Logo BIP

Regulamin Czytelni Ogólnej

 

1. Do korzystania z materiałów bibliotecznych w Czytelni Ogólnej uprawnione są wszystkie zainteresowane osoby.

2. Korzystający z Czytelni jest zobowiązany:

 • pozostawić w szatni okrycie wierzchnie i wszystkie torby (niezbędne i wartościowe drobiazgi można wnieść jedynie w przezroczystej foliowej torebce);
 • zapoznać się z Regulaminem Czytelni,
 • pozostawić dyżurującemu bibliotekarzowi ważną kartę biblioteczną lub dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamość,
 • powiadomić dyżurującego bibliotekarza, że wnosi do czytelni materiały własne (np. książki, czasopisma, dokumenty elektroniczne) i okazać je do wglądu,
 • wyłączyć sygnały dźwiękowe w telefonach komórkowych i innych urządzeniach elektronicznych.

3. Korzystający z Czytelni ma prawo wnieść do Czytelni komputer przenośny. Torbę od komputera należy zostawić dyżurującemu bibliotekarzowi.

4. Pracownicy Biblioteki uprawnieni są do kontrolowania materiałów wynoszonych przez Czytelników z Czytelni.

5. Zbiory udostępniane są w wolnym dostępie oraz na podstawie zamówień elektronicznych dokonywanych w module OPAC systemu PROLIB.

6. W Czytelni Ogólnej korzysta się z:

 • księgozbioru podręcznego,
 • czasopism bieżących i roczników archiwalnych,
 • materiałów bibliotecznych z magazynu zbiorów oznaczonych symbolem „knm” lub napisem „korzystać na miejscu”,
 • materiałów bibliotecznych z magazynu zbiorów,
 • materiałów sprowadzonych z innych bibliotek,
 • własnych materiałów zgłoszonych wcześniej bibliotekarzowi i okazanych do wglądu.

7. Bibliotekarze dyżurujący w Czytelni Ogólnej udzielają jedynie informacji bibliotecznych. Działalność informacyjna prowadzona jest w Informatorium przez pracowników Wydziału Informacyjno-Bibliograficznego.

8. Jednorazowo Czytelnik może korzystać z 10 woluminów. Zasada ta nie dotyczy gazet i nieoprawionych czasopism.

9. Czytelnik nie może samodzielnie włączać na półki przeglądanych książek lub czasopism. W miejsce wyjętych pozycji powinien włożyć zakładki. Po przejrzeniu wybranych materiałów powinien odłożyć je na stolik lub szafkę przy odpowiednim regale.

10. Wybrane materiały biblioteczne Czytelnik powinien zgłosić bibliotekarzowi w celu zarejestrowania udostępnienia.

11. Zrealizowane zamówienia przechowywane są w Czytelni przez 1 dzień.

12. Materiałów bibliotecznych nie wolno wynosić poza obręb Czytelni. Po wykorzystaniu należy je zwrócić dyżurującemu bibliotekarzowi.

13. Wszystkie materiały biblioteczne są zabezpieczone magnetycznie i każda próba ich wyniesienia poza Czytelnię sygnalizowana jest przez bramkę elektroniczną.

14. W przypadku zasygnalizowania przez bramkę próby wyniesienia zbiorów z czytelni, dyżurujący bibliotekarz ma prawo zatrzymać czytelnika i wyjaśnić przyczyny zaistniałej sytuacji.

15. Komputer multimedialny w Czytelni Ogólnej służy przede wszystkim do przeglądania materiałów elektronicznych tam zgromadzonych oraz do wyszukiwania informacji w Internecie niezbędnych do pracy z wykorzystywanymi w Czytelni materiałami bibliotecznymi.

16. Szczegółowe warunki użytkowania sprzętu komputerowego i reprograficznego oraz korzystania ze stanowisk komputerowych określa osobny regulamin.

17. Ostatnie 10 minut przed zamknięciem Czytelni przeznaczone jest na zwrot materiałów bibliotecznych dyżurującemu pracownikowi.

18. Korzystający z Czytelni są odpowiedzialni za wszystkie straty powstałe z ich winy.

19. Niestosowanie się do postanowień niniejszego Regulaminu może stanowić podstawę do pozbawienia Czytelnika prawa do korzystania z Czytelni.

20. Uwagi, skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania Czytelni przyjmuje Dyrektor osobiście we wszystkie wtorki w godzinach od 11:00 do 16:00 oraz w formie pisemnej bądź elektronicznej za pośrednictwem formularza umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie domowej Biblioteki.

21. Traci moc Regulamin Czytelni z dnia 15 grudnia 2003 roku.

22. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2007 roku.

 

Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu

Elżbieta Wykrzykowska

Toruń, 28 czerwca 2007 r.

 

dokument w formacie DOC