plen
Dziecko niepełnosprawne


Książki


1. A f f o l t e r   F e l i c i e : Spostrzeganie, rzeczywistość, język. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1997. Sygnatury: 83720

2. A l d r i d g e   J a n : Jak żyć z poważnie chorym dzieckiem. – Kraków: Wydawnictwo WAM 2008. Sygnatury: 103721

3. A l y   M o n i k a : Dziecko specjalnej troski : pierwszy rok życia. - Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2002. Sygnatury: 90985, 91102

4. A s h t o n – S m i t h   J a c q u i, Cranmer Kathy : Uczymy się jeść i pić. Żyć z Autyzmem. - Warszawa: Fraszka Edukacyjna [2005]. Sygnatury:  96254

5. Autyzm wyzwaniem naszych czasów. Pod red. Tadeusza Gałkowskiego, Joanny Kossewskiej. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej 2004. Sygnatury: 95074

6. B ł e s z y ń s k i   J a c e k  J a r o s ł a w : Rodzina jako środowisko osób z autyzmem : aspekt wychowawczo-terapeutyczny. - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2005. Sygnatury: 96576

7. B o b k o w i c z – L e w a r t o w s k a   L u c y n a : Autyzm dziecięcy : zagadnienia diagnozy i terapii. - [Wyd.3]. - Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls" 2005. Sygnatury: Czyt 376

8. B r a u n e r   A l f r e d , Brauner Francoise : Postępowanie wychowawcze w upośledzeniu umysłowym. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1995. Sygnatury: 80752, 81036, 81258

9. C l a i b o r n e   P a r k   C l a r a : Oblężenie : rodzinna wyprawa w świat dziecka autystycznego. - Kraków: Wydawnictwo Literackie 2003. Sygnatury:  93263

10. Dziecko niepełnosprawne w rodzinie i szkole. Pod red. Elżbiety M. Minczakiewicz. - Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls" 2002. Sygnatury: Czyt   BPT   376

11. G a b o n y   P e t e r, Glasson Fiona : Uczymy się zasypiać. Żyć z Autyzmem. - Warszawa: Fraszka Edukacyjna [2005]. Sygnatury: 96249

12. Gdy jesteśmy rodzicami dziecka niepełnosprawnego : poradnik. - Kraków: Jak [1997?]. Sygnatury: 84323

13. G r a h a m   C h r i s : Uczymy się korzystać z toalety. Żyć z Autyzmem. - Warszawa: Fraszka Edukacyjna [2005]. Sygnatury: 96251

14. G r a n d i n   T e m p le : Myślenie obrazami oraz inne relacje z mojego życia z autyzmem. - Warszawa: Fraszka Edukacyjna : Fundacja Synapsis 2006.  Sygnatury: 99359

15. G r o d z k a   M a g d a l e n a : Dziecko autystyczne : dziennik terapeuty. - Wyd. 3. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2007. Sygnatury: 100916, 100917, 101517

16. G r u s z c z yk – K o l c z y ń s k a   E d y t a, Kulisiewicz Małgorzata, Zielińska Ewa : Dziecięca matematyka : książka dla rodziców i nauczycieli dzieci z wadą słuchu. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1999. Sygnatury: 89031, 89860

17. H a t t o n   B r e n d a : Uczymy się myć. Żyć z Autyzmem. - Warszawa: Fraszka Edukacyjna [2005]. Sygnatury:  96253

18. Ja i mój świat : historyjki społeczne. Pod red. Carol Gray, Abbie Leigh White. - Warszawa: Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna : Fundacja Synapsis 2005. Sygnatury: 96247, 102802

19. J a c k s o n   L u k e : Świry, dziwadła i Zespół Aspergera : przewodnik użytkownika dojrzewania. - Warszawa: Fraszka Edukacyjna: Fundacja Synapsis 2005. Sygnatury: 96258

20. Jak pomóc dzieciom słabowidzącym ? : poradnik dla rodziców, nauczycieli i studentów. Pod red. Władysławy Utnik, Anny Lisowskiej, Ewy Sękowskiej. - Lublin: Poli ART studio 1996. Sygnatury:  84893

21. J e g i e r   A n e t a : Mądrze się bawię, dobrze się uczę : przygotowanie dzieci niepełnosprawnych ruchowo do szkoły. - Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia 2007. Sygnatury: 103440, 103441

22. K a r á s k o v á   V l a s t a : ćwiczymy w domu : Ja i moje niepełnosprawne dziecko. - Wyd. 1 w jęz. pol. - Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2007. Sygnatury: 98441, 98442

23. K a r w o w s k a – S t r u c z y k   M a ł g o r z a t a : Wspieranie rodziny dziecka niepełnosprawnego umysłowo (w kontekście społecznych zmian). - Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls" 2003. Sygnatury:  93743

24. K a z a n o w s k i   Z d z i s ł a w : Środowisko rodzinne młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu lekkim. - Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2003. Sygnatury: 95353

25. K i e l i n   J a c e k : Jak pracować z rodzicami dziecka upośledzonego. - Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2002. Sygnatury: 90752 P

26. K o ś c i e l s k a   M a ł g o r z a t a : Dzieci z zespołem Downa. One Są Wśród Nas. - Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej 1999. Sygnatury: 87530

27. K o ś c i e l s k a   M a ł g o r z a t a : Oblicza upośledzenia. - Wyd. 2. - Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN 1998. Sygnatury: 80388, 84357, 84537

28. K o z u b s k a   A l i c j a : Opieka i wychowanie w rodzinie dziecka upośledzonego umysłowo w stopniu lekkim. - Bydgoszcz: Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego 2000. Sygnatury: 88572

29. K r u k – L a s o c k a   J o a n n a : Autyzm czy nie autyzm ? : problemy diagnozy i terapii pedagogicznej małych dzieci. - Wrocław: Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji 1999. Sygnatury: 86637

30. K w i a t k o w s k a   M a ł g o r z a t a : Zwyczajne towarzyszenie zamiast specjalnej troski. - Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej 2006. Sygnatury:  97768, 102201, 102782

31. M a c i a r z   A l e k s a n d r a, Drała Dorota : Dziecko autystyczne z zespołem Aspergera : studium przypadku. - Wyd. 3. - Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls" 2007. Sygnatury: Czyt 376

32. M a r k i e w i c z   K a t a r z y n a : Charakterystyka zmian w rozwoju umysłowym dzieci autystycznych. - Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2007. Sygnatury: 103048

33. M a r k i e w i c z   K a t a r z y n a : Możliwości komunikacyjne dzieci autystycznych. - Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2004. Sygnatury: 95068

34. M a r k s t e i n   D o r o t a : Jak być matką dziecka z zespołem Downa. - Toruń: Fundacja "Daj Szansę" 1999. Sygnatury: 86579, 95996

35. M i n c z a k i e w i c z   E l ż b i e t a   M a r i a : Gdy u dziecka rozpoznano zespół Downa : poradnik dla rodziców i wychowawców. - Kraków: Wyższa Szkoła Pedagogiczna 1995. Sygnatury: 81115

36. M i n c z a k i e w i c z   E l ż b i e t a   M a r i a, Grzyb Barbara, Gajewski Łukasz : Elementarz dla rodziców : dziecko ryzyka a wychowanie. - Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls" 2003. Sygnatury: 93062

37. M i n c z a k i e w i c z   E l ż b i e t a   M a r i a : Jak krok po kroku wprowadzać dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w świat zabawy i nauki. - Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls" 2006. Sygnatury: 97816, Czyt 101541

38. M i n c z a k i e w i c z   E l ż b i e t a   M a r i a : Jak pomóc w rozwoju dziecka z zespołem Downa : poradnik dla rodziców i wychowawców. - Kraków: Akademia Pedagogiczna 2001. Sygnatury: 89367

39. M ł y n a r s k a   M a ł g o r z a t a : Mów, Piotrek! : rozwijanie ustnej komunikacji językowej metodą psychostymulacyjną u dziecka z zespołem Downa. - Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls" 2002. Sygnatury: 92263

40. Modele zachowań oraz współpraca z dziećmi autystycznymi : poradnik dla rodziców i osób profesjonalnie zajmujących się problemem. Pod red. Catherine Marice. - Wyd. 2 popr. - Warszawa: Fundacja "Adama" 2007. Sygnatury: 102312

41. O l e c h n o w i c z   H a n n a : Dobre chwile z naszym dzieckiem : zabawy sprzyjające rozwojowi charakteru. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1997. Sygnatury: 83714

42. O l e c h n o w i c z   H a n n a : Dziecko własnym terapeutą : jak wspomagać strategie autoterapeutyczne dzieci z dysfunkcjami więzi osobistych. - Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN 1995. Sygnatury: 80389

43. O l e c h n o w i c z   H a n n a : Jaskiniowcy zagubieni w XXI wieku : praca terapeutyczna z małymi dziećmi. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1999. Sygnatury: 86550

44. O l e c h n o w i c z   H a n n a : Wokół autyzmu : fakty, skojarzenia, refleksje. Każdy Może Być Wielki. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 2004. Sygnatury: 94203, 94204

45. O l e c h n o w i c z   H a n n a : Wyzwalanie aktywności dzieci głębiej upośledzonych umysłowo : programy i metody. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1994. Sygnatury: 80052 P, 80527

46.Opowieści terapeutów. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1997. Sygnatury: 83715, 93073

47. Opowieści terapeutów - drugie. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 2000. Sygnatury: 88023, 93074

48. O s i k   D a n u t a : Rodzina w procesie socjalizacji dzieci niewidomych. - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 2000. Sygnatury: 88681

49. P i s u l a   E w a : Małe dziecko z autyzmem. - Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2005. Sygnatury: 95844

50. P i s u l a   E w a : Rodzice i rodzeństwo dzieci z zaburzeniami rozwoju. - Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2007. Sygnatury: 102489

51. Płacz bez łez : listy rodziców dzieci autystycznych. Pod red. Magdaleny Grodzkiej-Gużkowskiej. - Warszawa: Prószyński i S-ka [2007?]. Sygnatury: 98351

52. R a n d a l l   P e t e r, Parker Jonathan : Autyzm : jak pomóc rodzinie. - Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2001. Sygnatury: 90122

53. Rodzina z dzieckiem z niepełnosprawnością. Pod red. Ewy Pisuli, Doroty Danielewicz. - Gdańsk: Wydawnictwo "Harmonia" 2007. Sygnatury: 99925,  100323, 100334

54. Rozwój daje radość : terapia dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim. - Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 1999. Sygnatury: 85916

55. R o ż n o w s k a   K r y s t y n a : Dziecko z zespołem Downa : jaka to musi być miłość. - Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2007. Sygnatury: 100188, 102070

56. S a k o w i c z – B o b o r y k o   A g n i e s z k a : Rodzina jako realizator potrzeb rehabilitacyjnych dzieci niepełnosprawnych. - Białystok: Trans Humana 2005. Sygnatury: 97631

57. S c h a e f e r   N i c o l a : Czy ona wie, że żyje?. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1999.  Sygnatury: 90113

58. S e a c h   D., Lloyd  M., Preston M. : Pomóż dziecku z... autyzmem. - Warszawa: Wydawnictwo K.E. Liber 2006. Sygnatury: Czyt 376

59. S m e r e k a   T o m a s z : Pomyśl, Piotrek! : rozwijanie myślenia metodą psychostymulacyjną u dziecka z zespołem Downa. - Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls" 2002. Sygnatury: 92014

60. S o b o l e w s k a   A n n a : Cela : odpowiedź na zespół Downa. - Warszawa: W.A.B. 2002. Sygnatury: 91005

61. S t i r l i n g   J a n e t : Uczymy się bawić. Żyć z Autyzmem. - Warszawa: Fraszka Edukacyjna, Fundacja Synapsis [2005]. Sygnatury: 96255

62. Stymulacja psychoruchowego rozwoju dzieci o obniżonej sprawności umysłowej. Prace Monograficzne / Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej. - Kraków: Akademia Pedagogiczna 2001. - nr 195. Sygnatury: 81542 P, 89064

63. S z a t m a r i   P e t er : Uwięziony umysł : opowieści o ludziach z autyzmem. - Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak 2007. Sygnatury: 98350

64. T a y l o r   B i l l , Waters Gay: Uczymy się wychodzić z domu. Żyć z Autyzmem. - Warszawa: Fraszka Edukacyjna, Fundacja Synapsis [2005]. Sygnatury: 96250

65. U źródeł rozwoju dziecka : o wspomaganiu rozwoju prawidłowego i zakłóconego : praca zbiorowa. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1999. Sygnatury: 70712, 70713, 86390

66. W a t e r s   G a y : Uczymy się dawać sobie radę z trudnymi zachowaniami. Żyć z Autyzmem. - Warszawa: Fraszka Edukacyjna, Fundacja Synapsis [2005]. Sygnatury: 96256

67. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole : poradnik dla organizatorów działań, dla terapeutów oraz dla rodziców. Pod red. Teresy Serafin. - Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu 2005. Sygnatury: 96269,   96270, 96271, Czyt 376

68. W i l l i a m s  D o n n a : Nikt nigdzie : niezwykła autobiografia autystycznej dziewczynki. - Warszawa: Fraszka Edukacyjna, Fundacja Synapsis 2005. Sygnatury: 96257

69. Wspomaganie rozwoju dzieci ze złożonymi zespołami zaburzeń. Pod red. Andrzeja Twardowskiego. - Poznań: Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego 2005. Sygnatury: 97769

70. Wybrane formy terapii i rehabilitacji osób z autyzmem. Pod red. Ewy Pisuli, Doroty Danielewicz. - Wyd. 2. - Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls" 2008. Sygnatury: 103251

71. Y e l l o p   C a r o l : Uczymy się ubierać. Żyć z Autyzmem. - Warszawa: Fraszka Edukacyjna, Fundacja Synapsis [2005]. Sygnatury: 96248

72. Y e l l o p   C a r o l : Uczymy się żyć w rodzinie. Żyć z Autyzmem. - Warszawa: Fraszka Edukacyjna, Fundacja Synapsis [2005]. Sygnatury: 96252

73. Z a s ę p a   E w a : Rozwój intelektualny dzieci z zespołem Downa. - Warszawa: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej 2003. Sygnatury: 93736

74. Zespół Aspergera w okresie dojrzewania: wzloty, upadki i cała reszta. Pod red. Liane Holliday Willey. - Warszawa: Fraszka Edukacyjna : Fundacja SYNAPSIS 2006. Sygnatury: 99360

75. Z i ą t e k   K r y s t y n a : Dziecko niepełnosprawne ruchowo na drodze do niezależności. - Warszawa: Stowarzyszenie Spokojne Jutro [2004]. Sygnatury: 94749, 99427

76. Ż y t a   A g n i e s z k a : Rodzeństwo osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną. - Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls" 2004. Sygnatury: 96176


Artykuły z czasopism


2000

1. (B.G.) / Wykorzystanie koncepcji pedagogicznej Marii Montessori do wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego intelektualnie. Cz. 1 // Wspólne Tematy. - 2000, nr 6, s. 9-14
2. (B.G.) / Wykorzystanie koncepcji pedagogicznej Marii Montessori do wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego intelektualnie. Cz. 2 // Wspólne Tematy. - 2000, nr 7-8, s. 12-16, bibliogr.
3. Binięda, Ewa / Zespół wypalenia się sił u rodziców dzieci niepełnosprawnych // Wychowanie na co dzień. - 2000, nr 1/2, s. 15-18
4. Turowski, Stanisław / Jeszcze o rodzicach dzieci niepełnosprawnych // Wychowanie na co dzień. - 2000, nr 12, s. 27-28

2001

1. Pielucha, Mariusz / Stosunki wewnątrzrodzinne z dzieckiem z zespołem Downa // Nasze Forum. - 2001, nr 2, s. 20-25
2. Szoć, Krystyna, Raszewska, Maria / O współpracy z rodzicami dzieci niepełnosprawnych // Szkoła Specjalna. - 2001, nr 3, s. 169-172

2002

1.  Janiszewska-Nieścioruk, Zdzisława / Samoocena dzieci lekko niepełnosprawnych intelektualnie // Szkoła Specjalna. - 2002, nr 1, s. 9-16
2.Minczakiewicz, Elżbieta Maria / Wsparcie społeczne rodziny jako czynnik modelujący i kształtujący więzi w rodzinie wychowującej dziecko z głębszą niepełnosprawnością intelektualną // Roczniki Pedagogiki Specjalnej. - 2002, T. 12/13, s. 268-293
3. Rzeźnicka-Krupa, Jolanta / Manualne i graficzne systemy wspomagające komunikację i możliwości ich stosowania przez osoby niepełnosprawne intelektualnie // Szkoła Specjalna. - 2002, nr 2, s. 80-86

2003

1. Awdziewicz, Joanna, Jegier, Aneta / Zadania rehabilitacji realizowane w domu pomocy społecznej // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2003, nr 2, s. [71]-79
2. Baczała, Ditta / Seksualność młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie // Nowe w Szkole. - 2003, [nr] 11, s. 14, 15, 16
3. Bidziński, Karol / Wartości młodzieży niepełnosprawnej ruchowo i jej pełnosprawnych rówieśników // Ruch Pedagogiczny. - 2003, nr 5/6, s. 69-79
4. Buszka, Marzena / Edukacja komunikacyjna dzieci niepełnosprawnych : wychowanie komunikacyjne w zespołach edukacyjno-terapeutycznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile // Wychowanie Komunikacyjne. - 2003, nr 5, s. 6-7
5. Chwaszczewska, Joanna / Fascynujący świat Sali Doświadczania Świata // Klanza w Szkole. - 2003, nr 2, s. 29-32
6. Ciechomska, Monika / Dysfunkcja wzroku i wsparcie społeczne jako czynniki nabywania siły psychicznej // Szkoła Specjalna. - 2003, nr 2, s. 82-92
7. Czerwińska, Kornelia / Diagnoza i terapia małego dziecka niewidomego i słabo widzącego ze sprzężoną niepełnosprawnością // Szkoła Specjalna. - 2003, nr 5, s. 307-312
8. Dąbrowska, Małgorzata / Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców dzieci z dysfunkcjami rozwoju // Rewalidacja. - 2003, nr 1, s. [71]-80
9. Domagalska, Karolina / Prawo do inteligencji // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 4, s. 51-54
10. Dybińska, Ewa / Nauka pływania dzieci z dziecięcym porażeniem mózgowym // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2003, [nr] 3, s. 28-32
11. Dziewięcka, Beata / Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2003, nr 8, s. 21
12. Gąstoł, Barbara / Witajcie w świecie krakowskich legend // Klanza w Czasie Wolnym. - 2003, nr 1, s. 14-16
13. Głodkowska, Joanna / Przestrzeń rehabilitacyjna w otoczeniu osób z niepełnosprawnością intelektualną - ujęcie koncepcyjne // Ruch Pedagogiczny. - 2003, nr 5/6, s. 7-23
14. Jakubowska, Iwona / Możemy pomóc! // Wychowawca. - 2003, nr 9, s. 24-25
15. Jegier, Aneta / Możliwości usprawniania dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym // Szkoła Specjalna. - 2003, nr 2, s. 114-120
16. Jegier, Aneta / Usprawnianie funkcjonowania psychoruchowego dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD) // Rewalidacja. - 2003, nr 1, s. [36]-54
17. Kluczyńska, Sylwia / Dodaj skrzydeł swojemu dziecku // Integracja. - 2003, nr 5, s. 36-37
18. Kłossowska, Elżbieta / Terapia podczas spaceru // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2003, nr 30/31, s. 27
19. Kołodziej, Dagmara / Masaż dźwiękiem mis tybetańskich w terapii logopedycznej osób z wieloraką niepełnosprawnością // Rewalidacja. - 2003, nr 1, s. 88-91
20. Kopras, Jerzy / Poznać świat dotykiem // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2003, nr 28, s. 22-23
21. Łapińska, Edyta / Spotkania Porannego Kręgu a zaspokajanie potrzeb psychicznych osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębszym // Szkoła Specjalna. - 2003, nr 5, s. 300-304
22. Parchomiuk, Monika / Radzenie sobie w sytuacjach trudnych przez rodziców dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2003, nr 3, s. 61-68
23. Pielucha, Danuta, Pielucha Mirosław / Dziecko niepełnosprawne w rodzinie // Nasze Forum. - 2003, nr 3-4, s. 67-70
24. Pisula, Ewa / Rodzice a niepełnosprawne dziecko // Niebieska Linia. - 2003, nr 4, s. 9-12
25. Sendyk, Marzena / Przeżycia emocjonalne rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju // Nasze Forum. - 2003, nr 1-2, s. 41-44
26. Sowa, Józef / Podmiotowa rola rodziców w procesie rehabilitacji // Nasze Forum. - 2003, nr 1-2, s. 16-25

2004

1. Balcerek-Bunio, Beata / Historia jednej zabawki, czyli jak efektywnie pomagać dziecku niepełnosprawnemu w jego rozwoju // Rewalidacja. - 2004, nr 1, s. 62-67
2. Baranowicz, Krystyna / Społeczna gotowość dzieci niepełnosprawnych do integracji edukacyjnych // Szkoła Specjalna. - 2004, nr 4, s. 293-303
3. Bartycha, Joanna / Sposoby notacji znaków polskiego języka migowego // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 9, s. 52-55
4. Baszura, Katarzyna / Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem działań teatralnych // Wychowanie na co dzień. - 2004, nr 3, wkładka metodyczna, s. I-IV
5. Berdzik, Joanna, Pleśniar, Marek / Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci : nowe zadanie dla oświaty // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 4, s. 46-48
6. Binnebesel, Bernadeta / Spotkania z rodzicami jako element procesu edukacyjno-terapeutycznego szkoły specjalnej // Wychowanie na co dzień. - 2004, nr 12, wkładka metodyczna, s. I-VII
7. Bogucka, Jadwiga, Lipczycka, Marta / Dwa światy // Twórcza Szkoła. - 2004, nr 3, s. 5-8
8. Fuerst, Hanna / Wykorzystanie oprogramowania edukacyjnego na zajęciach edukacyjno-terapeutycznych z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym // Wychowanie na co dzień. - 2004, nr 3, wkładka metodyczna, s. IV-VII
9. Giryński, Andrzej / Poczucie samotności dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w zależności od postaw rodzicielskich // Szkoła Specjalna. - 2004, nr 1, s. 3-18
10. Grzeszczyk, Sławomir / Kinezyterapia dzieci niepełnosprawnych umysłowo // Wspólne Tematy. - 2004, nr 4, s. 15-19
11. Herzyk, Ewa / Integracja uczniów z oddziału edukacyjno-terapeutycznego // Rewalidacja. - 2004, nr 2, s. [75]-79
12. Jegier, Aneta / Szanse dzieci z porażeniem mózgowym // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 1, s. 52-56
13. Juszczyk, Stanisław / Edukacja i rewalidacja osób niepełnosprawnych wspomagana technologią informacyjną // Chowanna. - 2004, T. 1, s. [115]-130
14. Kiślak, Marek / Trud stawania się człowiekiem // Twórcza Szkoła. - 2004, nr 3, s. 12-13
15. Kopras, Jerzy / Wprowadzenie dziecka niepełnosprawnego umysłowo w nowe sytuacje społeczne // Szkoła Specjalna. - 2004, nr 1, s. 59-61
16. Kordzińska-Młynarska, Zuzanna / Pójdziemy kiedyś na długi spacer // Charaktery. - 2004, nr 10, s. 34-35
17. Kret, Lucyna / Witaj, Mikołaju! : scenariusz zajęć dla dzieci o obniżonej sprawności umysłowej // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2004, nr 46, Wyzwania oświatowe, s. VII
18. Kuczyńska-Kwapisz, Jadwiga / Nowe trendy w tyflopedagogice - prace naukowo-badawcze i publikacje // Szkoła Specjalna. - 2004, nr 1, s. 32-36
19. Kupisiewicz, Małgorzata / Wychowanie ekonomiczne w rodzinach dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Wyniki badań i wnioski // Szkoła Specjalna. - 2004, nr 3, s. 163-173
20. Kurzawa, Sabina / Różne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych i upośledzonych umysłowo // Kwartalnik Edukacyjny. - 2004, [nr] 3/4, s. 75-83
21. Lachowicz, Bernadeta, Orłowska-Nobik, Ewa / Działalność edukacyjno-terapeutyczna i rewalidacyjna szkoły specjalnej : (z doświadczeń Zespołu Szkół nr 26 w Toruniu) // Wychowanie na co dzień. - 2004, nr 3, s. 13-14
22. Lech, Anna / Terapia plastyką // Nowe w Szkole. - 2004, [nr] 4, s. 11-13
23. Loska, Magdalena / Niewerbalne metody porozumiewania się dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością // Wspólne Tematy. - 2004, nr 2, s. 27-34
24. Łukawska, Magdalena, Zawadzka, Anna / Rola komputera w życiu dziecka specjalnej troski // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2004, nr 1, s. 56-58
25. Maciarz, Aleksandra / Problemy emocjonalne matek dzieci niepełnosprawnych // Nasze Forum. - 2004, nr 1/2, s. 9-14
26. Maciarz, Aleksandra / Znaczenie więzi emocjonalno-społecznych w tworzeniu macierzyństwa dla niepełnosprawnego dziecka // Szkoła Specjalna. - 2004, nr 2, s. 83-87
27. Majewski, Tadeusz / Problemy dzieci i dorosłych osób głuchoniewidomych // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2004, nr 1, s. [32]-45
28. Marek-Ruka, Marianna / Media w życiu osób niepełnosprawnych // Szkoła Specjalna. - 2004, nr 3, s. 185-194
29. Matusiak, Joanna / Dzieci z zespołem Turnera // Życie Szkoły. - 2004, nr 3, s. 57(185)-59(187)
30. Mazanek, Ewa / Wykorzystanie terapii zajęciowej w wyrównywaniu deficytów psychomotorycznych u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym // Wspólne Tematy. - 2004, nr 1, s. 10-21
31. Mazur, Dorota / Teatrzyk kukiełkowy w świetle usprawniania bio-psycho-społecznego dzieci specjalnej troski // Wspólne Tematy. - 2004, nr 3, s. 22-26
32. Miłkowska-Pawęzowska, Mirosława / Rehabilitacja dzieci z zespołem Retta za pomocą hipoterapii // Wspólne Tematy. - 2004, nr 3, s. 27-31
33. Morkisz, Maria / Zajęcia korekcyjne dla dziecka z niedosłuchem // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 6, s. 48-51
34. Nieciecka, Hanna / Przypadek edukacyjny : praca indywidualna z dzieckiem z porażeniem mózgowym // Głos Nauczycielski. - 2004, nr 23, s. 13-14
35. Okarmus, Aleksandra / Nowe pomoce dydaktyczne dla niewidomych // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2004, nr 4, s. [78]-81
36. Olechowska, Agnieszka / Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 1, s. 28-30
37. Pachowicz, Matylda / Niepełnosprawni i my - jesteśmy tacy sami // Polonistyka. - 2004, nr 3, s. 45(173)-48(176)
38. Paderewska, Alicja / Chcę być aktywny : propozycje dla rodziców // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2004, nr 36, Wyzwania oświatowe, s. X
39. Paderewska, Alicja / Jak pracuję z rodzicami w przedszkolu // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2004, nr 42, s. 18
40. Pałgan, Iwona / Kształcenie i adaptacja młodzieży niepełnosprawnej w Polsce na tle doświadczeń krajów europejskich // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2004, nr 4, s. [60]-65
41. Płatek, Edyta / Nietypowe pomoce dydaktyczne // Rewalidacja. - 2004, nr 1, s. 108-115
42. Przybylska, Ewa / Nie mów dziecku : jacy jesteśmy nieszczęśliwi! // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 1, s. 7-9
43. Pura, Maria / Moje spotkania z dzieckiem autystycznym // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 3, s. 1-3
44. Raszewska, Maria / Folia bąbelkowa - niepozorny sprzymierzeniec terapeuty // Rewalidacja. - 2004, nr 1, s. 115-120
45. Raszewska, Maria / Folia bąbelkowa : praca w grupie integracyjnej // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 5, s. 45(301)-48(304)
46. Raszewska, Maria / Nietypowi muzyczni pomocnicy // Klanza w Zabawie i Edukacji Dzieci. - 2004, nr 1, s. 3-7
47. Sidorczuk, Dorota / Ośrodki specjalne - integracja czy izolacja dzieci niepełnosprawnych? // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2004, nr 3, s. [39]-51
48. Skoczylas, Anna / Ola // Rewalidacja. - 2004, nr 2, s. [88]-93
49. Skowroński, Bartłomiej / Cechy osobowości chłopców z zespołem Downa w wieku 12-14 lat, ich rówieśników niepełnosprawnych umysłowo bez zespołu Downa oraz o prawidłowym rozwoju umysłowym // Szkoła Specjalna. - 2004, nr 2, s. 88-101
50. Reichmann, Werner / Współpraca pomiędzy rodzicami dziecka niepełnosprawnego intelektualnie a fachowo pomagającymi - ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań instytucjonalnych. Cz. 1 // Wspólne Tematy. - 2004, nr 4, s. 40-48
51. Reichmann, Werner / Współpraca pomiędzy rodzicami dziecka niepełnosprawnego intelektualnie a fachowo pomagającymi - ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań instytucjonalnych. Cz. 2 // Wspólne Tematy. - 2004, nr 5, s. 13-20
52. Sobolewska, Anna / Nie tacy sami : życie z dzieckiem niepełnosprawnym / rozm. przepr. Anna Mateja // Tygodnik Powszechny. - 2004, nr 3, s. 5
53. Steller, Żaneta / Style radzenia sobie ze stresem a ocena własnej sytuacji życiowej przez matki dzieci z niedorozwojem umysłowym // Studia Edukacyjne. - 2004, nr 6, s. 229-242
54. Suchcicka, Ewa / Dobra szkoła specjalna w oczach rodziców dzieci niepełnosprawnych intelektualnie // Rewalidacja. - 2004, nr 1, s. [15]-22
55. Szmuniewska, Helena / Praca z dziećmi z porażeniem mózgowym // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 1, s. 57-61
56. Szumski, Grzegorz / Prawo rodziców do wyboru formy kształcenia dzieci niepełnosprawnych - mechanizm regulacyjny, wartość samoistna czy ideologia? // Szkoła Specjalna. - 2004, nr 4, s. 266-272
57. Szymczak, Iwona / Wpływ i rola rodziny w kształtowaniu się sfery seksualnej u dziecka niepełnosprawnego intelektualnie // Oligokatecheza. - 2004, nr 4, s. 10-14
58. Trudny dialog : o porozumieniu pomiędzy rodzicami a nauczycielami dziecka niepełnosprawnego umysłowo // Na Temat. - 2004, [z.] 3, s. 8-13
59. Tuliszkiewicz, Ewa, Sieczkarek, Iwona / Wykorzystanie metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne w zajęciach ruchowych w grupach rewalidacyjno-wychowawczych // Rewalidacja. - 2004, nr 1, s. [96]-101
60. Warś, Katarzyna / Refleksje dotyczące komunikacji symbolami Blissa // Szkoła Specjalna. - 2004, nr 1, s. 47-48
61. Wolski, Andrzej / Ku dorosłości // Rewalidacja. - 2004, nr 1, s. [4]-14
62. Wołoszyn, Małgorzata / Jak wspierać rodziców niepełnosprawnego dziecka // Wiadomości, Głosy, Rozmowy o Szkole. - 2004, nr 9. Dodatek: Wychowawca. - 2004, nr 9, 5-6
63. Wroniszewska, Elżbieta / Teatr dzieci niepełnosprawnych drogą do rozwoju, sukcesu i radości // Rewalidacja. - 2004, nr 1, s. 120-126
64. Wrótniak, Urszula / Refleksje nad rozwojem społecznym dziecka niepełnosprawnego intelektualnie w kontekście przygotowania go do podjęcia roli ucznia // Chowanna. - 2004, T.1, s. [51]-60
65. Zalewski, Mirosław / Logorytmika jako jedna z wielu form muzykoterapii aktywnej w kontekście komunikacji pozawerbalnej osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną // Wspólne Tematy. - 2004, nr 3, s. 17-22
66. Zalewski, Mirosław / Od stymulacji do interakcji - logorytmika jako metoda wspomagająca rozwój komunikacji pozawerbalnej osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną : aspekt praktyczny // Wspólne Tematy. - 2004, nr 4, s. 34-39
67. Zarębska, Grażyna / Z praktyki pedagogicznej : wspieranie rozwoju dziecka niepełnosprawnego intelektualnie // Przegląd Edukacyjny. - 2004, [nr] 2, s. 8-10
68. Żoga, Jolanta / Praca metodą VIT z rodziną dziecka z czterokończynowym porażeniem mózgowym // Rewalidacja. - 2004, nr 1, s. 22-29
69. Żyta, Agnieszka / Integracja wewnętrzna oraz stosunki międzyosobowe w rodzinach wychowujących dzieci z głębszą niepełnosprawnością intelektualną // Wychowanie na co dzień. - 2004, nr 12, s. 13-17

2005

1. Błotnicka, Małgorzata / Dziecko autystyczne jest jak przybysz z innej planety // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 1, s. 79-91
2. Domagała-Zyśk, Ewa / Program terapeutyczny magic circle jako forma podnoszenia umiejętności społecznych uczniów z niepełnosprawnością i zagrożonych niepowodzeniem szkolnym // Szkoła Specjalna. - 2005, nr 1, s. 58-62
3. Domarecka-Malinowska, Elżbieta / Edukacja osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim - próba oceny dokonań pedagogicznych // Szkoła Specjalna. - 2005, nr 2, s. 93-101
4. Dudziak, Bronisława / Postawy wobec osób niepełnosprawnych a zbliżenia i dystanse w klasach integracyjnych // Kwartalnik Edukacyjny. - 2005, [nr] 1, s. 14-21
5. Dzwola, Jacek / Sytuacja rodziny wychowującej dziecko niepełnosprawne // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2005, nr 4, s. 91-102
6. Grochowska, Joanna / Autyzm dziecięcy - diagnoza i terapia // Oligokatecheza. - 2005, nr 1, s. 4-11
7. Idzikowski, Grzegorz / Rodzice o swoich dzieciach z autyzmem // Wiadomości, Głosy, Rozmowy o Szkole. - 2005, nr 7/8. Dodatek: Wychowawca. - 2005, nr 47, 1-4
8. Janiszewska-Nieścioruk, Zdzisława / Społeczna (dez)akceptacja seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną // Szkoła Specjalna. - 2005, nr 2, s. 120-125
9. Kapusta, Edyta / Logopedyczna grupa wsparcia dla rodziców // Wiadomości, Głosy, Rozmowy o Szkole. - 2005, nr 5. Dodatek: Wychowawca. - 2005, nr 45, 1-2
10. Michalska, Lidia / Marku, powiedz... // Rewalidacja. - 2005, nr 1, s. [19]-31
11. Minczakiewicz, Elżbieta, Maria / "Teatr z łyżki" jako impresja twórcza dzieci i dorosłych partnerów w dialogowo-komunikacyjnej symbiozie // Rewalidacja. - 2005, nr 1, s. [71]-75
12. Minczakiewicz, Elżbieta, Maria / Stymulująca funkcja zabawy w przezwyciężaniu trudności i zaburzeń w zachowaniu u dzieci z deficytami rozwoju // Rewalidacja. - 2005, nr 1, s. [54]-70
13. Pakuła, Zofia / Moje życie z niepełnosprawnym dzieckiem // Społeczeństwo dla Wszystkich. - 2005, nr 3-4, s. 31-33
14. Parchomiuk, Monika / Nowe szanse dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2005, nr 2, s. 15-25
15. Pieróg, Marta / Zabawy dziecka autystycznego // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 7, s. 30-34
16. Pisula, Ewa / Dzień za dniem // Bardziej Kochani. - 2005, nr 3, s. 9-18
17. Pisula, Ewa, Głowacki, Mateusz / Spostrzeganie przez rodziców wczesnego rozwoju dzieci z autyzmem // Psychologia Rozwojowa. - 2005, T. 10, nr 3, s. 125-134
18. Paruszewska, Iwona / Kształtowanie typów osobowości dzieci w wieku przedszkolnym // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 1, s. 48-55
19. Prusko, Ludmiła, Arkuszewska, Ewa / Szkolne grupy wsparcia // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 1, s. 26-31
20. Przybysz, Anna / Niepełnosprawni w systemie oświatowym UE // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 1, s. 11-15
21. Pyrka-Majerkiewicz, Małgorzata / Jeździectwo jako sport osób niepełnosprawnych // Szkoła Specjalna. - 2005, nr 2, s. 138-148
22. Raszewska, Maria / Kamienna terapia // Rewalidacja. - 2005, nr 1, s. [76]-80
23. Reichmann, Werner / Doświadczanie Świata : zabawy i ćwiczenia z piaskiem dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie // Wspólne Tematy. - 2005, nr 5, s. 34-37
24. Sidor, Bożena / Normalni i nienormalni // Bardziej Kochani. - 2005, nr 4, s. 24-25
25. Sidor, Bożena / Psychospołeczne funkcjonowanie młodzieży posiadającej rodzeństwo z niepełnosprawnością umysłową // Szkoła Specjalna. - 2005, nr 1, s. 3-18
26. Sowa, Józef / Jak pomóc dziecku niepełnosprawnemu? // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 1, s. 32-38
27. Sowa, Józef / Przestrzeń życiowa w procesie rehabilitacji osoby niepełnosprawnej // Rewalidacja. - 2005, nr 1, s. [4]-18
28. Sowińska, Elżbieta, Ulik, Barbara / Praca z dzieckiem autystycznym // Wiadomości, Głosy, Rozmowy o Szkole. - 2005, nr 1. Dodatek: Wychowawca. - 2005, nr 43, 1-8
29. Starościak, Magdalena / Dwadzieścia jeden przykazań dla rodziców // Bardziej Kochani. - 2005, nr 4, s. 11-15
30. Szczepaniak, Anna / Stosunek rodziców do przyszłości dziecka niepełnosprawnego - wstępne wyniki badań // Edukacja. - 2005, nr 2, s. 35-42
31. Szostakiewicz-Lasota, Barbara / Arteterapia jako jedna z form aktywizacji osób niepełnosprawnych // Rewalidacja. - 2005, nr 1, s. 80-89
32. Tomaszek, Bożena / Integracja w nauczaniu // Remedium. - 2005, nr 4, s. 10-11
33. Wasyluk, Irena / Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze // Rewalidacja. - 2005, nr 1, s. [106]-108
34. Żemła, Katarzyna / Adaptacja dzieci - pacjentów do warunków sanatorium // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 2, s. 35-38

2006

1. Czarnocka, Marzena / Po jednej stronie barykady // Bardziej Kochani. - 2006, nr 2, s. 23-26
2. Dwa kroki w przód, jeden w tył.../ Światło i Cienie. - 2006, nr 1, s. 34-37
3. Masłowiecka, Agnieszka / Radzenie sobie ze stresem przez matki dzieci z upośledzeniem umysłowym // Psychologia Rozwojowa. - 2006, t. 11, nr 1, s. 119-130
4. Mielczarek, Andrzej, Czarnecka, Agnieszka / Rola rodziny w wychowaniu niepełnosprawnego dziecka // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2006, nr 1, s. 48-60
5. Migas Agata Izabela / Rodzinne uwarunkowania wychowawcze dzieci z zespołem mózgowego porażenia dziecięcego // Wspólne Tematy. - 2006, nr 1, s. 20-29
6. Nowak-Lipińska, Kazimiera / Czego Jaś się nie nauczy... // Bardziej Kochani. - 2006, nr 4, s. 12-17
7. Parchomiuk, Monika / Obraz siebie a wsparcie społeczne rodziców dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym // Przegląd Psychologiczny. - 2006, nr 2, s. 189-201
8. Piszczek, Maria / Grupy samopomocy i wsparcia (część 2) // Rewalidacja. - 2006, nr 2, s. 17-29
9. Słowińska, Halina / Szanować w dziecku... człowieka // Bardziej Kochani. - 2006, nr 3, s. 14-15
10. Starościak, Magdalena / Utrzymać równowagę - skuteczne strategie postępowania dla rodziców // Rewalidacja. - 2006, nr 1, s. 44-50
11. Suchcicka, Ewa / Edukacja według rodziców // Bardziej Kochani. - 2006, nr 2, s. 27-31
12. Żyta, Agnieszka / Rzeczą rodziców jest... błądzić // Bardziej Kochani. - 2006, nr 3, s. 10-13

2007

1. Dąbrowska, Anna / Przełamując stres // Bardziej Kochani. - 2007, nr 1, s. 10-13
2. Gajda, Magdalena / Niepełnosprawne dziecko w rodzinie - część II // Integracja. - 2007, nr 3, s. 46-47
3. Grzegorzewska, Iwona / Jak pracować z terapeutą własnego dziecka // Bardziej Kochani. - 2007, nr 3, s. 22-24
4. Krasiejko, Izabela / Forum internetowe - pomoc i samopomoc dla rodzin osób niepełnosprawnych // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2007, nr 1, s. 33-48
5. Kuskowski, Mariusz / Rodzina i terapeuci jako środowiska terapeutyczne dziecka niepełnosprawnego intelektualnie // Wspólne Tematy. - 2007, nr 5, s. 27-30
6. Kwiatkowska, Małgorzata / Ucz się dziecko, ucz : rozważania o efektywności // Bardziej Kochani. - 2007, nr 1, s. 25-31
7. Lohe, Markus / Kształtowanie wspomagającej interakcji z rodzicami dziecka niepełnosprawnego intelektualnie // Wspólne Tematy. - 2007, nr 6, s. 33-41
8. Łazowska-Szczecińska, Joanna, Podgórska-Jachnik Dorota / Wsparcie technologiczne dziecka niesłyszącego w USA, a autonomia decyzji rodziców // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2007, nr 3, s. 90-101
9. Milewska, Krystyna / Na imię mam ASPIE // Charaktery. - 2007, nr 11, s. 66-69
10. Niklewska, Anna / Problemy rozwojowe oraz adaptacyjne osób dotkniętych autyzmem // Nasze Forum. - 2007, nr 3-4, s. 63-74
11. Olechnowicz, Hanna / Autyzm jako proces przeciwdziałania eskalacji zaburzeń // Rewalidacja. - 2007, nr 2, s. 3-14
12. Reichmann, Werner / Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym a fachowo pomagający. Część III - Dziecko zdrowe obok niepełnosprawnego intelektualnie // Wspólne Tematy. - 2007, nr 2, s. 46-52
13. Wójciak, Maria / Idea integracji // Bardziej Kochani. - 2007, nr 1, s. 21-24
14. Zakrzewska, Elżbieta / Piętno upośledzenia // Bardziej Kochani. - 2007, nr 3, s. 18-21

2008

1. Czy naprawdę rozumiemy niepełnosprawnego intelektualnie? Sugestie dla fachowych opiekunów i dla rodziców : część I // Wspólne Tematy. - 2008, nr 3, s. 44-49
2. Czy naprawdę rozumiemy niepełnosprawnego intelektualnie? Sugestie dla fachowych opiekunów i dla rodziców : część II // Wspólne Tematy. - 2008, nr 4, s. 22-32
3. Gelleta-Mac, Izabela / Dzieci z autyzmem // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 4, s. 36-39
4. Janocha, Joanna, Janocha Andrzej / Wsparcie rodziny; rozm. przepr. Barbara Ewa Abramowska // Społeczeństwo dla Wszystkich. - 2008, nr 2, s. 18-21
5. Kamińska, Ewelina, Kolenda, Anna / Zrozumieć autyzm // Integracja. - 2008, nr 2, s. 66-70
6. Stopyra, Sawrina / Motyl uwięziony w ciemnościach // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 1, s. 143-147
7. Szabała, Beata / Postawy rodzicielskie matek dzieci niepełnosprawnych // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2008, nr 2, s. 66-76
 

do góry »  

drukuj  zapisz  
katalogi PROLIB
Moodle ibuk
Dostępne publikacje
katalogi PROMAX Bazy danych
BIP
elektroniczna biblioteka pedagogiczna
edupolis
ostatnia aktualizacja:
2019-03-21 13:09:52

Biblioteka Pedagogiczna

im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
 ul. Dąbrowskiego 4, 87-100 Toruń
Tel/fax: 056 6539756

 email: biblioteka@bptorun.edu.pl

Godziny otwarcia od poniedziałku do piątku

10:00 - 19:00, soboty: 10:00 - 15:00

 

 

Projektowanie stron Toruń