plen
Dziecko z trudnościami w czytaniu i pisaniu


Książki

1. B a l e j k o   A n t o n i : Jak pokonać trudności w mówieniu, czytaniu i pisaniu : dla rodziców i nauczycieli. - Białystok: Orthdruk 2001. Sygnatury: 90224

2. B o g d a n o w i c z   M a r t a : O dysleksji czyli specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu : odpowiedzi na pytania rodziców i nauczycieli. - Lubin: Linea 1995. Sygnatury: 79441, 79442, 79443, 82183, 82319

Rekomendacja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Toruniu

Książka prof. Marty Bogdanowicz "O dysleksji czyli specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu - odpowiedzi na pytania rodziców i nauczycieli" stanowi kompendium wiedzy o dysleksji. Można z niej korzystać jak z encyklopedii. Ułatwia to konstrukcja opracowania, pozwalająca na szybkie dotarcie do kwestii interesujących czytelnika. Książkę tę można czytać w dowolny sposób - w całości albo fragmentami, a nawet od środka lub od końca. Pracę stanowi zbiór pytań i odpowiedzi dotyczących zagadnienia dysleksji, czyli specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu. Autorka porusza w zasadzie wszelkie zagadnienia dotyczące natury zjawiska dysleksji. Czytelnik dowie się m.in.: jakie są przyczyny, objawy i skutki dysleksji, jak należy rozumieć pojęcie dysleksji, dysortografii i dysgrafii, czy wszyscy uczniowie z trudnościami w czytaniu i pisaniu to dzieci dyslektyczne. Dowie się też do jakich specjalistów należy się udać w celu rozpoznania dysleksji, czy można temu problemowi zapobiec i jak pomagać dziecku z dysleksją. Opracowanie jest godne uwagi osób zajmujących się zagadnieniem trudności w uczeniu się. Szczególnie jednak warto, by zainteresowali się nim rodzice dzieci, które napotykają na trudności w opanowywaniu umiejętności czytania i pisania.


3. B o g d a n o w i c z   M a r t a : Ryzyko dysleksji : problem i diagnozowanie. - [Wyd. 2]. - Gdańsk: Harmonia 2003. Sygnatury: 91725, 92191 P, 92742, 92743, 92744, 93500, 93501, 93502

4. B o g d a n o w i c z   M a r t a : Trudne litery b, d, g, p : zeszyt ćwiczeń dla klas 0 i I-III. - Wyd. 2. - Gdańsk: Harmonia 2004. Sygnatury: 95808

5. B r e j n a k   W o j c i e c h, Zabłocki Kazimierz Jacek : Dysleksja w teorii i praktyce. - Warszawa: Warszawski Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji. Oddział Terenowy nr 1 1999. Sygnatury: 87921

6. C i e s z y ń s k a   J a d w i g a : Nauka czytania krok po kroku : jak przeciwdziałać dysleksji. - Kraków: Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej 2001. Sygnatury: 89275 P, 90428

7. D a v i s   R o n a l d   D ., Braun Eldon M.: Dar dysleksji : dlaczego niektórzy zdolni ludzie nie umieją czytać i jak mogą się nauczyć. - Poznań: Zysk i S-ka 2001. Sygnatury: 89679 P, 89680

8. D ą b r o w s k a   M a ł g o r z a t a : Moje dziecko jest dyslektykiem : poradnik i informator dla rodziców i wychowawców. - Warszawa: Seventh Sea 2003. Sygnatury: 93018, 93093

9. G ł o w a c k a   J o l a n t a,  Miziołek Anna : Trening ortograficzny do pracy z dzieckiem w domu, na lekcjach i zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych : materiały do kopiowania. - Warszawa: Seventh Sea 2004. Sygnatury: 96389

10. G r z e l a c h o w s k a   H e l e n a : Naucz się żyć z dysleksją... bo z dysleksji się nie wyrasta : przewodnik dla pedagogów, terapeutów, rodziców oraz osób zainteresowanych dysleksją. - Warszawa : Seventh Sea 2008. Sygnatury: 103545

11. K u j a w a   E w a , Kurzyna Maria : Metoda 18 struktur wyrazowych w pracy z dziećmi z trudnościami w czytaniu i pisaniu. - Wyd. 4. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1994. Sygnatury: 95508

12. K u j a w a   E w a , Kurzyna Maria : Reedukacja dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu metodą 18 struktur wyrazowych. - Wyd. 2 popr. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1996. Sygnatury: 79628, 79652, 82343, 82344 P, 83708, 84344

13. K u j a w a   E w a, Kurzyna Maria : Reedukacja dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu metodą 18 struktur wyrazowych : zestawy do ćwiczeń analizy i syntezy słuchowej. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1998. Sygnatury: 84894

14. K u j a w a   E w a, Kurzyna Maria : Reedukacja dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu metodą 18 struktur wyrazowych : książka do ćwiczeń w czytaniu. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1998. Sygnatury: 85096

15. M i c k i e w i c z   J a n i n a : Jedynka z ortografii ? : rozpoznawanie dysleksji w starszym wieku szkolnym. - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora" 1995. Sygnatury: 80132 P, 80140, 80141

16. M i k i t i u k   B e a t a, Łażewska Helena, Moritz Barbara : Co zrobić, aby ułatwić dziecku naukę czytania i pisania : ćwiczenia usprawniające funkcje słuchowe i językowe : poradnik dla rodziców. - Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls" 2002. Sygnatury: 91913

17. M i n i – m a x  o dysleksji czyli Minium tego, co na ten temat powinni wiedzeć rodzice i nauczyciele ucznia dyslektycznego by maksymalnie mu pomóc / materiał oprac. przez zespół pod kier. Doroty Mielcarek w składzie Ewa Jędral [et al.]; Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 20 w Warszawie. - Warszawa: Wydawnictwo "Seventh Sea" 2006. Sygnatury: 103544

18. P ę t l e w s k a   H a l i n a : Przezwyciężanie trudności w czytaniu i pisaniu : terapia pedagogiczna. - [Wyd.3, poszerz.]. - Kraków: Impuls 2003. Sygnatury: 92910 P, 93733

19. P o m i r s k a   Z o f i a : Wygraj z dysleksją : zbiór ćwiczeń usprawniających umiejętność czytania - przeznaczony dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, ich nauczycieli i rodziców. - Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP 2004. Sygnatury: 94621

20. R a y m o n d   S a l l y : Jak pomóc dzieciom radzić sobie z dysleksją : poradnik dla rodziców. - Kielce: Wydawnictwo Jedność 2004. Sygnatury: 94938, 96706

21. R e i d   G a v i n : Dysleksja. - Warszawa: Liber 2005. Sygnatura:  96512

22. R e n t f l e j s z - K u c z y k   A m e l i a : Jak pomóc dzieciom dyslektycznym ? : poradnik dla nauczycieli i rodziców. - Warszawa: Juka 1999. Sygnatury: 87192

23. S e l i k o w i t z   M a r k : Dysleksja i inne trudności w uczeniu się. Medycyna, Fakty. - Warszawa: Prószyński i S-ka 1999. Sygnatury: 86480 P

24. Ś w i ę c i c k a   M a ł g o r z a t a : Dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu. One Są Wśród Nas. - Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej 1997. Sygnatury: 84233

25. W a r s z e w s k i   R o m a n : Jak wyleczyłem dziecko z dysleksji. Biblioteka Zdrowego Człowieka. - Gdańsk: Tower Press 2002. - t.3. Sygnatury: 91724

26. W a s z k i e w i c z   E l ż b i e t a , Jastrząb Jadwiga: Zestaw ćwiczeń do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci przedszkolnych = Usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych dzieci dyslektycznych = Gry i zabawy w terapii pedagogicznej. - Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej 1994. Sygnatury: 80836, 87524 P, 89562, 89563, 89564, 89696

27. Z a k r z e w s k a   B a r b a r a : Czytanie - to radość !. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1998. Sygnatury: 84478, 86846

28. Z a k r z e w s k a   B a r b a r a : I ty będziesz dobrze czytać. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 2000. Sygnatury: 88773, 88881

29. Z a k r z e w s k a   B a r b a r a : I ty będziesz dobrze pisać. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 2001. Sygnatury: 88772

31. Z a k r z e w s k a   B a r b a r a : Jeszcze potrenujmy : ćwiczenia w zakresie wzrokowo-słuchowym. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1998. Sygnatury: 84505, 85462, 86845

32. Z a k r z e w s k a   B a r b a r a : Litery trudne - nietrudne !. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1997. Sygnatury: 84012, 85463, 86847

33. Z a k r z e w s k a   B a r b a r a : Moje dziecko źle czyta i pisze. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1997. Sygnatury: 83849, 86848

34. Z a k r z e w s k a   B a r b a r a : Trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci : modele ćwiczeń. Literatura Pedagogiczna. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1996. Sygnatury: 82533, 82534, 83709

Czasopisma

Nowa Szkoła
Życie Szkoły

Artykuły z czasopism


2000

1.  Kańtoch, Barbara / Praca korekcyjno-kompensacyjna z dziećmi dyslektycznymi // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 1, s. 35-36
2. Kater, Joanna / Terapia dysleksji kolorami // Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego. - 2000, nr 1, s. 60-66, bibliogr.

2001

1. Bogdanowicz, Marta / Dysleksja - mistrzyni paradoksów // Charaktery. - 2001, nr 1, s. 36-38
2. Chmurzyński, Bogusław / Mnemotechniki w terapii dysortografii // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 10, s. 34-39
3. Dąbrowska, Małgorzata / O dysleksji // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 1, s. 35-40
4. Domagała, Aneta, Mirecka, Urszula / Dziecko dyslektyczne z zaburzeniami lateralizacji - możliwości i ograniczenia terapii w starszym wieku szkolnym // Logopedia. - 2001, T. 29, s. [151]-167
5. Domon, Monika / Egzamin równych szans // Język Polski w Gimnazjum. - 2001/2002,  R. 3, nr 2, s. 86-90
6. Jankowska, Mariola / Trudności uczniów w pisaniu i czytaniu // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 10, s. 19-23
7. Kossobudzki, Piotr / Jak dwa razy dwa // Wiedza i Życie. - 2001, nr 9, s. 34-36
8. Ligięza, Ewa / Praca z uczniem dyslektycznym // Konspekt. - 2001, nr 2, s. 39-41
9. Oszwa, Urszula / Dysleksji na ratunek // Remedium. - 2001, nr 12, s. 8-9
10. Oszwa, Urszula / Metody pracy z dysleksją // Remedium. - 2001, nr 11, s. 10-12
11. Oszwa, Urszula / W cieniu szkolnych możliwości // Remedium. - 2001, nr 9, s. 10-12
12. Skałbania, Barbara / Efektywność terapii dysleksji i objawów współwystępujących z dysleksją // Pedagogika Pracy. - 2001, [nr] 39, s. 169-180
13. Zakrzewska, Barbara / O metodzie wielofunkcjonalnego działania w procesie reedukacji dziecka dyslektycznego // Życie Szkoły. - 2001, nr 1, s. 13-19

2002

1. Dąbrowska, Anna / Komputerowe wspomaganie osób z dysleksją na świecie i w Polsce // Szkoła Specjalna. - 2002, nr 4, s. 229-235
2. Gibas, Edyta / Jak pracować z dzieckiem dyslektycznym? // Życie Szkoły. - 2002, [nr] 7, s. 430-433
3. Górzyńska, Anastazja / Nieprawidłowości rozwoju mowy : powstawanie i profilaktyka // Życie Szkoły. - 2002, [nr] 1, s. 22-26
4. Lewandowska, Dorota / Wykorzystanie sztuki w terapii dzieci dyslektycznych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 5, s. 38-40
5. Witkoś, Maria / Dziecko ryzyka dysleksji // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 1, s. 18-23

2003

1. Barańska, Jolanta / Pomoc dzieciom dyslektycznym : doskonalenie zmiękczenia // Nowe w Szkole. - 2003, [nr] 12, s. III-IV
2. Czerwińska, Aneta / Specyficzne trudności w uczeniu się - przyczyny i patomechanizmy, symptomatologia // Nasze Forum. - 2003, nr 3-4, s. 85-89
3. Czeszak-Godula, Maria / Rozpoznawanie dysleksji i udzielanie pomocy dzieciom w starszym wieku szkolnym // Wszystko dla Szkoły. - 2003, nr 2, s. 5-7
4. Demczuk, Barbara / Czytanie naprzemienne sukcesywnie utrudnione // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 7, s. 39-42
5. Frączak, Irena / Dziecko dyslektyczne w klasie szkolnej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, [nr] 7, s. 46-47
6. Grabska, Radosława / Dzieci dyslektyczne // Wychowawca. - 2003, nr 9, s. [6]-7
7. Jastrząb, Jadwiga / Przegląd programów terapeutycznych dla dzieci z dysleksją rozwojową (cz. 1) // Wychowanie na Co Dzień. - 2003, nr 3, wkładka merytoryczna, s. I-V
8. Jastrząb, Jadwiga / Przegląd programów terapeutycznych dla dzieci z dysleksją rozwojową (cz. 2) // Wychowanie na Co Dzień. - 2003, nr 4/5, wkładka merytoryczna, s. I-IV
9. Jastrząb, Jadwiga / Terapia pedagogiczna uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się elementarnych umiejętności czytania i pisania // Wychowanie na Co Dzień. - 2003, nr 1, wkładka merytoryczna, s. I-IV
10. Jastrząb, Jadwiga, Zaleska, Małgorzata / Ryzyko dysleksji : wczesna diagnoza na poziomie edukacji elementarnej // Wychowanie na Co Dzień. - 2003, nr 10/11, wkładka merytoryczna, s. I-IV
11. Kołodziejczyk, Małgorzata / Opóźniony rozwój mowy // Wychowawca. - 2003, nr 9, s. 18
12. Oczkoś, Jolanta / Problem dysleksji w nauczaniu języków obcych // Języki Obce w Szkole. - 2003, [nr] 2, s. 59-61
13. Słowik, Alicja / Dysleksja podstępny wróg // Nowe w Szkole. - 2003, [nr] 1, s. 13-14, 15, 16
14. Stępień, Anna / Uczeń dyslektyczny - komputerowa pomoc // Edukacja Medialna. - 2003, nr 2, s. 44-47
15. Wiercioch, Urszula / Ocenianie uczniów ze zdiagnozowanymi zaburzeniami // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, [nr] 3, s. 29-33
16. Wójcik, Magda / Dzieci z dysleksją // Remedium. - 2003, nr 4. Dodatek: Pomarańczowe Forum. - 2003, nr 4, VIII

2004

1. Banaś-Cieślarska, Barbara / O pracy z dzieckiem dyslektycznym // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 6, s. 57-58
2. Bogdanowicz, Marta / Dysleksja - realność i kontrowersje // Psychologia w Szkole. - 2004, nr 4, s. 47-74, bibliogr.
3. Czeszak-Godula, Maria / Kiedy szukać pomocy? // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 6, s. 45-47
4. Demczuk, Barbara / Metody treningowe dla dyslektyków // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 1, s. 65-68
5. Dysleksja / oprac. Józefa Drozdowska // Poradnik Bibliotekarza. - 2004, [nr] 11, s. 33-36
6. Dziędziura, Alina / Zajęcia terapeutyczne dla dzieci z dysortografią // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 3, s. 50-52
7. Frączak, Irena / Kilka wskazówek do pracy z dyslektykami // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 1, s. 68-70
8. Grabowska, Anna / Co z tą dysleksją? // Psychologia w Szkole. - 2004, nr 4, s. 75-85
9. Grabowska, Anna / Dysleksja, płeć i tran // Charaktery. - 2004, nr 12, s. 27-28
10. Jastrząb, Jadwiga / Świadomość dysleksji - psychoedukacja społeczeństwa // Wychowanie na Co Dzień. - 2004, nr 4/5, s. 16-20
11. Jurek, Anna / ABC dysleksji // Języki Obce w Szkole. - 2004, [nr] 5, s. 18-40
12. Kozak, Ewa / Diagnoza i terapia dysleksji // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 6, s. 39-45
13. Kozak, Ewa / Dysleksja - diagnoza i terapia : ujęcie syntetyczne // Kultura i Edukacja. - 2004, nr 2, s. 87-92
14. Lewicka, Helena / Kłopoty w uczeniu się matematyki // Matematyka. - 2004, nr 1, s. 17-19
15. Nodzyńska, Małgorzata / Chemia dla dyslektyków // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 6, s. 52-57
16. Raczyńska, Ewa / Dysleksja jest wszędzie // Poradnik Bibliotekarza. - 2004, [nr] 11, s. 3-8 

2005


1. Bulińska, Kinga / Dysleksja a ruch // Lider. - 2005, nr 5, s. 27
2. Matysek, Ewa / Dysfunkcje u dzieci - jak je rozpoznawać i jak im zaradzić? // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2005, nr 4, s. 96-101
3. Rybińska, Anita / Jak się zmierzyć z dyskalkulią // Silva Rerum. - 2005, nr 2, s. 6-7
5. Sęcińska, Joanna / Dzieci ryzyka dysleksji - problemy diagnozy i terapii // Życie Szkoły. - 2005, nr 2, s. 44[108]-56[120]
6. Wyżykowska, Emilia / Trudności uczniów z dysleksją na lekcjach chemii w gimnazjum // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 3, s. 16-18

2006

1. Gadomska, Elżbieta / Metodyczny wymiar postępowania terapeutycznego w zakresie usprawniania dysfunkcji rozwojowych dziecka dyslektycznego // Meritum. - 2006, nr 1, s. 28-30, bibliogr.
2. Jankowska, Izabela, Kosznik, Anna, Wiśniewska, Justyna / Niezbędnik wiedzy o dysleksji // Wiadomości, Głosy, Rozmowy o Szkole. - 2006, nr 10. Dodatek: Wychowawca. - 2006, nr 59, 1-3

2007

1. Bogdanowicz, Katarzyna Maria / Problemy emocjonalne dyslektyków // Między Nami Polonistami. - 2007, nr 8, s. 14-16
2. Kwaśniewska, Małgorzata, Lipiec, Justyna / Postawy rodziców wobec trudności dzieci w nauce pisania : propozycja zajęć warsztatowych z rodzicami dzieci dysgraficznych // Nauczanie Początkowe. - 2007, nr 2, s. 50-55

 

do góry »  

drukuj  zapisz  
katalogi PROLIB
Moodle ibuk
Dostępne publikacje
katalogi PROMAX Bazy danych
BIP
elektroniczna biblioteka pedagogiczna
edupolis
ostatnia aktualizacja:
2019-03-21 13:09:52

Biblioteka Pedagogiczna

im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
 ul. Dąbrowskiego 4, 87-100 Toruń
Tel/fax: 056 6539756

 email: biblioteka@bptorun.edu.pl

Godziny otwarcia od poniedziałku do piątku

10:00 - 19:00, soboty: 10:00 - 15:00

 

 

Projektowanie stron Toruń