapii pedagogicznej oraz na studiach podyplomowych z tej dziedziny. Zainteresować może również rodziców tych dzieci, dla których matematyka nie jest ukochanym przedmiotem w szkole i pomoże im zrozumieć, dlaczego tak się dzieje.

Opis książki zaczerpnięty ze strony internetowej Oficyny Wydawniczej "Impuls"

Dyskalkulia

Karin Landerl, Liane Kaufmann. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2015.

PRZEJDŹ DO KATALOGU

Projekt i wykonanie okładki: Sandra Dudek

Książka jest w całości poświęcona zagadnieniu dyskalkulii, czyli specyficznego zaburzenia rozwoju zdolności matematycznych. Autorzy opisują przyczyny i objawy dyskalkulii, prezentują przegląd badań dotyczących nabywania zdolności matematycznych, charakteryzują metody diagnostyczne, przybliżają sposoby wsparcia i interwencji. Rozprawiają się także z mitem dzieci z dyskalkulią jako uczniów leniwych i niechętnie uczących się matematyki. To lektura obowiązkowa w biblioteczce każdego nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, pedagoga i psychologa szkolnego oraz nauczyciela matematyki, a także rodziców podejrzewających u swoich dzieci specyficzne zaburzenie rozwoju zdolności matematycznych.

Opis zaczerpnięty z okładki książki

Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki : przyczyny, diagnoza, zajęcia korekcyjno-wyrównawcze 

Edyta Gruszczyk-Kolczyńska. - Wyd. 9. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2013.

PRZEJDŹ DO KATALOGU

Projekt okładki i makieta książki: Lidia Michalak

Publikacja jest wynikiem wieloletnich badań i studiów Autorki nad rozwojem i psychologicznymi podstawami edukacji matematycznej dzieci. Polecamy ją nauczycielom, terapeutom i wszystkim zainteresowanym losem dzieci, które nie potrafią sprostać wymaganiom stawianym im na lekcjach matematyki.

Opis zaczerpnięty z okładki książki

Jak pokonać trudności z matematyką w szkole ponadgimnazjalnej : karty pracy dla uczniów

Anna Płońska. - Opole : Wydawnictwo Nowik, 2016.

PRZEJDŹ DO KATALOGU

Projekt okładki
: Tomasz Fronckiewicz

Proces dydaktyczny w szkołach obejmuje wszystkich uczniów, także tych, którzy z trudem radzą sobie z matematyką. Często są to uczniowie, którzy dotarli już do czwartego etapu edukacyjnego, ale mają zaległości z poprzednich etapów bądź zakorzenił się w nich lęk przed matematyką i niechęć do tego przedmiotu. Przyczyną ich niepowodzeń w nauce może być lenistwo, nieskuteczność działań dydaktycznych i wychowawczych szkoły albo zaniedbania szkoły i środowiska. Żeby owe niepowodzenia wyeliminować, czasami wystarczy takich uczniów zmotywować do nauki, nakłonić do systematycznej pracy, podwyższyć ich samoocenę czy zainteresować matematyką. Częściej jednak wielu spośród nich wymaga specjalnego podejścia w procesie dydaktycznym, uzasadnionego w opiniach i orzeczeniach poradni psychologiczno-pedagogicznych różnorodnymi ograniczeniami i zaburzeniami rozwojowymi. Dlatego materiał zebrany w niniejszej książce przeznaczony jest nie tylko dla uczniów, u których trudności w uczeniu się matematyki są skutkiem różnego rodzaju zaniedbań, ale także tych, u których trudności te wynikają z zaburzeń rozwojowych o różnym charakterze i nasileniu.

(...)

Zestaw 67 kart pracy z matematyki zebranych w niniejszej książce stanowi próbę wyjścia na przeciw   potrzebom nauczycieli, którzy na co dzień pracują z uczniami o specyficznych potrzebach edukacyjnych w szkołach ponadgimnazjalnych i mierzą się z problemem przygotowania tych uczniów do egzaminu maturalnego z matematyki. Trzeba jednak zaznaczyć, że zestaw ten nie wyczerpuje wszystkich zagadnień ujętych w podstawie programowej z matematyki dla IV etapu edukacyjnego, obowiązującej od 2012 roku, ale daje niezbędny i wyraźny zarys tej podstawy. Chociaż proponowane tu karty pracy nie mogą pełnić funkcji przewodnika po podstawie programowej z matematyki, to jednak zawierają ponad 550 zadań z różnych działów matematyki o mniej lub bardziej dostosowanej strukturze. Karty te można wykorzystać zarówno do pracy na lekcji z całą klasą, jak i do zajęć wyrównawczych czy też rewalidacyjnych. Przydadzą się one również w nauczaniu indywidualnym.

Opis zaczerpnięty ze Wstępu do książki

Oswoić matmę : jak pokonać trudności z matematyką w szkole podstawowej? : książka pomocnicza dla nauczycieli szkoły podstawowej do pracy z dziećmi mającymi trudności z nauką matematyki

Barbara Stryczniewicz. - Wydanie 2. - Opole : Wydawnictwo Nowik, 2013.

PRZEJDŹ DO KATALOGU

Projekt okładki: Tomasz Fronckiewicz

Najbardziej nowoczesne metody nauczania, komputery i pomoce naukowe nie zastąpią uczniowi szkoły podstawowej nauczyciela. Dobry nauczyciel dzięki swojej osobowości i doświadczeniu w dziedzinie przekazywania wiedzy i kształtowania umiejętności będzie potrafił dotrzeć do najbardziej nawet „opornego” dziecka. Proponowany zbiorek zadań i ćwiczeń dla 4–6 klasy szkoły podstawowej może pomóc w osiągnięciu tego celu. Jeżeli nauczyciel zachęci uczniów do rozwiązywania zadań i uwzględni ich pracę w procesie oceniania, dzieci chętniej sięgną po te dodatkowe zadania, a przecież wiadomo, że jedynie rozwiązując zadania, można w pełni zrozumieć matematykę i ją „oswoić”. Rozwiązane karty pracy i ich analiza mogą stanowić cenny materiał do planowania dalszej pracy z uczniem, będą także ważną informacją dla rodziców czy poradni psychologiczno-pedagogicznej, jeżeli uczeń będzie tam skierowany.

Opis zaczerpnięty z okładki książki

Praca z uczniem mającym trudności z matematyką : książka pomocnicza dla nauczyciela gimnazjum
Barbara Stryczniewicz. - [Wyd. 2]. - Opole : Wydawnictwo Nowik, 2012.

PRZEJDŹ DO KATALOGU

Projekt okładki: Tomasz Fronckiewicz

Kolejne wydanie (...) napisanej przez doświadczoną nauczycielkę książki przedstawia sposoby pracy z uczniami mającymi trudności w uczeniu się matematyki i podpowiada, jak zorganizować taką pomoc, by ucznia zachęcić do nauki i przekonać, że może osiągnąć zadowalające wyniki. Szczegółowo zaprezentowane są metody pracy i oceniania na zajęciach w zespołach wyrównawczych, zamieszczone zostały przygotowane dla każdej klasy gimnazjum karty pracy, uwzględniające standardy wymagań egzaminacyjnych, a także sprawdziany dla uczniów uczęszczających na te dodatkowe zajęcia.

W książce omówiono również przyczyny niepowodzeń dydaktycznych, m.in. takie specyficzne, jak dysleksja, dyskalkulia czy akalkulia.

Opis książki zaczerpnięty ze strony internetowej Wydawnictwa Nowik


Praca z uczniem mającym trudności z matematyką : książka pomocnicza dla nauczyciela gimnazjum
Barbara Stryczniewicz. - Opole : "Nowik", 2004.

PRZEJDŹ DO KATALOGU

Projekt okładki: Małgorzata Futkowska

Napisana przez doświadczoną nauczycielkę książka przedstawia sposoby pracy z uczniami mającymi trudności w uczeniu się matematyki i podpowiada, jak zorganizować taką pomoc, by ucznia zachęcić do nauki i przekonać, że może osiągnąć zadowalające wyniki. Szczegółowo zaprezentowane są metody pracy i oceniania na zajęciach w zespołach wyrównawczych, zamieszczone zostały przygotowane dla każdej klasy gimnazjum karty pracy, uwzględniające standardy wymagań egzaminacyjnych, a także sprawdziany dla uczniów uczęszczających na te dodatkowe zajęcia.

W książce omówiono również przyczyny niepowodzeń dydaktycznych, m.in. takie specyficzne, jak dysleksja, dyskalkulia czy akalkulia.

Opis zaczerpnięty z okładki książki


Psychologia i patopsychologia zdolności matematycznych

Ladislav Košč . - Warszawa : Wydawnictwa Radia i Telewizji, 1982.

PRZEJDŹ DO KATALOGU

Projekt okładki: Joanna Jaszuńska

Omawiana książka składa się z dwóch części. W części pierwszej autor przedstawia systematycznie uporządkowane dane na temat zdolności matematycznych, na podstawie literatury głównie obcojęzycznej (bibliografia liczy ogółem 313 pozycji), w części drugiej zaś – wyniki dość obszernych badań własnych, dotyczących uzdolnień matematycznych 10- i 11-latków, ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń tych zdolności, w postaci tzw. dyskalkulii rozwojowej.

Opis zaczerpnięty z I rozdziału książki

Program zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów klas 1-3 z trudnościami w liczeniu i zdobywaniu umiejętności matematycznych : edukacja matematyczna

Alicja Tanajewska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2015.

PRZEJDŹ DO KATALOGU

Projekt okładki: Sandra Dudek

Publikacja została napisana z myślą o nauczycielach i terapeutach pracujących z uczniami, którzy mają specyficzne trudności w uczeniu się matematyki. Książka pozwoli na kompleksowe objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną zarówno w ramach prowadzonych zajęć edukacyjnych, jak i organizowanych zajęć specjalistycznych.


Opis książki zaczerpnięty ze strony internetowej Grupy Wydawniczej HARMONIA

Poznaję matematykę krok po kroku : ćwiczenia terapeutyczne dla uczniów klas młodszych szkoły podstawowej mających specyficzne trudności w uczeniu się matematyki : podręcznik

Alicja Małasiewicz. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2015.

PRZEJDŹ DO KATALOGU

Projekt okładki: Sandra Dudek

Publikacja powstała z myślą o uczniach edukacji wczesnoszkolnej mających specyficzne trudności w uczeniu się matematyki. Składa się z dwóch uzupełniających się części: podręcznika z ćwiczeniami terapeutycznymi oraz teczki ze wszystkimi przeznaczonymi do wycięcia materiałami, które są potrzebne do wykonania opisanych poleceń.
Przedstawione ćwiczenia wspomagają rozwój rozumowania operacyjnego uczniów oraz kształcą czynności umysłowe niezbędne do tworzenia pojęć. Pomoc ta będzie szczególnie przydatna młodym nauczycielom lub terapeutom, którzy stawiają pierwsze kroki w swoim zawodzie.

Opis zaczerpnięty z okładki publikacji

Mini-max o dysleksji czyli minimum tego, co na ten temat powinni wiedzieć rodzice i nauczyciele ucznia dyslektycznego by maksymalnie mu pomóc

materiał oprac. przez zespół pod kier. Doroty Mielcarek w składzie Ewa Jędral [et al.] ; Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 20 w Warszawie. - Warszawa : Wydawnictwo "Seventh Sea", 2006.

PRZEJDŹ DO KATALOGU

Brak autora okładki

Zbiór niniejszych materiałów i zestawień przygotowałyśmy z myślą zarówno o rodzicach, jak i nauczycielach dyslektyków. Celem ich jest przypomnienie, nazwanie pojęć związanych z dysleksją i dyskalkulią, pokazanie objawów i trudności ucznia wraz z rejestrem tego, co i jak może zrobić uczeń, rodzic, nauczyciel, by można było skutecznie pokonywać trudności natury dyslektycznej.

Opis zaczerpnięty ze Wstępu do książki

Efektywność terapii pedagogicznej dzieci z trudnościami w uczeniu się

Marzena Kowaluk. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009.
 
PRZEJDŹ DO KATALOGU

Projekt okładki i stron tytułowych: Marta i Zdzisław Kwiatkowscy

Niniejsza publikacja może być przydatna w procesie kształcenia osób związanych z terapią pedagogiczną i poradnictwem psychopedagogicznym, uzupełniając istniejące podręczniki. Żywię nadzieję, że skorzystają z niej również osoby zainteresowane problematyką trudności w uczeniu się - specjaliści zajmujący się diagnozą i terapią, nauczyciele i rodzice.

Opis zaczerpnięty z wprowadzenia do książki Dar uczenia się : sprawdzona nowa metoda korekcji ADD, problemów z matematyką i pisaniem odręcznym

Ronald D. Davis, Eldon M. Braun. - Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, cop. 2006.
 

PRZEJDŹ DO KATALOGU

Dar uczenia się jest kontynuacją i poszerzeniem przełomowego Daru dysleksji tych samych autorów. Obok już znanych metod prezentuje nowe, mające zastosowanie w korekcji wielu zaburzeń uczenia się. Oprócz dysleksji odnosi się ona do:

- ADD (zespół deficytu uwagi),
- ADHD (ADD z towarzyszącą hiperaktywnością),
- kłopotów z matematyką (akalkulia i dyskalkulia)
- kłopotów z pisaniem odręcznym (agrafia i dysgrafia).

Opis zaczerpnięty z okładki książki

 

 

 Książki prezentowane na drugim spotkaniu członków sieci - 29 stycznia 2018 r.

 

 

Rodzinna matematyka : łamigłówki, które rozwijają i bawią / Kamila Łyczek.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016.

Projekt okładki: Bartosz Dobrowolski

PRZEJDŹ DO KATALOGU

Rodzinna matematyka. Łamigłówki, które rozwijają i bawią to wspaniale ilustrowana książka dla tandemu partnerskiego dziecko – rodzic.
Próżno w niej szukać prostego dodawania czy nudnych słupków. Zawiera natomiast wszystko, co jest istotą matematyki: porównywanie, porządkowanie, analizowanie, logiczne myślenie, uogólnianie, precyzyjne opisywanie i wiele innych umiejętności, które warto w dziecku pielęgnować i rozwijać.
Książka zawiera 153 zadania, które wraz  z podpowiedziami dla rodzica oraz informacją o stopniu trudności i orientacyjnym czasie rozwiązania pozwolą zaplanować zabawę.
Została napisana z myślą o rodzicach dzieci w wieku 5-8 lat, którzy chcą spędzać z dziećmi czas wartościowo. Umożliwia im ona wspólne rozwiązywanie łamigłówek matematycznych, uczących dzieci koncepcji matematycznych inaczej niż w szkole – poprzez przykłady i zadania inspirujące do szukania matematycznych tropów w otaczającym świecie.

Opis zaczerpnięty z okładki.Mała Liga Zadaniowa dla klasy IV : matematyka / Halina Murawska, Elżbieta Wilińska.  Toruń : Wydawnictwo Aksjomat, 2017.

Projekt okładki: Dariusz Połczyński

PRZEJDŹ DO KATALOGU

Propozycja zakłada przemyślany system motywujący, na który składa się szereg ciekawych zadań o różnej tematyce dostosowanej do możliwości edukacyjnych ucznia klasy czwartej poprzedzonych doświadczeniami oraz przykładami rozwiązań zadań wprowadzających. Zbiór składa się z siedemnastu działów zawierających ćwiczenia doskonalące technikę rachunkową, zadania tekstowe oraz geometryczne. Za pomocą doświadczeń uczeń ma możliwość odkrywania własności działań, tajemnic kalendarza i zegara.

Opis zaczerpnięty z okładki.


Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 / Kazimierz Słupek.
Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2017.

Projekt okładki: Sandra Dudek

PRZEJDŹ DO KATALOGU

Zestawy ćwiczeń proponowane w niniejszej publikacji mają służyć rozwijaniu u najmłodszych uczniów sprawności rachunkowej jako jednego z podstawowych celów elementarnej edukacji w zakresie umiejętności matematycznych. Poszczególne ćwiczenia mogą być wykorzystywane przez nauczycieli (terapeutów pedagogicznych, rodziców) w formie kart pracy. W każdym z zadań po prawidłowym wykonaniu działań można odczytać hasło, co z jednej strony uatrakcyjnia zadanie, z drugiej zaś pozwala na szybką ocenę prawidłowości obliczeń. Proponowane zadania doskonalą również percepcję wzrokową. Dodatkowym rodzajem ćwiczenia może być objaśnienie słów (wyrażeń, związków między wyrazami) stanowiących rozwiązanie zadania. Materiał ćwiczeniowy jest bardzo różnorodny i obejmuje zadania typu: domina, ciągi, domki, piramidki i krzyżówki. Pod każdym zadaniem znajduje się instrukcja jego wykonania. Wskazane jest, aby przeczytał ją i objaśnił dziecku nauczyciel (lub inny dorosły).

Opis zaczerpnięty z okładki.


Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 / Kazimierz Słupek.
Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2017.

Projekt okładki: Sandra Dudek

PRZEJDŹ DO KATALOGU

Zestawy ćwiczeń proponowane w niniejszej publikacji mają służyć rozwijaniu u najmłodszych uczniów sprawności rachunkowej jako jednego z podstawowych celów elementarnej edukacji w zakresie umiejętności matematycznych. Poszczególne ćwiczenia mogą być wykorzystywane przez nauczycieli (terapeutów pedagogicznych, rodziców) w formie kart pracy. W każdym z zadań po prawidłowym wykonaniu działań można odczytać hasło, co z jednej strony uatrakcyjnia zadanie, z drugiej zaś pozwala na szybką ocenę prawidłowości obliczeń. Proponowane zadania doskonalą również percepcję wzrokową. Dodatkowym rodzajem ćwiczenia może być objaśnienie słów (wyrażeń, związków między wyrazami) stanowiących rozwiązanie zadania. Materiał ćwiczeniowy jest bardzo różnorodny i obejmuje zadania typu: domina, ciągi, domki, piramidki i krzyżówki. Pod każdym zadaniem znajduje się instrukcja jego wykonania. Wskazane jest, aby przeczytał ją i objaśnił dziecku nauczyciel (lub inny dorosły).

Opis zaczerpnięty z okładki.Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100 / Kazimierz Słupek.
Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2017.

Projekt okładki: Sandra Dudek

PRZEJDŹ DO KATALOGU

Zestawy ćwiczeń proponowane w niniejszej publikacji mają służyć rozwijaniu u najmłodszych uczniów sprawności rachunkowej jako jednego z podstawowych celów elementarnej edukacji w zakresie umiejętności matematycznych. Poszczególne ćwiczenia mogą być wykorzystywane przez nauczycieli (terapeutów pedagogicznych, rodziców) w formie kart pracy. W każdym z zadań po prawidłowym wykonaniu działań można odczytać hasło, co z jednej strony uatrakcyjnia zadanie, z drugiej zaś pozwala na szybką ocenę prawidłowości obliczeń. Proponowane zadania doskonalą również percepcję wzrokową. Dodatkowym rodzajem ćwiczenia może być objaśnienie słów (wyrażeń, związków między wyrazami) stanowiących rozwiązanie zadania. Materiał ćwiczeniowy jest bardzo różnorodny i obejmuje zadania typu: domina, ciągi, domki, piramidki i krzyżówki. Pod każdym zadaniem znajduje się instrukcja jego wykonania. Wskazane jest, aby przeczytał ją i objaśnił dziecku nauczyciel (lub inny dorosły).

Opis zaczerpnięty z okładki.Myślenie matematyczne / Marianna Gwardys-Bartmańska.
Warszawa : PWN Wydawnictwo Szkolne, 2017.

Projekt okładki: Artur Matulaniec

PRZEJDŹ DO KATALOGU

Myślenie matematyczne to publikacja przeznaczona dla 3 grup wiekowych: 3- i 4-latków, 4- i 5-latków, oraz 5- i 6-latków. W skład książki wchodzą: arkusz obserwacji jakościowej dla każdego dziecka, scenariusze zajęć kształtujących umiejętności w zakresie orientacji przestrzennej, liczenia, rachowania, klasyfikowania, pojęć geometrycznych, karty pracy nawiązujące do tematyki zajęć, kolorowe materiały pomocnicze do pracy z grupą (historyjka obrazkowa i zestaw figur geometrycznych) oraz gazetka informacyjna dla rodziców.

Opis zaczerpnięty z okładki.Pi razy drzwi czyli Dziwne przypadki matematyki / Mickaël Launay
Łódź : Feeria Science/Wydawnictwo JK, 2017.

Projekt okładki: Design Partners s.c.

PRZEJDŹ DO KATALOGU

Ciekawość bierze jednak górę. Obserwuję to na co dzień. Matematyka budzi strach, ale i fascynuje. Nie lubią jej, choć chcieliby lubić. Albo przynajmniej zyskać wgląd w jej mroczne głębie. Uważają tę dziedzinę za hermetyczną i niedostępną. To nieprawda. Przecież można kochać muzykę, nie będąc muzykiem, albo cieszyć się dobrym posiłkiem, nie będąc wielkim kucharzem. Dlaczego zatem należałoby być matematykiem lub posiadać wyjątkowy intelekt, by słuchać opowieści o matematyce i pozwolić pieścić swój umysł algebrze lub geometrii? Nie trzeba wchodzić w techniczne detale, żeby rozumieć wielkie idee i dać się nimi oczarować. (fragment książki)

Opis zaczerpnięty z okładki.Ciekawa matematyka dla uczniów liceum / Witold Bednarek.
Opole : Wydawnictwo Nowik, 2015.

Projekt okładki: Tomasz Fronckiewicz

PRZEJDŹ DO KATALOGU

Zbiór zadań konkursowych dla uczniów liceum, którzy lubią rozwiązywać nieschematyczne zadania matematyczne i logiczne, poruszone są tu tematy dotyczące geometrii, arytmetyki i algebry. Nie są to typowe zadania, które uczniowie znajdą w swoich podręcznikach. Dla uczniów lubiących matematykę będzie to miła i pożyteczna lektura. Książka zawiera także zadania do samodzielnego rozwiązywania, które są uzupełnieniem głównego tekstu.

Opis zaczerpnięty z okładki.Zbiór zadań trudnych z matematyki / Witold Stachnik.
Kraków : Wydawnictwo Szkolne Omega, 2016.

Projekt okładki: Artur Młynarz

PRZEJDŹ DO KATALOGU

Zbiór zadań znacznie wykraczających poza obecny program nauczania.
273 zadania ze wszystkich działów matematyki. Do wszystkich zadań zamieszczona jest wskazówka lub szkic rozwiązania.

Opis zaczerpnięty z https://www.gandalf.com.plLiczenie : klasa 1 / Aniela Chankowska.
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2017.

Projekt I strony okładki: Joanna Plakiewicz
Projekt IV strony okładki: Paweł Pawiński

PRZEJDŹ DO KATALOGU

Tytuł wchodzący w skład nowej serii publikacji dodatkowych „Kalejdoskop ucznia”, których celem jest ćwiczenie głównych umiejętności w kl. 1–3, takich jak czytanie, pisanie i liczenie. Publikacje mają poszerzać oraz pogłębiać wiedzę i umiejętności uczniów. Mogą być wykorzystane jako materiał dodatkowy (uzupełniający) w trakcie zajęć w szkole lub jako praca domowa.

Opis zaczerpnięty z http://www.empik.comMatematyka : zadania powtórkowe przed maturą : zakres rozszerzony / Tomasz Zamek-Gliszczyński.
Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2014.

Projekt okładki: Tomasz Fronckiewicz

PRZEJDŹ DO KATALOGU

Zbiór Zadania powtórkowe… pomoże uczniom w przygotowaniu się do matury z matematyki w zakresie rozszerzonym. Zadania dotyczą wszystkich treści nauczania, których znajomość będzie sprawdzana na egzaminie od 2015 roku.
Książka składa się z 10 skomponowanych tematycznie rozdziałów. Każdy rozdział zawiera:
krótkie przypomnienie teoretyczne
zadania zamknięte
zadania otwarte krótkiej odpowiedzi
zadania otwarte rozszerzonej odpowiedzi
Na końcu są zebrane odpowiedzi i wskazówki do zadań.

Opis zaczerpnięty z okładkiAle mądrale to seria książek przeznaczonych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

1 2 3 trzylatek liczy / [Magdalena Marczewska].
Kielce : Grupa MAC, 2017.

PRZEJDŹ DO KATALOGU

Publikacja przeznaczona jest dla najmłodszych przedszkolaków i jest dostosowana do ich możliwości manualnych i percepcyjnych.
Ćwiczenia zawarte w publikacji kształtują umiejętności matematyczne, takie jak: przeliczanie, dostrzeganie rytmów, umiejętność klasyfikowania, wskazywania różnic i podobieństw.
Najmłodsze przedszkolaki wykonują proste obliczenia matematyczne, uczą się orientacji przestrzennej na kartce papieru, posługiwania się prostymi pojęciami: tyle samo, mniej, więcej, nad, pod itp.
Ćwiczenia matematyczne rozwijają logiczne myślenie i koncentrację uwagi.
  
Opis zaczerpnięty z okładki.


 
1 2 3 czterolatek liczy / [Magdalena Marczewska].
Kielce : Grupa MAC, 2017.

PRZEJDŹ DO KATALOGU

Publikacja przeznaczona jest dla dzieci czteroletnich  i jest dostosowana do ich możliwości manualnych i percepcyjnych.

Opis zaczerpnięty z okładki.


1 2 3 pięciolatek liczy
/ [Małgorzata Kwaśniewska, Magdalena Marczewska, Wiesława Żaba-Zabińska].
Kielce : Grupa MAC, 2017.

PRZEJDŹ DO KATALOGU

Publikacja przeznaczona jest dla dzieci pięcioletnich i jest dostosowana do ich możliwości manualnych i percepcyjnych.

Opis zaczerpnięty z okładki.1 2 3 sześciolatek liczy
/ [opracowanie redakcyjne: Magdalena Marczewska]
Kielce : Grupa MAC, 2017.

PRZEJDŹ DO KATALOGU

Publikacja przeznaczona jest dla dzieci sześcioletnich i jest dostosowana do ich możliwości manualnych i percepcyjnych.


Opis zaczerpnięty z okładki.


 

Książki prezentowane na drugim spotkaniu członków sieci - 27 listopada 2017 r.

 

Kształty i kolory matematyki : wycieczka z klockami Lego / Michał Szurek.
Opole : Wydawnictwo Nowik, 2017.

Projekt okładki: Marta Wolna

PRZEJDŹ DO KATALOGU

Autor z pasją i zaangażowaniem, a także z towarzyszeniem barwnych i interesujących narracji tworzy opowieści o matematyce, wykorzystując klocki Lego jako inspirujący materiał, pozwalający budować modele różnych pojęć matematycznych. Czytając opowiadania i propozycje zadań, towarzyszy się Autorowi w odkrywaniu możliwości, jakie stwarzają klocki w procesie wizualizacji matematycznych zagadnień – od prostych dostępnych uczniom w szkole podstawowej – po trudne pojęcia prezentowane dopiero w szkole wyższej. Jednocześnie ma się wrażenie, że Autor, dzieląc się z Czytelnikiem swoimi odkryciami i twórczymi pomysłami, jest zaciekawiony jakie rozwiązania zaproponują młodzi odbiorcy, ale także rodzice, nauczyciele i opiekunowie, którzy zechcą pobawić się w taki sposób z dziećmi. Zachęcam Czytelników do podjęcia tego wyzwania i dzielenia razem z Autorem radości odkrywania i tworzenia matematyki oraz czerpania satysfakcji z pogłębionego jej rozumienia".

(Z przedmowy prof. UW dr hab. Małgorzaty Żytko)

Opis zaczerpnięty z okładki.Matma inaczej czyli Pomysły na przełamanie lekcyjnej rutyny
/ [Joanna Świercz].
Opole : Wydawnictwo Nowik, 2017.

Projekt okładki:: Marta Wolna

PRZEJDŹ DO KATALOGU


Szanowni Nauczyciele, drodzy Rodzice, o tym, że matematyka to ważny przedmiot wiemy wszyscy. Dzieci jednak nie zawsze są tego świadome. Autorka od lat urozmaica lekcje, pokazując uczniom, że nie jest to przedmiot, którego trzeba się bać, bo czy nie lepiej jest zaprzyjaźnić się z „matmą” niż walczyć z matematyką?
Książka Matma inaczej, czyli pomysły na przełamanie lekcyjnej rutyny prezentuje, jak wyglądają prowadzone przez Joannę Świercz lekcje matematyki, w których biorą udział dzieci i młodzież w wieku 10–15 lat. Publikacja zawiera pomysły i podpowiedzi, jak realizować trudne, a czasem i nudne tematy. Zaprezentowane są tu też metody do wykorzystania podczas lekcji powtórzeniowych. Zacznijcie je stosować, a sami zobaczycie jak bardzo zajęcia mogą się zmienić. Przekonajcie się, w jaki sposób można wykorzystać różnorakie narzędzia – i te najnowocześniejsze jak tablet czy smartfon, czy te bardziej „tradycyjne” – karty matematyczne, kości albo zaadaptowane na potrzeby zajęć gry planszowe, a nawet… packi na muchy.
Książka przyda się nauczycielom matematyki na lekcjach, ale także może stanowić inspirację na zajęcia dodatkowe. Zachęcamy do korzystania z niej w pracy z uczniami o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Mamy nadzieję, że proponowane pomysły sprawdzą się na obozach matematycznych, koloniach, zielonych szkołach i, że będą inspiracją do tworzenia własnych zabaw – nie tylko matematycznych.

Opis zaczerpnięty z okładki książkiCyferkowy zawrót głowy
/ Danuta Klimkiewicz
Kraków : Wydawnictwo Skrzat, Stanisław Porębski, 2016.

Ilustracje na okładce: Fotolia.com
Skład i projekt okładki: Jolanta Szczurek

PRZEJDŹ DO KATALOGU

„Cyferkowy zawrót głowy” to materiał opracowany zgodnie z aktualną podstawą programową i w oparciu o tematykę proponowaną w nowym elementarzu dla pierwszoklasistów przygotowanym przez MEN. Dziecko, rozwiązując ciekawe i różnorodne zadania, nauczy się dodawać i odejmować w zakresie 20, liczyć pieniądze, korzystać z zegara. Ponadto pozna dni tygodnia, nazwy miesięcy, jednostki miar i wag oraz znaki rzymskie. Książka może posłużyć jako dodatkowy materiał ćwiczeniowy do wykorzystania zarówno na lekcji, jak i w domu.

Opis książki zaczerpnięty ze strony internetowej Wydawnictwa Skrzat


Liczę : 6-7 lat
/ [aut. Jolanta Brzózka, Anna Jasiocha
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2016.

Projekt okładki: Joanna Plakiewicz

PRZEJDŹ DO KATALOGU

Znakomita publikacja dla 6–7-latków  wprowadzająca w magiczny świat matematyki.

Zawiera różnorodne ćwiczenia i zadania matematyczne, a ich rozwiązywanie pomaga nie tylko utrwalić zagadnienia omówione w szkole, lecz także ułatwia samodzielne  liczenie w zakresie poznanych liczb. Dzięki ćwiczeniom zawartym w publikacji takie zagadnienia, jak: stosunki przestrzenne, przeliczanie elementów w zbiorach, rozróżnianie figur geometrycznych, dodawanie, odejmowanie, a także mierzenie odcinków nie sprawią dzieciom żadnych trudności. To wiedza matematyczna wykorzystana i zastosowana w praktyce.

Atrakcyjne ilustracje, drzewka matematyczne, grafy sprawiają, że nauka jest przyjemna, a dzieci chętniej pracują z taką pomocą.

Publikacje z serii „Domowe ćwiczenia” opracowali eksperci WSiP z wieloletnim doświadczeniem metodycznym.

Opis książki zaczerpnięty ze strony internetowej Wydawnictw Szkolnych i PedagogicznychLiczę : 7-8 lat
/ [aut. Beata Kozyra]. 
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2016.

Projekt okładki: Joanna Plakiewicz

PRZEJDŹ DO KATALOGU


...To interesująca i pożyteczna propozycja uzupełnienia zajęć szkolnych, a także ciekawa forma pracy w domu... Ćwiczenia są napisane w kompetentny, profesjonalny sposób przez ekspertów z wieloletnim doświadczeniem metodycznym, znających potrzeby i specyfikę rozwoju dziecka.

...Przyjęte rodzaje ćwiczeń przygotowują i uczą dziecko systematyczności, a także dokładności...

Prof. dr hab. Iwona Czaja-Chudyba
Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków

Opis zaczerpnięty z okładki książki
 
 


Liczę : 8-9 lat
/ [aut. Dorota Zdunek]
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2016.

PRZEJDŹ DO KATALOGU

Domowe ćwiczenia. Liczę to znakomita publikacja dla 8–9-latków wprowadzająca w fascynujący świat matematyki.

Zgromadzono tu różnorodne zadania matematyczne – ich rozwiązywanie nie tylko pomaga utrwalić zagadnienia omówione w szkole, lecz także zachęca do samodzielnej pracy i sprawdzenia swoich umiejętności. Dzięki zadaniom zawartym w publikacji takie zagadnienia, jak: dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie, liczenie w zakresie 50 i 100, a także obliczenia kalendarzowe, mierzenie długości, określanie temperatury i obliczenia pieniężne nie sprawią dzieciom żadnych  trudności. To wiedza matematyczna zastosowana w praktyce.

Atrakcyjne ilustracje, drzewka matematyczne, grafy oraz kolorowe nalepki sprawiają, że nauka jest przyjemna, a dzieci chętniej  pracują z taką pomocą.

Publikacje z serii „Domowe ćwiczenia” opracowali eksperci WSiP z wieloletnim doświadczeniem metodycznym.

Opis książki zaczerpnięty ze strony internetowej Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych
 
 


Zadania dla asów : klasa 2 : dla siedmiolatków i ośmiolatków : ćwiczenia dodatkowe do matematyki
/ Jadwiga Stasica
Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017.

Okładka: Ewa Beniak-Haremska

PRZEJDŹ DO KATALOGU

Ćwiczenia te mogą być stosowane w szkole i w domu jako zadania uzupełniające, sprawdzające lub domowe. Obejmują zakres umiejętności i wiedzy przewidziany programem dla klasy 2. Można stosować je do pracy indywidualnej zarówno z dzieckiem zdolnym, jak i mającym trudności w nauce.

Opracowanie zgodne z aktualną podstawą programową.

Opis książki zaczerpnięty ze strony internetowej Oficyny Wydawniczej „Impuls”

 


Zadania dla asów : klasa 3 : dla ośmiolatków i dziewięciolatków : ćwiczenia dodatkowe do matematyki
/ Jadwiga Stasica
Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017.

Projekt okładki: Ewa Beniak-Haremska

PRZEJDŹ DO KATALOGU

Ćwiczenia te mogą być stosowane w szkole i w domu jako zadania uzupełniające, sprawdzające lub domowe. Obejmują zakres umiejętności i wiedzy przewidziany programem dla klasy 3. Można stosować je do pracy indywidualnej zarówno z dzieckiem zdolnym, jak i mającym trudności w nauce.

Opis zaczerpnięty ze wstępu.Tajemnice trójkątów arytmetycznych
/ Mieczysław Komorowski. Toruń : Wydawnictwo Aksjomat, 2017.

PRZEJDŹ DO KATALOGU

Istnieją takie problemy, które napotykając zaczynamy nad nimi pracować... W matematyce takimi problemami są chociażby twierdzenie Pitagorasa lub trójkąt Pascala. Ilekroć występują w literaturze, to wzbudzają zainteresowanie, pomimo wielu badań i dobrej ich znajomości. Zastanawiające jest to, że choć cechują się one dużą prostotą, to mają szerokie związki z całą matematyką oraz otaczającym nas światem. Wszystkie tematy poruszone w książce bazują na liczbach naturalnych.

Opis zaczerpnięty ze strony internetowej Wydawnictwa Aksjomat


Podstawy matematyki
/ Ian Stewart, David Tall
Warszawa : Prószyński Media, 2017.

Projekt okładki: Prószyński Media

PRZEJDŹ DO KATALOGU

Książka przeznaczona jest dla czytelników, którzy pragną przejść od matematyki szkolnej do w pełni rozwiniętego sposobu rozumowania matematyków zawodowych. Jest przeznaczona zarówno dla uczniów szkół średnich, rozważających pogłębianie wiedzy matematycznej, studentów pierwszych lat uniwersytetów i uczelni technicznych, jak i dla wszystkich osób poszukujących wglądu w fundamentalne idee i procesy myślowe matematyków.
Prezentowane w niej formalne podejście do matematyki budowane jest jako naturalna konsekwencja leżących u jej podstaw pojęć oraz idei. Poruszane w niej tematy obejmują: naturę myślenia matematycznego, przegląd intuicyjnego rozwoju takich pojęć, jak zbiory, relacje, funkcje, wprowadzenie do logiki w postaci praktykowanej przez matematyków, metody dowodzenia (łącznie z analizą sposobu zapisywania dowodu matematycznego), rozwój aksjomatycznych systemów liczbowych, poczynając od liczb naturalnych po konstrukcje liczb rzeczywistych i zespolonych, liczby kardynalne.

Opis zaczerpnięty z okładki.


 

do góry »  

drukuj  zapisz  
katalogi PROLIB
Moodle ibuk
Dostępne publikacje
katalogi PROMAX Bazy danych
BIP
elektroniczna biblioteka pedagogiczna
Organem prowadzącym dla Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej jest Samorząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
edupolis
ostatnia aktualizacja:
2018-09-24 11:02:20

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
 ul. Dąbrowskiego 4, 87-100 Toruń
Tel/fax: 056 6539756 email: biblioteka@bptorun.edu.pl
Godziny otwarcia od poniedziałku do piątku 10:00 - 19:00, soboty: 10:00 - 15:00

 

Projektowanie stron Toruń