Logo BIP
Zarządzenie nr 9/2007
Dyrektora Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu
z dnia 28 czerwca 2007 r.
w sprawie ogłoszenia tekstów regulaminów
dotyczących zasad i warunków korzystania
z Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu
 

1. Działając na podstawie Art. 2 ust. 4 Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 1997 r. Nr 85 poz. 539 z późn. zm.) ogłaszam teksy następujących regulaminów dotyczących zasad i warunków korzystania z Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu:

1) Regulamin Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu wraz z Aneksem

2) Regulamin Czytelni Ogólnej

3) Regulamin Czytelni Bibliograficznej

4) Regulamin Informatorium

5) Regulamin Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej

6) Regulamin korzystania ze sprzętu komputerowego i reprograficznego w Bibliotece Pedagogicznej w Toruniu

 

2. Tracą moc:

1) Regulamin Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu z dnia 15 grudnia 2003 r.

2) Regulamin Czytelni z dnia 15 grudnia 2003 r.

 

3. Regulaminy wchodzą w życie z dniem 30 czerwca 2007 r.

dokument w formacie DOC